KAPAHAYAGAN 21

1Dangan nahiling ko an sarong bagong langit asin an sarong bagong daga. An enot na langit saka an enot na daga napara, siring man an dagat. 2Nahiling ko man an Banal na Syudad, an bagong Jerusalem, na nag-iibaba hale sa langit gikan sa Dios, garo nobya na nakagubing nin pangkasal asin masabat sa nobyo niya. 3Nadangog ko an sarong makosog na tingog hale sa trono na nagsabi, “Ngunyan an erokan nin Dios nasa mga tawo na! An Dios mismo mag-eerok kaiba ninda asin sinda magigin banwaan niya. An mismong Dios an magigin kaiba ninda asin siya an magigin Dios ninda. 4Papahidon niya an gabos nindang luha. Mayo na nin kagadanan, kamondoan, pagtangis o kasakitan, huli ta napara na an mga daan na bagay.” 5Dangan nagtaram an nakatukaw sa trono, “Ngunyan ginigibo ko nang bago an gabos na bagay!” Sinabihan man niya ako, “Isurat mo ini, huli ta an mga tataramon na ini totoo asin masasarigan.” 6Dangan nagsabi siya, “Natapos na! Ako an Alfa asin an Omega; ako an kapinonan asin an kataposan. An siisay man na napapaha, mayong bayad na papainomon ko hale sa burabod nin tubig na nagtatao nin buhay. 7An siisay man na manggagana, maako sako kan pamanang ini: ako magigin Dios niya asin siya magigin aki ko. 8Alagad an mga matalaw, an mga parapasaluib, an mga maati an gibo, mga paragadan, mga marigsok, mga salamangkero, mga parasamba sa dios-dios, saka an gabos na putikon—sinda gabos ihuhulog sa danaw nin kalayo saka asupre, na iyo an ikaduwang kagadanan.” 9Nagdolok sako an saro kan pitong anghel, na tinarawan kan pitong mangko na pano kan pitong huring peste, saka nagsabi, “Madya, asin ipapahiling ko saimo an Nobya, an agom kan Kordero.” 10Sinangkoban ako kan Espiritu, dangan dinara ako kan anghel sa alitoktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sako an Jerusalem, an Banal na Syudad na nag-iibaba hale sa langit gikan sa Dios, 11nagliliwanag sa kamurawayan nin Dios. Nagliliwanag an syudad siring sa mahalagang bato, arog sa haspeng malinaw siring sa kristal. 12Dakula asin halangkaw an kudal kaiyan, na may doseng trangkahan na binabantayan nin doseng anghel. Nakasurat sa mga trangkahan an mga ngaran kan doseng tribu nin Israel. 13Igwa iyan nin tolong trangkahan sa lambang direksyon: tolo sa sirangan, tolo sa habagat, tolo sa amihan saka tolo sa solnopan. 14An kudal kan syudad napapatugmad sa doseng gapo na sa ibabaw kaiyan nakasurat an mga ngaran kan doseng apostol kan Kordero. 15An anghel na nagtaram sako may darang pansukol na bulawan na gagamiton sa pagsukol kan syudad, kan mga trangkahan saka kan mga kudal kaiyan. 16Kwadrado an syudad; an lakbang pareho sa laba kaiyan. Sinukol kan anghel an syudad kan saiyang pansukol na bulawan: dos mil kwatro syentos kilometros an laba kaiyan, siring man an hiwas, saka an langkaw. 17Sinukol man kan anghel an kudal na an langkaw sesenta metros, sosog sa pansukol na ginamit niya. 18Gibo sa batong haspe an kudal; an mismong syudad gabos purong bulawan, na malinaw siring sa salming. 19An mga batong pundasyon kan kudal kan syudad sinamnohan nin gabos na klaseng mahalagang bato: an enot haspe, an ikaduwa safiro, an ikatolo agata, an ikaapat esmeralda, 20an ikalima onise, an ikaanom kornalina, an ikapito krisolito, an ikawalo berilo, an ikasiyam topasyo, an ikasampolo krisopraso, an ikaonse hasinto, saka an ikadose amatista. 21Perlas an doseng trangkahan; an lambang trangkahan gibo sa saro sanang perlas. An tinampo kan syudad gibo sa purong bulawan, silag siring sa salming. 22Dai akong nahiling na templo duman sa syudad, huli ta an templo kaiyan iyo mismo an Kagurangnan Dios na Makakamhan, saka an Kordero. 23Dai na kaipuhan kan syudad an liwanag kan aldaw o kan bulan, huli ta an kamurawayan nin Dios iyo an liwanag kaiyan dangan an Kordero iyo an ilaw. 24Maglalakaw sa kaliwanagan kaiyan an mga nasyon, saka dadarahon diyan kan mga hade sa daga an saindang mga kayamanan. 25Bukas an mga trangkahan kan syudad sa bilog na aldaw; dai nanggad seserahan, huli ta mayo na duman nin banggi. 26Dadarahon sa syudad na iyan an kabantogan asin kayamanan kan mga nasyon. 27Alagad mayong anoman na maati na makakalaog sa syudad, ni an mga naggigibo nin karatan o nagtataram nin kaputikan. An makakalaog sa syudad iyo sana an mga tawo na an ngaran nasusurat sa libro kan Kordero—an libro nin buhay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\