KAPAHAYAGAN 4

1Pakatapos kaini, ibang bisyon naman an nahiling ko. Nahiling ko an sarong bukas na pintoan sa langit. Nadangog ko giraray an tingog na garo trompeta na nagtaram sako kan enot. Ini an sabi, “Sumakat ka digdi ta ipapahiling ko saimo an mga mangyayari pakatapos kaini.” 2Tolos na napano ako kan Espiritu. Nahiling ko duman sa langit an sarong trono; duman may nakatukaw. 3An lalawogon kan nakatukaw sa trono nagliliwanag siring sa mahalagang batong haspe saka kornalina; sa palibot kan trono may bulalangaw na kakolor kan batong esmeralda. 4Napapalibotan an tronong iyan nin beynte y kwatrong trono na may nakatukaw na beynte y kwatrong kamagurangan, na mga nakagubing nin puti saka may mga koronang bulawan. 5May mga kikilat, hagubohob saka daguldol na naghahale sa trono. Sa atubangan kan trono may naglalaad na pitong karaba na iyo an pitong Espiritu nin Dios. 6Igwa man nin garo dagat na salming, malinaw arog sa kristal. Sa palibot kan trono, sa lambang gilid kaiyan, igwa nin apat na buhay na linalang na pano nin mga mata sa atubangan saka sa likod. 7An enot na linalang nakakaagid sa leon; an ikaduwa nakakaagid sa baka; an ikatolo may lalawogon na garo sa tawo; an ikaapat nakakaagid sa agilang naglalayog. 8An lambang saro kaining buhay na linalang may anom na pakpak, pano nin mga mata an luwas asin an laog. Aldaw-banggi daing ontok an saindang pag-awit kaini: “Banal, banal, banal an Kagurangnan Dios na Makakamhan, na iyo kaidto, ngunyan, asin sa madatong pang panahon.” 9Sa lambang pag-awit kaining apat na buhay na linalang kan mga awit nin pagpamuraway, pag-omaw, saka pagpasalamat duman sa atubangan kan nagtutukaw sa trono na nabubuhay sagkod pa man, 10an beynte y kwatrong kamagurangan minaluhod dangan minasamba sa atubang kan nagtutukaw sa trono, na nabubuhay sagkod pa man. Ibinubugtak ninda sa atubangan kan trono an saindang mga korona saka minaawit: 11”Samong Kagurangnan asin Dios! Maninigo kang mag-ako nin kamurawayan, kaomawan saka kapangyarihan. Huli ta linalang mo an gabos na bagay, nabubuhay sinda asin nagdadanay huli kan saimong kabotan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\