KAPAHAYAGAN 5

1Nahiling ko sa toong kamot kan nagtutukaw sa trono an sarong libro na pano nin surat mang-ibong-ibong asin igwa nin pitong selyo. 2Dangan nahiling ko an sarong mapangyaring anghel na naghahapot sa makosog na tingog, “Siisay an maninigong magtangkas kan mga selyo dangan magbukas kan libro?” 3Alagad mayo nin siisay man sa langit o sa daga o sa irarom kan daga na nakabukas kan libro o naghiling kan laog kaiyan. 4Nagtangis ako nin makuri huli ta mayo nin nakuang maninigong magbukas kan libro asin maghiling kan laog kaiyan. 5Dangan saro kan mga kamagurangan an nagsabi sako, “Dai ka maghibi. Hilinga, nanggana an Leon kan tribu nin Juda, an Gamot ni David, kaya siya an makakatangkas kan pitong selyo asin makakabukas kan libro.” 6Dangan nahiling ko an Kordero na nakatindog sa pagultanan kan trono asin kan apat na buhay na linalang, sa tahaw kan mga kamagurangan. Nahihiling an tanda na an Kordero ginadan. An Kordero igwa nin pitong sungay saka pitong mata, na iyo an pitong Espiritu nin Dios na ipinadara sa bilog na kinaban. 7Kinua kan Kordero an libro na nasa toong kamot kan nagtutukaw sa trono. 8Kan makua na iyan kan Kordero, an apat na buhay na linalang asin an beynte y kwatrong kamagurangan nagluhod sa atubang niya. An lambang saro may kapot na arpa saka bulawan na mangko na pano nin insenso; an insensong idto iyo an mga pamibi kan mga banal. 9Dangan inawit ninda an bagong awit na ini: “Ika an maninigong magkua kan libro, asin magtangkas kan mga selyo kaiyan. Huli ta ika ginadan dangan tinubos mo para sa Dios an mga tawo sa paagi kan saimong dugo, mga tawong hale sa manlaen-laen na tribu, lengwahe, rasa saka nasyon. 10Ginibo mo sindang kahadean nin mga padi tanganing maglingkod sa satong Dios; maghahade sinda sa daga.” 11Naghiling giraray ako asin nadangog ko an tingog nin ribo-ribo saka milyon-milyon na anghel na nakapalibot sa trono, sa apat na buhay na linalang asin sa mga kamagurangan. 12Nag-aawit sinda sa makosog na tingog, “An Kordero na ginadan maninigo na mag-ako nin kapangyarihan, kayamanan, kadonongan, kakosogan, kaomawan, kamurawayan saka paggalang!” 13Nadangog ko man na nag-aawit an gabos na linalang na nasa langit, sa daga, sa irarom kan daga, saka sa dagat—an gabos na linalang sa bilog na kinaban—ini an saindang inaawit: “Sa nagtutukaw sa trono asin sa Kordero, mapasainda an paggalang, kaomawan, kamurawayan, asin kapangyarihan, sagkod pa man!” 14An apat na buhay na linalang nagsimbag, “Amen!” Dangan an mga kamagurangan nagdapa saka nagsamba saiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\