KAPAHAYAGAN 14

1Dangan nahiling ko an Kordero na nagtitindog sa ibabaw kan Bukid nin Sion, kaiba an syento kwarenta y kwatro mil katawo; sa mga angog ninda nasusurat an ngaran kan Kordero saka an ngaran kan saiyang Ama. 2Nadangog ko an sarong tingog hale sa langit na an ribok garo hinagawak nin busay, saka garo makosog na daguldol. An tingog na nadangog ko garo tugtog nin mga arpista. 3Nakatindog an syento kwarenta y kwatro mil katawo sa atubangan kan trono, kan apat na buhay na linalang saka kan mga kamagurangan; nag-aawit sinda nin bagong awit na sinda sana an nakanood, sinda na mga tinubos sa kinaban. 4Ini an mga lalaking dai nadigtaan nin mga babae, huli ta mga mabini sinda; sinda an nagsusunod sa Kordero saen man siya magduman. Sinda an mga tinubos hale sa gabos na katawohan bilang enot na mga bunga para sa Dios saka sa Kordero. 5Mayo nin kaputikan sa saindang ngoso; mayo sinda nin digta. 6Dangan nakahiling ako nin saro pang anghel na naglalayog sa kaitaasan na may darang Marahay na Bareta na daing kataposan, na saiyang ipapahayag sa gabos na nag-eerok sa kinaban, sa lambang nasyon, tribu, lengwahe saka banwaan. 7Nagtaram siya sa makosog na tingog, “Matakot kamo sa Dios asin omawon nindo siya, huli ta nag-abot na an panahon nin saiyang paghukom sa katawohan. Sambahon nindo an Kaglalang kan langit, daga, dagat saka kan mga burabod!” 8May nagsunod na ikaduwang anghel na nagsabi, “Rumpag na! Rumpag na an bantog na Babilonia, an nagpainom sa gabos na nasyon kan arak nin saiyang karigsokan.” 9May nagsunod naman na ikatolong anghel na nagtaram sa makosog na tingog, “An siisay man na magsamba sa hayop asin sa ladawan kaiyan, dangan mag-ako kan marka sa saiyang angog o sa saiyang kamot, 10mainom kan arak nin kaanggotan nin Dios—na mayong salak na ibinubo sa kopa nin saiyang kaanggotan. Papasakitan siya sa kalayo saka sa asupre sa atubang kan banal na mga anghel asin kan Kordero. 11An aso kan kalayong magpapasakit sainda, mag-iitaas sagkod pa man. An mga nagsamba kan hayop asin kan saiyang ladawan, saka nag-ako kan marka kan ngaran kaiyan, mayo nin kapahingaloan aldaw-banggi.” 12Huli kaini, an mga banal dapat na makatagal; kaipuhan na magkuyog sinda kan mga togon nin Dios asin magdanay sa pagtubod ki Jesus. 13Dangan nadangog ko an sarong tingog hale sa langit na nagsasabi, “Isurat mo ini: Poon ngunyan, paladan an mga magagadan na naglilingkod sa Kagurangnan!” Nagsimbag an Espiritu, “Totoong paladan! Makakapahingalo na sinda sa saindang mga pagpagal, huli ta magsusunod sainda an mga bunga kan saindang mga gibo.” 14Dangan nakahiling ako nin sarong maputing panganoron na natutukawan kan sarong arog sa aki nin tawo na nakokoronahan nin bulawan saka may kapot na matarom na asyab. 15May sarong anghel na nagluwas hale sa templo; kinurahawan niya idtong nakatukaw sa ibabaw kan panganoron, “Gamita na an saimong asyab, mag-ani ka na huli ta hinog na an anihon sa daga!” 16Kaya an nakatukaw sa ibabaw kan panganoron nag-asyab sa daga, dangan naani an anihon. 17Saro pang anghel an nahiling kong nagluwas sa templo sa langit; may kapot man siyang matarom na asyab. 18Dangan saro pang anghel an nagluwas sa altar. Siya an namamahala kan kalayo. Kinurahawan niya an anghel na may matarom na asyab, “Gamita an saimong asyab; anihon mo na an mga ubas sa daga, huli ta hirinog na!” 19Kaya inasyab idto kan anghel, pinudo an mga ubas saka itinapok sa dakulang gilingan nin ubas—an gilingan kan kaanggotan nin Dios. 20Pinaga an mga ubas sa gilingan duman sa luwas kan syudad; dugo an buminulos, hale sa gilingan, garo baha na maabot sa duwang metros an rarom, asin tres syentos kilometros an inabotan kan bulos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\