KAPAHAYAGAN 15

1Dangan nakahiling ako nin sarong dakula asin makangalas na tanda sa langit: pitong anghel na may darang pitong peste. Ini an mga huring peste na nagpapahiling kan makuring kaanggotan nin Dios. 2Dangan nakahiling ako nin garo dagat na salming na may kasalak na kalayo. Nahiling ko man an mga nakadaog sa hayop saka sa saiyang ladawan asin sa saro na an ngaran nasasambit sa numero. An mga nakadaog na ini nagtitindog sa tampi kan dagat na salming, kapot an mga arpa na itinao sainda nin Dios. 3Inaawit ninda an awit ni Moises na sorogoon nin Dios, asin an awit kan Kordero: “Dakula asin makangangalas an saimong mga gibo, O Kagurangnan, Dios na Makakamhan! Matanos asin totoo an saimong mga dalan, O Hade nin mga nasyon! 4Siisay an dai matatakot saimo, Kagurangnan? Siisay an dai maomaw kan saimong ngaran? Huli ta ika sana an banal. Gabos na nasyon madolok saka masamba saimo, huli ta an mga matanos mong gibo nahihiling kan gabos.” 5Pakatapos kaini, nahiling kong nabuksan an templo sa langit; sa laog kaiyan nahiling ko an Tolda nin Patotoo. 6Nagluwas sa templo an pitong anghel na may darang pitong peste; nakagubing sinda nin nagkikintab na puting lino saka may mga pahang bulawan na nakabugkos sa saindang mga daghan. 7Tinawan sinda kan saro kan apat na buhay na linalang nin tigsararong mangkong bulawan na pano kan makuring kaanggotan nin Dios, na nabubuhay sagkod pa man. 8An templo napano nin aso hale sa kamurawayan asin kapangyarihan nin Dios; mayo nin makakalaog sa templo sagkod na dai matapos an pitong peste na dinara kan pitong anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\