KAPAHAYAGAN 20

1Dangan nahiling ko an sarong anghel na nag-iibaba hale sa langit, kapot an lyabe kan dai matugkad na kairaroman asin an sarong dakulang kadena. 2Dinakop niya an dragon, an kasuanoy na halas na iyo an Diablo o Satanas, saka kinadenahan sa laog nin sangribong taon. 3Itinapok siya kan anghel duman sa dai matugkad na kairaroman, sinerahan iyan dangan minarkahan tanganing dai na niya madaya an mga nasyon sagkod na matapos an sangribong taon. Pakatapos kan panahon na iyan, kaipuhan butasan siya sa halipot na panahon. 4Dangan nakahiling ako nin mga trono. An mga nakatukaw duman iyo an tinawan nin kapangyarihan na maghukom. Nahiling ko man an mga kalag kan mga ginaradan huli kan saindang pagpatotoo dapit ki Jesus saka dapit sa tataramon nin Dios. Dai sinda nagsamba sa hayop o sa ladawan kaini; dai man sinda nagpabugtak kan marka kan hayop sa saindang mga angog o mga kamot. Nabuhay sinda dangan naghade kaiba ni Cristo sa laog nin sangribong taon. 5Iyo ini an enot na pagkabuhay liwat kan mga gadan. An ibang mga gadan dai nabuhay liwat sagkod na dai natapos an sangribong taon. 6Paladan asin banal an makaiba sa enot na pagkabuhay liwat! An ikaduwang kagadanan dai nin kapangyarihan sainda; magigin sindang mga padi nin Dios asin ni Cristo; maghahade sinda kaiba niya sa laog nin sangribong taon. 7Pakatapos kan sangribong taon, papaluwason si Satanas sa bilanggoan niya. 8Maluwas siya tanganing dayaon an mga nasyon sa bilog na kinaban—an Gog asin an Magog. Titiponon niya sinda gabos para sa ralaban. Arog sinda kadakul kan baybay sa tampi kan dagat. 9Naglakop sinda sa kadagaan dangan pinalibotan ninda an kampo kan mga banal, asin an syudad na namomotan nin Dios. Alagad may kalayong nagdatong hale sa langit na tuminunaw sainda. 10Dangan an Diablo na nagdaya sainda itinapok sa danaw nin kalayo saka asupre, na tinapokan man kan hayop saka kan bakong tunay na propeta. Duman papasakitan sinda aldaw-banggi, sagkod pa man. 11Dangan nahiling ko an sarong dakula asin puting trono saka an nakatukaw duman. Napara sa atubang niya an daga saka an langit asin dai na nanggad nahiling an mga ini. 12Pakatapos, nahiling ko an mga gadan, dakula asin sadit, na nakatindog sa atubangan kan trono. Binuklat an mga libro, dangan binuklat man an saro pang libro na iyo an libro nin buhay. An mga nagadan hinukoman sosog sa ginibo ninda na nakasurat sa mga libro. 13Dangan ilinuwas kan dagat an mga gadan na yaon saiya; siring man ilinuwas kan Kagadanan asin kan Hades an gabos na gadan na yaon sainda. Hinukoman an gabos sosog sa ginibo ninda. 14Dangan an Kagadanan asin an Hades itinapok sa danaw nin kalayo. (An danaw nin kalayong ini iyo an ikaduwang kagadanan.) 15An siisay man na an ngaran dai nasusurat sa libro nin buhay itinapok sa danaw nin kalayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\