ROMA 1

1Surat na hale ki Pablo na sorogoon ni Cristo Jesus, pinili asin inapod nin Dios na magin apostol tanganing maghulit kan Marahay na Bareta niya. 2An Marahay na Bareta ipinanuga nin Dios kaidto sa paagi kan saiyang mga propeta, panuga na nakasurat sa mga Banal na Kasuratan. 3An Marahay na Baretang iyan manongod sa saiyang Aki, an Kagurangnan tang Jesu-Cristo. Bilang tawo, si David an saiyang ginikanan 4asin ipinahayag siya bilang Aki nin Dios sa kapangyarihan kan Espiritu nin kabanalan, huli kan saiyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. 5Sa paagi niya, tinawan ako nin Dios kan balaog nin pagkaapostol tanganing huli ki Cristo madara ko an gabos na nasyon sa pagtubod asin sa pagkuyog ki Cristo. 6Kamong mga yaon sa Roma na sinusuratan ko kabilang man sa mga nasyon na inapod nin Dios na magin sadiri ni Jesu-Cristo. 7Kaya sinusuratan ko kamo gabos diyan sa Roma na namomotan nin Dios saka pinili niyang magin banal: Mapasaindo an biyaya asin katoninongan na hale sa satong Dios Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo. 8Enot, pinapasalamatan ko an Dios sa paagi ni Jesu-Cristo dahel saindo gabos, huli ta an saindong pagtubod bantog na sa bilog na kinaban. 9Saksi ko an Dios na danay ko kamong iniiba sa pamibi ko—an Dios na pinaglilingkodan ko nin tudok sa puso sa paagi kan paghulit kan Marahay na Bareta dapit sa saiyang Aki. 10Hinahagad ko sa Dios na papangyarihon man logod na madalaw ko na kamo. 11Boot ko nanggad kamong mahiling tanganing mahirasan kamo nin biyaya na espirituwal nganing pakosogon kamo. 12An boot kong sabihon, pareho kitang mapapakosog; mapapakosog kamo kan sakong pagtubod, saka ako man kan saindong pagtubod. 13Mga tugang, boot kong ipaaram saindo na dakul na beses ko nang pinagmawot na madalaw kamo, alagad sagkod ngunyan dai nalalawos. Boot kong makaani nin mga paratubod diyan saindo, arog kan ginibo ko sa ibang lugar kan mga pagano. 14Katongdan ko na maghulit sa gabos na tawo, sibilisado man o bako, may inadalan man o mangmang. 15Ini an dahelan kaya boot kong ipaghulit an Marahay na Bareta saindo diyan sa Roma. 16Dai ko ikinakasopog an Marahay na Bareta manongod ki Cristo, huli ta iyan an kapangyarihan nin Dios na nagliligtas sa gabos na igwa nin pagtubod, enot sa mga Judio, dangan sa mga pagano. 17Huli ta ipinapahayag kan Marahay na Bareta kun paano pinangagin matanos nin Dios sa saiya an tawo: sa paagi nin pagtubod magpoon sa kapinonan sagkod sa kataposan. Siring sa nasusurat, “An tawong pinangagin matanos sa Dios sa paagi nin pagtubod, mabubuhay.” 18Hale sa langit nahahayag an kaanggotan nin Dios sa mga tawong naggigibo nin karatan asin katampalasan, huli ta an katotoohan tinatahoban kan maraot nindang mga gibo. 19Pinapadusahan sinda nin Dios huli ta siya mismo an malinaw na nagpahayag sainda kan mga bagay na pwede nindang maaraman manongod saiya. 20Dai nanggad sinda nin dahelan huli ta poon na lalangon niya an kinaban, maliwanag na nahiling ninda an saiyang nakatagong naturalesa na iyo an saiyang kapangyarihan na mayong kataposan asin an saiyang pagka-Dios. Nahiling ninda iyan sa paagi kan mga bagay na ginibo niya. 21Maski midbid ninda an Dios, dai ninda siya tinawan kan kaomawan bilang Dios, asin dai sinda nagpasalamat saiya. Kundi nagparaisip sinda nin mga bagay na mayong halaga asin nadikloman an isip ninda. 22Nagsabi sindang mga madonong sinda, alagad sa katunayan sinda mga lolong. 23Tinalikodan ninda an Dios na mayong kagadanan; an sinamba ninda iyo an mga ginibong ladawan na kabaing sa mga tawo o mga gamgam o mga hayop na apat an bitis asin mga hayop na nagkakamang. 24Kaya pinabayaan sinda nin Dios sa mga maati nindang gibo; naggiribo sinda nin kadustaan sa saindang mga hawak. 25Tinalikodan ninda an katotoohan manongod sa Dios dangan nagtubod sinda sa kaputikan. Sinamba ninda saka pinaglingkodan an linalang, bako an Kaglalang na iyo an dapat omawon sagkod pa man! Amen. 26Huli kaiyan, pinabayaan sinda nin Dios sa gibo nindang makasosopog. An mga babae nakikidorog sa kapwa babae. 27Siring man, an mga lalaki bako nang sa babae nakikidorog, kundi naglalaad sinda sa kamawotan para sa kapwa lalaki. Naggibo sinda nin kadustaan lalaki sa lalaki, kaya itinao na sainda an padusa na maninigo sa gibo nindang karatan. 28Huli ta habo sindang magmidbid sa Dios, pinabayaan na niya sinda sa mga maaati nindang kaisipan, saka sa mga sala nindang gibo. 29Pano sinda nin gabos na katampalasan, karatan, kapasloan asin bisyo. Mga maori sinda, mga paragadan, parapakiiwal, madaya saka maati an isip. Tsismoso sinda, 30mga paralibak, naoongis sa Dios, mga daing ugale, mapalangkaw asin mapaabaw-abaw; mga paratogdas nin karatan, mga sutil sa magurang; 31mga lolong, mga bakong maimbod, mga mayong puso asin pagkaherak sa kapwa. 32Aram nindang sinasabi sa katogonan nin Dios na maninigong gadanon an mga tawong arog kaiyan an ginigibo, alagad padagos pa sinda sa paggibo nin maraot asin inooyonan pa ninda an mga naggigibo nin siring.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\