KAPAHAYAGAN 8

1Kan tangkason kan Kordero an ikapitong selyo, nag-alo sa langit sa laog nin kabangang oras. 2Dangan nahiling ko an pitong anghel na nagtitindog sa atubang nin Dios; tinawan sinda nin pitong trompeta. 3May nagluwas naman na anghel na may darang bulawan na insensaryo asin nagtindog siya sa atubangan kan altar; tinawan siya nin dakul na insenso na idodolot, kaiba kan mga pamibi kan gabos na banal, sa altar na bulawan na yaon sa atubangan kan trono. 4Nag-itaas an aso kan insenso hale sa kamot kan anghel na nagtitindog sa atubang nin Dios kaiba an mga pamibi kan mga banal. 5Dangan kinua kan anghel an insensaryo, pinano nin nagkakalayong baga hale sa altar, saka itinapok sa daga. Nagkaigwa nin makosog na daguldol, hagubohob, kikilat asin linog. 6Dangan nag-andam an pitong anghel sa pagpatanog kan saindang pitong trompeta. 7Pinatanog kan enot na anghel an saiyang trompeta. Nag-uran sa daga nin yelo saka kalayong may kasalak na dugo. Nasulo an ikatolong kabtang kan daga, an ikatolong kabtang kan mga kahoy saka an gabos na berdeng doot. 8Dangan pinatanog kan ikaduwang anghel an saiyang trompeta. May itinapok sa dagat na garo dakulang bukid na nagkakalayo. 9Nagin dugo an ikatolong kabtang kan dagat; nagkagaradan an ikatolong kabtang kan gabos na nabubuhay sa dagat, asin nagkararaot an ikatolong kabtang kan gabos na sakayan diyan. 10Pinatanog kan ikatolong anghel an saiyang trompeta. Hale sa langit, nahulog an sarong dakulang bitoon na garo karabang naglalaad; nahulog ini sa ikatolong kabtang kan mga salog saka mga burabod. 11(Kapaitan an ngaran kan bitoon.) An ikatolong kabtang kan tubig nagin mapait, kaya dakul na tawo an nagkagaradan sa pag-inom kaiyan. 12Dangan pinatanog kan ikaapat na anghel an saiyang trompeta. Nagdiklom an ikatolong kabtang kan aldaw, an ikatolong kabtang kan bulan asin an ikatolong kabtang kan mga bitoon, kaya nawara an ikatolong kabtang kan saindang liwanag. Nainaan nin ikatolong kabtang an liwanag kan aldaw, saka nadagdagan nin ikatolong kabtang an kadikloman kan banggi. 13Dangan naghiling ako asin nadangog ko an sarong agila na nagtataram sa makosog na tingog, mantang naglalayog iyan sa kaitaasan, “Herak man! Herak man sa gabos na nag-eerok sa daga kun patanogon na an mga trompeta kan tolo pang anghel!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\