KAPAHAYAGAN 12

1Dangan nagtunga an sarong dakulang tanda sa langit: sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan asin nakokoronahan nin doseng bitoon. 2Siya bados saka napapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki. 3Saro pang tanda an nagtunga sa langit; igwa nin sarong dakulang dragon na kolor pula, may pitong payo saka sampolong sungay, asin may korona an lambang payo kaiyan. 4Ginuyod niya kan saiyang ikog an ikatolong kabtang kan mga bitoon saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali nang mangaki, tanganing halonon an omboy pagkamundag kaiyan. 5An babae nangaki nin lalaki na iyo an maghahade sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw an aki dangan dinara sa Dios asin sa saiyang trono. 6Nagdulag an babae pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inandam para saiya nin Dios tanganing atamanon siya duman sa laog nin mil dos syentos sesentang aldaw. 7Dangan nagkaigwa nin ralaban sa langit. Si Miguel saka an saiyang mga anghel nakipaglaban sa dragon saka sa mga anghel kaini. 8Nadaog an dragon asin an mga anghel niya kaya pinahale na sinda sa langit. 9Itinapok an dakulang dragon—an kasuanoy na halas na nginaranan Diablo o Satanas—an paradaya kan bilog na kinaban. Ihinulog siya sa daga, kaiba an gabos niyang mga anghel. 10Dangan nakadangog ako nin makosog na tingog sa langit na nagsabi, “Nag-abot na ngunyan an kaligtasan, an kapangyarihan asin an kahadean nin satuyang Dios patin an kapangyarihan nin saiyang Cristo! Huli ta an parasumbong kan satong mga tugang, an parasumbong sa atubang nin Dios aldaw-banggi, ihinulog na hale sa langit. 11Dinaog siya kan satong mga tugang huli kan dugo kan Kordero asin huli kan katotoohan kan saindang pagsaksi; dai sinda natakot na mawaraan nin buhay—andam sindang magadan. 12Kaya mag-ogma kamo, kalangitan asin kamo gabos na nag-eerok diyan! Alagad herak man saindo, o daga asin dagat! Huli ta yaon na diyan saindo an Diablo; anggot siya nin makuri, huli ta aram niyang halipot na sana an panahon na natatada para saiya.” 13Kan mahiling kan dragon na itinapok siya sa daga, linamag niya an babaeng nangaki nin lalaki. 14Alagad tinawan an babae nin duwang pakpak nin dakulang agila, tanganing makalayog siya, harayo sa dragon, pasiring sa kalangtadan, saen aatamanon siya sa laog nin tolo may kabangang taon. 15An dragon nagbuga nin tubig na garo salog, tanganing ianod an babae. 16Alagad tinabangan kan daga an babae; ibinuka kan daga an ngoso niya saka hinalon an tubig na ibinuga kan dragon. 17Naanggot nin makuri an dragon sa babae, kaya kinalaban niya an ibang kapagarakian kan babae na nagkukuyog kan mga katogonan nin Dios asin nagsasaksi ki Jesus. 18Dangan nagtindog an dragon sa baybayon kan dagat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\