KAPAHAYAGAN 9

1Pinatanog kan ikalimang anghel an saiyang trompeta. Nahiling ko an sarong bitoon na nahulog sa daga; itinao sa bitoon na ini an lyabe kan dai matugkad na kairaroman. 2Kan bukasan kan bitoon an dai matugkad na kairaroman, nagluwas an aso na garo hale sa dakulang horno; nagdiklom an aldaw asin an kaitaasan. 3Hale sa asong iyan, nagluwas an mga doron pasiring sa daga; tinawan sinda nin kapangyarihan na arog sa mga uyang. 4Pinagbotan sindang dai manraot kan mga doot o kan mga kahoy o kan iba pang tinanom. An raraoton sana ninda iyo an mga tawong mayong marka kan selyo nin Dios sa saindang mga angog. 5Alagad dai sinda tinugotan na gadanon an mga tawong ini, kundi pasakitan sana sa laog nin limang bulan. An kulog kan pagpasakit ninda garo an kulog na tinitios nin sarong tawong kinagat nin uyang. 6Sa laog kan limang bulan na iyan, an mga tawo magmamawot na magadan, alagad dai iyan mangyayari; maski boot nanggad nindang magadan, dai sinda magagadan. 7Kun paghilingon, an mga doron garong mga kabayo na andam sa pakilaban; an saindang mga payo igwa nin garo koronang bulawan; an lalawogon ninda garo sa tawo. 8Halaba an buhok ninda arog kan sa babae, saka an mga ngipon ninda garo sa leon. 9An saindang daghan natatahoban nin pantahob na lansang dangan an kinupakupa kan saindang mga pakpak garo ribok nin mga karwahe na guyod nin mga kabayong nagdadalagan pasiring sa gera. 10Igwa sinda nin ikog na may kamandag arog sa uyang. Nasa ikog an kapangyarihan nindang magkulog sa tawo sa laog nin limang bulan. 11An anghel na namamahala kan dai matugkad na kairaroman iyo an hade ninda; an ngaran niya Abadon sa tataramon na Hebreyo; Apolion sa tataramon na Griyego, na an kahulogan, Paragadan. 12An enot na pasakit nakaagi na; may duwa pang maabot. 13Dangan pinatanog kan ikaanom na anghel an saiyang trompeta. Nakadangog ako nin tingog hale sa apat na sungay kan bulawan na altar na yaon sa atubang nin Dios. 14An tingog nagtaram sa ikaanom na anghel na may trompeta, “Butasan mo an apat na anghel na nagagapos duman sa dakulang Salog nin Eufrates!” 15Dangan binutasan an apat na anghel sa paggadan kan ikatolong kabtang kan gabos na tawo, huli ta inandam mananggad sinda para sa gibong ini sa talaan na oras, aldaw, bulan saka taon. 16Sinabi sako an bilang kan mga soldados na nakakabayo; dos syentos milyon sinda gabos. 17Nahiling ko sa bisyon an mga kabayo asin an mga nangangabayo na may pantahob sa daghan na arog kapula sa kalayo, arog kaasul sa sapiro saka arog kaamarilyo sa asupre. An mga kabayo may payo na garo leon: may nagluluwas na kalayo, aso saka asupre sa ngoso ninda. 18An ikatolong kabtang kan mga tawo nagkagaradan huli sa tolong pesteng ini na nagluluwas sa ngoso kan mga kabayo: kalayo, aso saka asupre. 19An kapangyarihan kan mga kabayo nasa saindang ngoso saka ikog. An saindang ikog garo mga halas na may mga payo; iyan an ginagamit ninda sa pagkulog sa mga tawo. 20Alagad an mga tawong dai nagadan kan mga pesteng ini dai nagbakle kan saindang mga gibo. Dai sinda nag-ontok magsamba sa mga demonyo saka sa mga ginibo nindang dios-dios na bulawan, plata, bronse, gapo o kahoy, na dai nakakahiling ni nakakadangog o nakakalakaw. 21Dai man sinda nagbakle sa saindang mga panggadan, pagsalamangka, karigsokan asin panghabon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\