KAPAHAYAGAN 2

1”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Efeso: “Iyo ini an mensahe kan nagkakapot nin pitong bitoon sa too niyang kamot, kan naglalakaw sa tahaw kan pitong kandelerong bulawan. 2Aram ko an mga ginibo mo, an saimong kapagalan saka an saimong pagkamatinios. Aram ko na dai mo matitios an mga maraot na tawo. Binalo mo an mga nagsasabi na sinda mga apostol, na bako man totoo, asin napatunayan mo na mga putikon sinda. 3Aram ko na matinios ka asin huli sako nagtios ka na mayo nin kapagalan. 4Alagad igwa ako nin masasabi tumang saimo: dai mo na ako namomotan ngunyan arog kan dati. 5Kaya giromdoma an ginikanan mo kan ika nahulog! Magbakle ka dangan gibohon mo giraray an dati mong ginigibo kaidto. Ta kun dai ka magbakle, madiyan ako asin hahaleon ko an saimong kandelero sa namumugtakan kaiyan. 6Alagad ini naman an naooyonan ko saimo: ikinakaongis mo an ginigibo kan mga Nicolaita, na ikinakaongis ko man. 7”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan! “Sa mga manggagana, itatao ko an deretsong magkakan kan bunga kan kahoy nin buhay na nasa Paraiso nin Dios. 8”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Esmirna: “Iyo ini an mensahe kan enot asin kan huri, an nagadan asin binuhay liwat. 9Aram ko an saimong mga kasakitan; aram ko na ika dukha—alagad sa katunayan mayaman ka! Aram ko an mga pakaraot saimo kan mga nagsasabi na sinda mga Judio, na bako man totoo, kundi sa katunayan sarong sinagoga ni Satanas! 10Dai ka matakot sa mga nagdadangadang mong kasakitan. Uya, an iba saindo ipapabilanggo kan Diablo tanganing baloon kamo, asin sampolong aldaw kamong magtitios. Alagad magin maimbod ka sagkod sa kagadanan asin itatao ko saimo an korona nin buhay. 11”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan! “An mga manggagana dai na maagi kan ikaduwang kagadanan. 12”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Pergamo: “Iyo ini an mensahe kan may kapot na espadang doble an tarom. 13Aram ko kun saen ka nag-eerok; yaon ka sa lugar na namumugtakan kan trono ni Satanas. Alagad nagdadanay kang maimbod sako. Dai mo binayaan an saimong pagtubod sako, maski kan si Antipas, an maimbod kong saksi, gadanon duman sa lugar na pinag-eerokan ni Satanas. 14Alagad igwa ako nin nagkapirang bagay na masasabi tumang saimo: may iba diyan saindo na nagsusunod sa katukdoan ni Balaam, na nagtukdo ki Balac na magbuktak nin singkogan para sa mga Israelita kan dagkahon sindang magkakan kan inatang sa mga dios-dios saka maggibo nin karigsokan. 15Igwa man diyan saindo nin mga tawo na nagsusunod sa katukdoan kan mga Nicolaita. 16Kaya magbakle kamo! Ta kun dai, madiyan tolos ako dangan lalabanan ko an mga tawong iyan kan espada nin sakong ngoso. 17”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan! “Sa mga manggagana itatao ko an iba kan natatagong manna. An lambang saro sainda tatawan ko man nin puting gapo na nasusuratan nin bagong ngaran na mayong siisay man na makakaaram pwera sa maako kaiyan. 18”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Tiatira: “Iyo ini an mensahe kan Aki nin Dios, na may mga matang garo kalayong naglalaad, asin may mga bitis na garo bronseng nagkikintab. 19Aram ko an saimong mga ginigibo, an saimong pagkamoot, pagtubod, paglingkod saka pagkamatinios. Aram ko man na orog an ginigibo mo ngunyan ki kaidto. 20Alagad igwa ako nin masasabi tumang saimo: tinutugotan mo an babaeng si Jezebel, na nagsasabing propeta siya nin Dios. Nagtutukdo siya asin dinadaya niya an sakong mga sorogoon tanganing maggibo nin karigsokan saka magkakan nin mga inatang sa mga dios-dios. 21Tinawan ko na siya nin panahon na makapagbakle, alagad habo siyang magbakle sa saiyang karigsokan. 22Kaya papahelangon ko siya asin an mga nagsambay saiya. Gigibohon ko ini kun dai sinda magbakle sa mga maraot na ginibo ninda kaiba niya. 23Gagadanon ko man an saiyang mga aki tanganing maaraman kan gabos na simbahan na ako iyo an nagsisiyasat sa isip saka puso nin tawo, dangan itatao ko sa lambang saro an maninigo sa saiyang mga gibo. 24”Alagad sa iba saindo diyan sa Tiatira na dai nagsunod kan maraot na katukdoan na iyan; na dai nakanood kan inaapod kan iba na mga ‘hararom na hilom ni Satanas,’ sinasabihan ko kamo na dai ko na kamo tatawan nin iba pang makakagabat saindo. 25Alagad papagdanayon nindo an yaon na saindo sagkod na ako mag-abot. 26An mga manggagana saka magpapadagos sa paggibo kan boot ko sagkod sa kataposan, tatawan ko kan kapangyarihan arog kan itinao sako kan sakong Ama: magsasakop sinda sa mga nasyon na may kapot na pamakol na lansang; papasaon sindang garo mga dalipay na koron. 28Itatao ko man sainda an bitoon na makaaga. 29”An may talinga, magdangog sa mga sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\