KAPAHAYAGAN 6

1Nahiling kong tinangkas kan Kordero an enot kan pitong selyo, dangan nagtaram na garo daguldol an saro kan apat na buhay na linalang, “Madya!” 2Nahiling ko an sarong kabayong puti. An nangangabayo may kapot na pana, asin tinawan siya nin korona. Dangan nagluwas siya bilang sarong mapanggana tanganing padagos pang manggana. 3Tinangkas kan Kordero an ikaduwang selyo. Nadangog ko an ikaduwang buhay na linalang na nagsabi, “Madya!” 4Nagluwas naman an sarong kabayong pula. An nangangabayo tinawan nin kapangyarihan na magdara nin gera sa kinaban tanganing an mga tawo maggaradanan. Tinawan siya nin sarong dakulang espada. 5Tinangkas kan Kordero an ikatolong selyo. Nadangog ko an ikatolong buhay na linalang na nagsabi, “Madya!” Nahiling ko an sarong kabayong itom. An nangangabayo may kapot na sarong timbangan. 6Nakadangog ako nin garo tingog na hale sa tahaw kan apat na buhay na linalang na nagsabi, “Sarong takad na trigo sana an mababakal kan sarong aldaw na tandan; tolong takad na sebada sana an mababakal kan sarong aldaw na tandan. Alagad dai mo pagraoton an tanoman nin oliba saka tanoman nin ubas!” 7Tinangkas kan Kordero an ikaapat na selyo. Nadangog ko an ikaapat na buhay na linalang na nagsabi, “Madya!” 8Nahiling ko an sarong kabayong malongsi. An ngaran kan nangangabayo, Kagadanan, asin nagsusunod saiya an Hades. Itinao sainda an kapangyarihan sa ikaapat na kabtang kan kinaban tanganing manggadan sa paagi nin gera, gutom, helang saka sa paagi nin lalaw na mga hayop. 9Tinangkas kan Kordero an ikalimang selyo. Nahiling ko sa sirong kan altar an mga kalag kaidtong ginaradan huli sa pagpahayag kan tataramon nin Dios, asin huli sa pagdanay nindang maimbod sa saindang pagsaksi. 10Nagkurahaw sinda, “Mapangyaring Kagurangnan, banal asin totoo! Nuarin mo huhukoman asin papadusahan an mga tawong guminadan samo?” 11An lambang saro sainda tinawan nin puting gubing, dangan sinabihan na maghalat nin dikit pang panahon, sagkod na mabilog an bilang kan saindang kapwa mga sorogoon saka mga tugang na gagadanon man siring sainda. 12Nahiling ko na tinangkas kan Kordero an ikaanom na selyo. Naglinog nin makosog, nagdiklom an aldaw arog kan itom na tela, saka an bulan nagpula na garo dugo; 13an mga bitoon sa kalangitan nahulog sa daga na garo mga hilaw pang bunga kan higera na nararakdag kun yinuyugyog nin makosog na doros. 14Napara an langit arog sa nalukot na banig asin an gabos na bukid saka isla nahale sa saindang mga namumugtakan. 15Dangan an mga hade sa kinaban, an mga darakulang tawo, an mga opisyal kan hukbo, an mga mayaman saka mga mapangyari asin an gabos na iba pang mga tawo, oripon o bako, nagtago sa mga lungib asin sa mga darakulang gapo nin kabukidan. 16Nagkurahaw sinda sa mga bukid saka sa mga darakulang gapo, “Rumpagi kami nindo asin tagoa kami tanganing dai mi mahiling an nakatukaw sa trono asin tanganing makaligtas kami sa kaanggotan kan Kordero! 17Huli ta an mangirhat na aldaw kan saindang kaanggotan nag-abot na asin siisay an makakatagal kaiyan?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\