KAPAHAYAGAN 3

1”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Sardis: “Iyo ini an mensahe kan igwa kan pitong espiritu nin Dios asin pitong bitoon. Aram ko an saimong mga ginigibo; sa ngaran ka sana buhay, an totoo gadan ka na. 2Kaya pagmata asin pakosoga an anoman na yaon pa saimo, na madali nang magadan. Huli ta nahihiling kong an mga ginibo mo bako pang marahay sa panhiling kan sakong Dios. 3Kaya giromdoma an itinukdo saimo saka an nadangog mo; kuyoga iyan asin magbakle ka. Kun dai ka magmata, madiyan ako saimo arog sa parahabon, asin dai mo aram an oras kan sakong pag-abot. 4Alagad igwa pa nin nagkapira diyan sa Sardis na dai nadigtaan an saindang gubing; an nagkapirang ini maiba sako, nakagubing nin puti, huli ta maninigo sindang mag-iba sako. 5An mga manggagana gugubingan man nin puti, saka dai ko paparaon an saindang ngaran sa libro nin buhay. Mimidbidon ko sinda sa atubang kan sakong Ama asin kan saiyang mga anghel. 6”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan!” 7”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Filadelfia: “Iyo ini an mensahe kan Banal asin Totoo, na nagkakapot kan lyabe ni David; an pintoan na binubuksan niya mayo nin nakakasera; an sineserahan niya mayo nin nakakabukas. 8Aram ko an saimong mga ginigibo; aram kong igwa ka nin dikit na kapangyarihan. Sinunod mo an sakong katukdoan saka dai mo ako pinagnegaran. Kaya binuksan ko an sarong pintoan sa atubang mo na mayo nin siisay man na makakasera. 9Uya, an mga kaiba sa sinagoga ni Satanas, na nagsasabing sinda mga Judio alagad bako, kundi nagpuputik sana, padodolokon ko asin paluluhodon sa atubang mo, tanganing maaraman ninda gabos na namomotan taka. 10Huli ta sinunod mo an pagboot ko na magin matinios ka, ililikay taka sa kasakitan na maabot sa bilog na kinaban, sa pagbalo kan gabos na tawo diyan. 11Madali na akong mag-abot. Ingatan mo an nasa saimo, tanganing mayo nin siisay man na makaagaw kan saimong korona. 12An mga manggagana gigibohon kong garo harigi sa templo kan sakong Dios; dai na nanggad sinda mahale diyan. Isusurat ko sa mga hariging iyan an ngaran kan sakong Dios saka an ngaran kan syudad kan sakong Dios, an bagong Jerusalem na maibaba hale sa langit, hale sa sakong Dios. Isusurat ko man sa mga iyan an sakong bagong ngaran. 13”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan! 14”Suratan mo an anghel kan simbahan sa Laodicea: “Iyo ini an mensahe kan Amen, an maimbod saka totoong saksi, an ginikanan kan gabos na linalang nin Dios. 15Aram ko an saimong mga ginigibo; aram ko na bako kang malipot o mainit. Marahay pa logod kun malipot ka o mainit! 16Alagad huli ta ika mahimbong sana, bakong malipot o mainit, isusuka taka! 17An sabi mo mayaman ka, nag-uswag ka, dai ka nagkakaipo nin anoman. Alagad dai mo aram na saro kang daing sukat, makaheherak, dukha, huba saka buta! 18Kaya hinahatolan taka na bumakal ka sako nin purong bulawan, tanganing magyaman ka. Bumakal ka man nin puting gubing tanganing may itahob ka sa makasosopog mong hubang kamugtakan. Bumakal ka nin bolong na ilalahid sa saimong mga mata tanganing makahiling ka. 19Sinasagwe ko saka dinidisiplina an gabos kong namomotan. Kaya magmaigot asin magbakle ka. 20Uya, nagtitindog ako asin nagtotoktok sa may pintoan. Kun may magdangog sako saka magbukas kan pintoan, malaog ako asin makakan kasabay niya, asin siya makakan na kasabay ko. 21An mga manggagana kataed kong patutukawon sa sakong trono, arog sako na nanggana, kaya ngunyan nagtutukaw ako kataed kan sakong Ama sa saiyang trono. 22”An may talinga, magdangog sa sinasabi kan Espiritu sa mga simbahan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\