KAPAHAYAGAN 22

1Ipinahiling pa sako kan anghel an salog kan tubig nin buhay, nagkikintab siring sa kristal, na nagbubulos hale sa trono kan Dios asin kan Kordero, 2sagkod sa tahaw kan tinampo kan syudad. Sa mag-ibong na pangpang kan salog idtoon an kahoy nin buhay, na minabunga doseng beses sa taon, sarong beses lambang bulan. An mga dahon kaiyan ginagamit na pambulong sa mga nasyon. 3Mayo nin mahihiling na anoman na minaldisyon nin Dios sa laog kan syudad. An trono nin Dios asin kan Kordero mamumugtak sa laog kan syudad na iyan; an saiyang mga sorogoon magsasamba saiya. 4Mahihiling ninda an saiyang lalawogon dangan isusurat sa saindang mga angog an saiyang ngaran. 5Mayo na nin banggi, kaya dai na sinda mangangaipo nin ilaw o liwanag kan aldaw, huli ta an Kagurangnan na Dios iyo an magigin ilaw ninda, asin maghahade sinda sagkod pa man. 6Dangan nagsabi sako an anghel, “An mga tataramon na ini totoo asin masasarigan. An Kagurangnan na Dios, na iyo an nagtao kan saiyang Espiritu sa mga propeta, iyo man an nagsugo kan saiyang anghel tanganing ipahiling sa saiyang mga sorogoon an mga bagay na madali nang mangyari.” 7”Paghinanyog kamo!” an sabi ni Jesus. “Madali na akong mag-abot! Paladan an mga nagkukuyog kan mga propesiya sa librong ini!” 8Ako, si Juan, an nakadangog saka nakahiling kan mga bagay na ini. Pakatapos kong madangog asin mahiling an mga ini, nagdapa ako sa pamitisan kan anghel na nagpahiling sako kan mga bagay na ini, tanganing sambahon siya. 9Alagad sinaway niya ako, “Dai mo iyan paggibohon! Sorogoon man akong arog saimo asin kan saimong mga tugang na propeta saka kan gabos na nagkukuyog kan mga tataramon sa librong ini. Sambahon mo an Dios!” 10Nagsabi pa siya sako, “Dai mo paghilomon an mga propesiya sa librong ini, huli ta madali nang maotob ini. 11Pabayae sanang magpadagos sa gibong maraot an mga tawong maraot; sa gibong maati an mga maati; an marahay, magpadagos sa gibong marahay; asin an banal, sa gibong banal.” 12”Hinanyoga ako!” an sabi ni Jesus. “Madali na akong umabot! Dara ko an mga premyo na itatao ko sa lambang saro sosog sa saiyang ginibo. 13Ako an Alfa asin Omega, an enot asin an huri, an kapinonan saka an kataposan.” 14Paladan an mga naglinig kan saindang mga gubing, huli ta tatawan sinda nin deretsong magkakan kan bunga kan kahoy nin buhay, saka maglaog sa mga trangkahan kan syudad. 15Alagad mawawalat sa luwas kan syudad an mga maati an gibo, an mga salamangkero, mga marigsok, mga paragadan, mga parasamba sa dios-dios saka mga putikon sa tataramon sagkod sa gibo. 16”Ako, si Jesus, an nagsugo kan sakong anghel na magpahayag kan mga bagay na ini saindo sa mga simbahan. Gikan ako sa pamilya ni David; ako an maliwanag na bitoon na makaaga.” 17”Madya!” an sabi kan Espiritu asin kan Nobya. An makadangog kaini dapat man magsabi, “Madya!” Magdolok an siisay man na napapaha; an nagmamawot, mayong bayad na makakakua kan tubig nin buhay. 18Ako, si Juan, nagpapatanid sa gabos na nakakadangog kan mga propesiya sa librong ini: sa kiisay man na magdagdag nin anoman sa mga propesiya sa librong ini, idadagdag nin Dios saiya an mga peste na isinurat sa librong ini. 19An siisay man na mag-ina nin anoman sa mga propesiya sa librong ini, hahalean man nin Dios kan saiyang kahirasan sa bunga kan kahoy nin buhay asin sa Banal na Syudad na isinurat sa librong ini. 20An nagsasaksi kan gabos na ini nagsasabi, “Totoo nanggad! Madali na akong umabot!” Mangyari logod iyan. Madya na, Kagurangnan na Jesus! 21Mapasagabos logod an biyaya ni Jesus na Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\