KAPAHAYAGAN 17

1Dangan nagdolok sako an saro kan pitong anghel na may pitong mangko asin nagsabi, “Madya, ipapahiling ko saimo an padusa kan pinakamaraot na babae—an dakulang syudad na nakatugdok harani sa dakul na salog. 2An mga hade sa kinaban nakipagdorogan saiya. Naburat an mga nag-eerok sa kinaban huli kan saiyang arak nin karigsokan.” 3Sinangkoban ako kan Espiritu, dangan dinara ako kan anghel duman sa sarong kalangtadan. Nahiling ko duman an sarong babaeng nakatukaw sa sarong hayop na pula an kolor, na igwang nakasurat na mga mararaot na ngaran sa bilog na hawak kaiyan tumang sa Dios. An hayop may pitong payo saka sampolong sungay. 4An babae nakagubing nin purpura saka pula; nasasamnohan siya nin mga bulawan, mga mahalagang bato, asin mga perlas. Igwa siyang kapot na bulawan na kopa na pano nin kadustaan saka mga maaating bagay, na iyo an bunga kan saiyang karigsokan. 5Sa angog niya nakasurat an sarong ngaran na an hilom na kahulogan: “Dakulang Babilonia, ina kan mga maraot na babae saka mga karompotan sa kinaban.” 6Nahiling ko na an babae naburat kan dugo kan mga banal asin kan dugo kan mga ginadan huli ta nagdanay sindang maimbod ki Jesus. Kan mahiling ko siya, napangalas ako nin marahay. 7Alagad sinabihan ako kan anghel, “Tadaw ta nagngangalas ka? Sasabihon ko saimo an hilom na kahulogan kan babae asin kan natutukawan niyang hayop na may pitong payo saka sampolong sungay. 8An hayop na nahiling mo dating buhay kaidto, alagad ngunyan gadan na; iyan madali nang humawas sa dai matugkad na kairaroman, dangan maduman na sa sadiri niyang kapahamakan. An mga tawong nag-eerok sa daga na an ngaran dai nakasurat sa libro nin buhay bago lalangon an kinaban, magngangalas pakahiling ninda kan hayop, huli ta iyan dating buhay kaidto, ngunyan gadan na, alagad matunga giraray. 9”Nangangaipo ini nin kadonongan saka pakasabot. An pitong payo iyo an pitong bulod na natutukawan kan babae. Sinda man an pitong hade: 10an lima sainda napahamak na, an saro naghahade pa dangan an saro dai pa minaabot. Pag-abot niya, maghahade sana siya sa kadikit na panahon. 11An hayop na buhay kaidto alagad ngunyan gadan na, iyo mismo an ikawalong hade na saro kan pito. Sa kapahamakan siya maduman. 12”An sampolong sungay na nahiling mo iyo an sampolong hade na dai pa naghahade, alagad tatawan sinda nin awtoridad na maghade sa laog nin sarong oras kaiba kan hayop. 13Sararo an saindang isip, kaya itinatao ninda an saindang kapangyarihan saka awtoridad sa hayop. 14Lalabanan ninda an Kordero, alagad dadaogon sinda kan Kordero saka kan saiyang mga inapod, pinili, saka maimbod na mga parasunod, huli ta siya an Kagurangnan nin mga kagurangnan asin Hade nin mga hade.” 15Nagsabi pa sako an anghel, “An nahiling mong mga tubig na natutukawan kan maraot na babae iyo an mga banwaan, mga katawohan, mga rasa asin mga lengwahe. 16An nahiling mong sampolong sungay saka an hayop maoongis sa maraot na babae. Hahaleon ninda an gabos na nasa saiya saka babayaan ninda siyang huba; kakakanon ninda an laman niya dangan susuloon. 17Huli ta itinanom nin Dios sa mga puso ninda an pag-otob kan saiyang katuyohan, sa paagi kan pagkasararo ninda asin kan pagtao ninda kan saindang kapangyarihan sa hayop na magsakop sagkod na maotob an mga tataramon nin Dios. 18”An nahiling mong babae iyo an dakulang syudad na may kapangyarihan sa mga hade kan kinaban.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\