KAPAHAYAGAN 7

1Pakatapos kaini, nahiling ko an apat na anghel na nagtitindog sa apat na poro kan kinaban, pugol an apat na doros, tanganing mayong doros na maghuyop sa daga, o sa dagat, o sa arin man na kahoy. 2Dangan nahiling ko an saro pang anghel na nag-iitaas hale sa sirangan dara an selyo kan Dios na buhay. Sa makosog na tingog inapod kan anghel na ini an apat na anghel na tinawan nin Dios kan kapangyarihan sa pagraot kan daga asin dagat. 3Nagsabi an anghel, “Dai nindo pagraoton an daga, an dagat, o an mga kahoy, sagkod na dai ta pa namamarkahan an angog kan mga sorogoon kan satong Dios.” 4Sinabi sako na syento kwarenta y kwatro mil an bilang kan mga tawong may marka sa angog kan selyo nin Dios. Sinda an mga hale sa doseng tribu nin Israel, 5dose mil hale sa lambang tribu nin Israel, sa tribu ni Juda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isacar, Zabulon, Jose asin Benjamin. 9Pakatapos kaini, nahiling ko an dai mabilang na mga tawo hale sa gabos na rasa, tribu, nasyon, saka lengwahe. Nagtitindog sinda sa atubangan kan trono asin kan Kordero, nakagubing nin puti saka may mga kapot na mga sanga nin palma. 10Sinda gabos nagkurahaw nin makosog, “An kaligtasan hale sa satong Dios na nagtutukaw sa trono, asin hale sa Kordero!” 11An gabos na anghel nagtindog sa palibot kan trono, kan kamagurangan saka kan apat na buhay na linalang. Nagdapa sinda sa atubangan kan trono, nagsamba sa Dios, 12mantang nagsasabi, “Amen! Sa satong Dios an kaomawan, kamurawayan, kadonongan, pasasalamat, paggalang, kapangyarihan asin kakosogan sagkod pa man! Amen!” 13Hinapot ako kan saro kan mga kamagurangan, “Siisay an mga tawong ini na nakagubing nin puti asin saen sinda hale?” 14Sinimbag ko siya, “Dai ko aram; ika an nakakaaram.” Sinabihan niya ako, “Ini an mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahan ninda an saindang mga gubing asin pinaputi sa paagi kan dugo kan Kordero. 15Kaya yaon sinda sa atubangan kan trono nin Dios, naglilingkod saiya aldaw-banggi sa laog kan saiyang templo. Aatamanon sinda kan nagtutukaw sa trono. 16Dai na nanggad sinda magugutom o mapapaha; dai na sinda mapapaso kan aldaw o kan anoman na init, 17huli ta an Kordero na nasa tahaw kan trono iyo an saindang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga burabod nin tubig na nagtatao nin buhay, asin papahidon nin Dios an gabos na luha sa saindang mga mata.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\