KAPAHAYAGAN 13

1Dangan nahiling ko an sarong hayop na nagbubutwa sa dagat. May sampolong sungay idto saka pitong payo. Igwa nin korona an lambang sungay; asin sa lambang payo may nakasurat na ngaran na naglalanghad sa Dios. 2An nahiling kong hayop garo leopardo, an bitis garo sa oso, an ngoso garo sa leon. Itinao kan dragon sa hayop na ini an sadiri niyang kapangyarihan, trono saka an dakula niyang awtoridad. 3Saro kan mga payo kaiyan garo may lugad na ikakagadan, alagad an lugad na ini narahay. Nagngalas an gabos na tawo sa daga dangan nagsunod sinda sa hayop. 4Sinamba ninda an dragon huli ta itinao niya an saiyang awtoridad sa hayop. Sinamba man ninda an hayop dangan nagsabi sinda, “Siisay an kabaing kan hayop? Siisay an malaban saiya?” 5Tinugotan an hayop na mag-orgulyo saka maglanghad sa Dios, asin magkaigwa nin awtoridad sa laog nin kwarenta y dos na bulan. 6Naglanghad mananggad siya sa Dios asin sa ngaran saka erokan nin Dios sagkod sa gabos na yaon sa langit. 7Tinugotan man siyang makilaban sa mga banal sagkod na madaog niya sinda; tinawan siya nin awtoridad sa gabos na tribu, nasyon, lengwahe saka rasa. 8Sasambahon an hayop na iyan kan gabos na tawo sa daga, pwera kan mga tawo na an ngaran nasusurat, bago pa lalangon an kinaban, sa libro nin buhay na sadiri kan Kordero na ginadan. 9”Kaya, an may talinga magdangog! 10An para sa pagkabihag, mabibihag mananggad; an para sa espada, magagadan sa espada. Kaya an mga banal dapat na magkaigwa nin pakatagal saka pagtubod.” 11Dangan nahiling ko an saro pang hayop na nagluluwas hale sa daga. Igwa ini nin duwang sungay na garo sungay nin kordero, alagad nagtataram arog kan dragon. 12Ginamit niya an gabos na awtoridad kan enot na hayop. Pinirit niya an daga asin an gabos na nag-eerok diyan na magsamba sa enot na hayop na an lugad na ikakagadan narahay na. 13Ining ikaduwang hayop naggibo nin makangangalas na mga milagro; nagpahulog siya nin kalayo sa daga hale sa langit sa atubang nin mga tawo. 14Kaya nadaya niya an gabos na tawo sa daga huli kan mga ngangalasan na itinugot na gibohon niya sa atubang kan enot na hayop. Pinagbotan niya an mga tawo sa kinaban na maggibo nin sarong ladawan bilang pag-omaw sa hayop na nalugadan sa espada alagad buhay pa. 15Tinugotan an ikaduwang hayop na tawan nin hinangos an ladawan kan enot na hayop tanganing makapagtaram iyan asin gadanon kaiyan an gabos na dai minasamba diyan. 16Pinirit man kan hayop an gabos na tawo, sadit man o dakula, mayaman o dukha, oripon o talingkas, na markahan an saindang toong kamot o an saindang angog. 17Mayo nin siisay man na makakabakal o makakapabakal kun mayo siya kan markang ini na iyo an ngaran kan hayop o an numero kan ngaran kan hayop. 18Nangangaipo ini nin kadonongan. An siisay man na madonong, masasabotan an kahulogan kan numero kan hayop, huli ta numero iyan nin sarong tawo. An numero kaiyan seis syentos sesenta y seis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\