KAPAHAYAGAN 16

1Dangan nakadangog ako nin makosog na tingog hale sa templo na nagtataram sa pitong anghel, “Paduman kamo asin iula nindo sa daga an nasa pitong mangko kan kaanggotan nin Dios!” 2Nagduman an enot na anghel saka inula sa daga an nasa saiyang mangko. An mga tawong may marka kan hayop saka an mga nagsamba sa ladawan kaiyan, linuwasan nin makangingirhat saka makukulog na mga gatok. 3Dangan inula sa dagat kan ikaduwang anghel an nasa saiyang mangko. An tubig nagin garo dugo nin gadan na tawo, dangan an gabos na nabubuhay sa dagat nagadan. 4Inula naman sa mga salog saka sa mga burabod kan ikatolong anghel an nasa saiyang mangko; nagin dugo an mga iyan. 5Nadangog kong nagsabi an anghel na namamahala kan katubigan, “Matanos ka sa mga paghukom mong ini, O Banal, na iyo ngunyan asin kaidto! 6Pinabulos ninda an dugo kan mga banal asin kan mga propeta, kaya tinawan mo man sinda nin dugo na inomon. Minaako sinda ngunyan kan maninigo sainda!” 7Dangan nadangog kong nagsabi an sarong tingog hale sa altar, “Kagurangnan, Dios na Makakamhan, totoo saka matanos nanggad an saimong mga paghukom!” 8Dangan inula kan ikaapat na anghel an nasa saiyang mangko duman sa aldaw, asin tinugotan ini na suloon sa init an mga tawo. 9Alagad maski nasulo an mga tawo kan makuring init, minuda ninda an Dios na iyo an may kapangyarihan sa siring na mga peste; dai sinda nagsolsol kan saindang mga kasalan, dai sinda nag-omaw sa Dios. 10Dangan inula kan ikalimang anghel an nasa saiyang mangko duman sa trono kan hayop. Duminiklom an bilog na kahadean kan hayop, dangan kinagat kan mga tawo an sadiri nindang mga dila dahel sa kulog. 11Minuda ninda an Dios sa kalangitan huli kan saindang tinios na kulog saka mga gatok; alagad dai sinda nagbaya sa maraot nindang mga gibo. 12Dangan inula kan ikaanom na anghel an nasa saiyang mangko duman sa dakulang Salog nin Eufrates. Nahubas an salog, tanganing may agihan an mga hadeng hale sa sirangan. 13Nahiling ko an tolong maating espiritu na garo mga talapang na nagluluwas: saro sa ngoso kan dragon, saro sa ngoso kan hayop, asin saro sa ngoso kan bakong tunay na propeta. 14Sinda an mga espiritu kan mga demonyo na nagpapahiling nin mga milagro. Dinuduman kan tolong espiritung ini an gabos na hade sa bilog na kinaban tanganing tiponon sinda para sa gera pag-abot kan dakulang Aldaw kan Dios na Makakamhan. 15”Pagdangog kamo! Maabot ako siring sa sarong parahabon! Paladan an nagpupuka saka dai naghuhuba kan saiyang gubing, tanganing dai siya maglakaw na huba asin dai mapasopog sa publiko!” 16An mga hade tinipon kan mga espiritu duman sa lugar na inaapod Armagedon sa tataramon na Hebreyo. 17Inula sa doros kan ikapitong anghel an nasa saiyang mangko. May makosog na tingog hale sa trono duman sa templo na nagsabi, “Natapos na!” 18Nagkaigwa nin kikilat, makosog na urogudog, daguldol saka makosog na linog. Mayo pa nin siring kakosog na linog poon na lalangon an tawo; ini an pinakakosog sa gabos! 19An dakulang syudad nabanga sa tolong kabtang; narumpag an mga syudad sa gabos na nasyon. Nagiromdoman nin Dios an bantog na Babilonia; pinainom niya ini nin arak sa kopa niya—an arak kan saiyang makuring kaanggotan. 20Nawara an gabos na isla saka napara an gabos na bukid. 21Nag-uran nin darakulang yelo na haros singkwenta kilo an gabat kan lambang saro, saka huminugpa iyan sa mga tawo. Minuda kan mga tawo an Dios huli kan nakakatakot na peste nin uran nin yelo. Nakakatakot an pesteng ini!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\