KAPAHAYAGAN 18

1Pakatapos kaini, nakahiling naman ako nin sarong anghel na naghihilig hale sa langit. Dakula an saiyang kapangyarihan, asin an bilog na kinaban naliwanagan kan saiyang kamurawayan. 2Nagkurahaw siya nin makosog, “Narumpag na, narumpag na an dakulang Babilonia! Ngunyan erokan na siya kan mga demonyo, lugar na tagoan kan mga maating espiritu asin kan gabos na klaseng maati saka nakakaongis na mga gamgam. 3Huli ta an gabos na nasyon nag-inom kan arak nin saiyang karigsokan. An mga hade sa kinaban nakipagdorogan saiya asin an mga negosyante sa daga nagyaman huli kan sobra niyang kapasloan sa laman.” 4Dangan nakadangog ako nin saro pang tingog hale sa langit na nagsabi, “Lumuwas kamo, banwaan ko! Lumuwas kamo sa saiya, ta tibaad madamay kamo sa mga kasalan niya, ta tibaad madamay kamo sa mga pasakit saiya. 5Huli ta an saiyang mga kasalan tambak na sagkod sa kalangitan, dai malilingawan nin Dios an saiyang karatan. 6Gibohon nindo saiya an ginibo niya saindo; baloson nindo nin doble an saiyang ginibo. An saiyang kopa panoon nindo nin inomon na doble an isog ki kan inandam niyang inomon para saindo. 7Pasakitan saka papagtioson nindo siya, katimbang kan saiyang kapaabaw-abawan asin kalabihan. Huli ta dayaday siyang nagsasabi sa sadiri niya, ‘Nagtutukaw ako bilang reyna! Bako akong balo, dai nanggad ako magmomondo!’ 8Huli kaini, sarabay na maabot saiya, sa laog nin sarong aldaw, an mga peste: helang, kamondoan saka gutom. Tututongon siya kan kalayo, huli ta makakamhan an Kagurangnan na Dios na mahukom saiya.” 9Pagtatangisan asin paghahayaan siya kan mga hade sa kinaban na nakipagdorogan saiya asin nagpalabi sa kaibahan niya, kun mahiling ninda an aso nin saiyang pagkasulo. 10Matindog sinda sa harayo, huli ta takot sindang madamay sa saiyang kasakitan, dangan masabi sinda, “Makangingirhat! Ining dakula saka mapangyaring syudad nin Babilonia! Sa laog nin saro sanang oras nagdatong an padusa mo!” 11Pagtatangisan asin paghahayaan siya kan mga negosyante sa daga, huli ta mayo nang mabakal kan saindang mga panindang 12bulawan, plata, mga mahalagang bato, perlas, mga telang lino, kolor purpura, seda asin telang pula; gabos na klaseng mahamot na kahoy, mga kagamitan na gibo sa marpil, mga mamahalon na kahoy; bronse, lansang saka marmol; 13kanela, rekado, kamangyan, mira saka insenso; arak, lana, arina saka trigo; mga baka, mga karnero, mga kabayo saka mga karwahe; mga oripon asin mga tawong ipinapabakal. 14Masabi saiya an mga negosyante, “Nawara na an gabos na marahay na bagay na minawot mong magin sadiri; an gabos mong kayamanan saka kagayonan mayo na, dai mo na nanggad iyan makukua giraray!” 15An mga negosyanteng nagyaman sa pagnegosyo sa syudad na iyan matindog duman sa harayo, huli ta takot sindang madamay sa kasakitan niya. Magtatangis saka magmomondo sinda, 16asin masabi, “Makangingirhat! Makatatakot an nangyari sa dakulang syudad na iyan na dating naggubing nin lino, telang kolor purpura asin pula, nasasamnohan nin bulawan, mga mahalagang bato, saka mga perlas! 17Sa laog nin saro sanang oras nawara saiya an gabos na kayamanan na iyan!” An gabos na kapitan nin mga barko, mga pasahero, mga tripulante dangan an gabos na naghahanap-buhay sa dagat nagtindog sa harayo; 18kan mahiling ninda an aso kan saiyang pagkasulo, nagkurahaw sinda, “Mayo pa nin syudad na arog kadakula kan syudad na iyan!” 19Nagbugtak sinda nin alpog sa payo, nagtangis saka nagmondo patin nagsabi, “Makangingirhat! Makatatakot an nangyari sa dakulang syudad na iyan, saen nagyaman an gabos na mga may barkong naglalayag sa dagat huli kan saiyang kayamanan! Sa laog nin saro sanang oras nawara saiya an gabos!” 20Mag-ogma ka, O kalangitan, huli kan saiyang pagkarumpag! Mag-ogma kamo, mga banal, mga apostol asin mga propeta, huli ta hinukoman na siya nin Dios dahel kan ginibo niya saindo! 21Dangan sarong makosog na anghel an nagpurot nin gapo na arog kadakula kan gapong gilingan saka itinapok idto sa dagat, dangan nagsabi, “Arog kaini kakosog an pagbagsak kan dakulang syudad nin Babilonia; dai na nanggad iyan mahihiling. 22Dai na madadangog diyan saimo an tugtog kan mga arpista, mga paraawit, mga paraplawta saka mga paratrompeta! Mayo na nin makukuang trabahador para sa anoman na klaseng trabaho diyan saimo; mayo nang tanog nin gilingan na madadangog! 23Mayo nang mahihiling na liwanag nin ilawan diyan saimo; mayo nang madadangog na tingog kan nobya saka nobyo. An mga negosyante mo an nagin pinakamapangyari sa bilog na kinaban; sa paagi nin salamangka, dinaya mo an gabos na nasyon sa kinaban!” 24Pinadusahan an Babilonia huli ta sa saiya pinabulos an dugo kan mga propeta asin kan mga banal patin kan gabos na ginadan sa ibabaw kan daga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\