KAPAHAYAGAN 19

1Pakatapos kaini, nakadangog ako nin ribok na arog kakosog kan tingog nin kadakul na tawo sa langit, na nagkukurahaw, “Pag-omawon an Dios! An kaligtasan, kamurawayan asin kapangyarihan nasa satong Dios! 2Tama asin matanos an saiyang mga paghukom! Pinadusahan niya an pinakamaraot na babae na iyo an nagparaot kan kinaban huli kan saiyang karigsokan. Pinadusahan siya nin Dios dahel ta ginadan niya an mga sorogoon nin Dios.” 3Nagkurahaw giraray sinda, “Pag-omawon an Dios! An aso kan nagkakalayong dakulang syudad nag-iitaas sagkod pa man!” 4Nagdapa an beynte y kwatrong kamagurangan asin an apat na buhay na linalang sa atubang nin Dios na nagtutukaw sa trono. Nagsabi sinda, “Amen! Pag-omawon an Dios!” 5Dangan may tingog na nagtaram hale sa trono, “Omawon nindo an satong Dios, kamo gabos na sorogoon niya asin kamo na mga may pagkatakot saiya, dakula o sadit!” 6Dangan nakadangog ako nin ribok na garo tingog kan kadakul na tawo, na garo hinagawak nin dakulang busay saka garo makosog na daguldol. Nadangog ko sindang nagtataram, “Pag-omawon an Dios, huli ta naghahade an Kagurangnan, an satong Dios na Makakamhan! 7Mag-ogma kita; omawon ta an saiyang kadakulaan! Nag-abot na an aldaw kan kasal kan Kordero asin andam na an saiyang nobya. 8Itinao na sa nobya an gubing na lino na nagkikintab sa kalinigan.” (An lino iyo an matanos na gibo kan mga banal.) 9Nagsabi sako an anghel, “Isurat mo ini: Paladan an mga imbitado sa bangkete sa kasal kan Kordero.” Nagtaram pa an anghel, “Ini an mga totoong tataramon nin Dios.” 10Duminapa ako sa pamitisan niya sa pagsamba saiya, alagad sinaway niya ako, “Dai mo iyan paggibohon! Sorogoon man akong arog saimo, arog kan saimong mga tugang na nagdadanay sa katotoohan na ipinahayag ni Jesus. Sambahon mo an Dios!” Huli ta an katotoohan na ipinahayag ni Jesus iyo an buhay kan propesiya. 11Dangan nahiling kong nagbukas an langit, asin nahiling ko duman an sarong puting kabayo. An nangangabayo kaiyan inaapod na Maimbod saka Totoo, huli ta matanos an saiyang paghukom saka pakipaglaban. 12An saiyang mga mata garo naglalaad na kalayo; dakul na korona an nasa payo niya. Nasusurat sa saiya an sarong ngaran na siya sana an nakakaaram. 13An sulot niyang gubing sarumsom nin dugo. An ngaran niya, “An Tataramon nin Dios.” 14Nagsunod saiya an mga hukbo nin langit, nakalunad sa mga puting kabayo saka nakagubing nin puti asin malinig na lino. 15Nagluwas sa saiyang ngoso an sarong matarom na espada na iyo an gagamiton niya sa pagdaog kan mga nasyon. Magsasakop siya sainda na may kapot na pamakol na lansang, dangan papaluwason niya sa gilingan nin ubas an arak kan makangingirhat na kaanggotan nin Dios na Makakamhan. 16Nakasurat sa gubing saka hita niya an ngaran na ini: “Hade nin mga hade asin Kagurangnan nin mga kagurangnan.” 17Dangan nahiling ko an sarong anghel na nagtitindog sa aldaw. Nagkurahaw siya sa gabos na gamgam na naglalayog sa kaitaasan, “Madya, magtiripon kamo para sa dakulang bangkete nin Dios! 18Madya, kakana nindo an laman kan mga hade, mga heneral saka mga soldados, an laman nin mga kabayo sagkod kan mga nangangabayo, saka an laman kan gabos na tawo, oripon o talingkas, sadit o dakula!” 19Dangan nahiling ko an hayop, kaiba an mga hade sa kinaban asin an saindang hukbo na nagtiripon sa pakilaban sa nangangabayo asin sa mga soldados kaini. 20Nabihag an hayop, kaiba an bakong tunay na propeta na nagpahiling nin mga milagro sa atubangan kan hayop. (Huli ka (kan) mga milagrong idto nadaya niya idtong mga may marka kan hayop saka an mga nagsamba sa ladawan kan hayop.) An hayop dangan an bakong tunay na propeta parehong itinapok na buhay duman sa danaw nin naglalaad na asupre. 21An saindang mga hukbo nagkagaradan sa espadang nagluwas sa ngoso kan nangangabayo; an gabos na gamgam nagpahinggustong magtuka kan laman kan nagkagaradan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\