ROMA 10

1Mga tugang, an sakong pagmawot asin pamibi sa Dios sa bilog kong puso iyo na an kapwa ko mga Israelita makaligtas. 2Makakapatotoo ako na talagang mga malodok sinda sa Dios, alagad an saindang pagkamalodok dai napapatugmad sa tunay na pakasabot. 3Dai ninda nasasabotan an katanosan na gikan sa Dios, kaya naghahanap sinda nin sadiring paagi, embes na mag-oyon sa katanosan nin Dios. 4Huli ta tinapos na ni Cristo an halaga kan Katogonan ni Moises, tanganing an gabos na nagtutubod saiya magin matanos sa Dios. 5Ini an sinurat ni Moises mapadapit sa kun paano nagigin matanos an tawo sa Dios huli sa pagkuyog kan Katogonan: “An nag-ootob kan Katogonan mabubuhay huli kaiyan.” 6Alagad ini an sinasabi sa kasuratan dapit sa kun paano nagigin matanos an tawo sa atubang nin Dios sa paagi nin pagtubod: “Dai ka magsaboot, ‘Siisay an masakat sa langit?’” (boot sabihon, tanganing pababaon si Cristo). 7”Dai ka man magsaboot, ‘Siisay an mahilig sa irarom kan daga?’” (boot sabihon, nganing bangonon si Cristo sa mga gadan). 8An sinasabi sa katogonan iyo ini: “An tataramon nin Dios harani saimo, yaon iyan sa saimong ngoso saka sa saimong puso.” —boot sabihon, an tataramon nin pagtubod na samong ipinaghuhulit. 9Kun ipinapahayag mong si Jesus iyo an Kagurangnan, saka minatubod ka sa saimong puso na binuhay siya liwat nin Dios sa mga gadan, makakaligtas ka. 10An siisay man na nagtutubod nin tudok sa puso, nagigin matanos sa Dios; an siisay man na nagpapahayag kan pagtubod niya, nakakaligtas. 11Nagsasabi an kasuratan, “Mayo nin siisay man na nagtutubod saiya na mapapasopog.” 12Mayo nin kalaenan an mga Judio asin an mga pagano; an Kagurangnan iyo an Kagurangnan kan gabos, saka tinatawan niya nin dakul na biyaya an gabos na nag-aapod saiya. 13Siring sa nasasabi sa kasuratan, “An gabos na nag-aapod sa ngaran nin Kagurangnan, makakaligtas.” 14Alagad paano sindang mag-apod saiya kun dai man sinda nagtutubod? Paano sindang magtubod kun dai pa ninda nadadangog an dapit saiya? Paano man nindang madangog kun mayo man nin naghuhulit? 15Paanong ipaghulit nin mga tawo an mensahe nin Dios kun dai man sinda sinugo? Siring sa nasusurat, “Magayon an mga bitis kan nagdadara kan Marahay na Bareta!” 16Alagad bakong gabos na tawo minaako kan Marahay na Bareta. Si Isaias nagsabi, “Kagurangnan, siisay an nagtubod kan samong bareta?” 17Kaya an pagtubod bunga kan pagdangog sa mensahe; an mensahe bunga kan paghulit dapit ki Cristo. 18Ini an hapot ko: Totoo daw na dai ninda nadangog an mensahe? Nadangog ninda, huli ta nasusurat, “An saindang tingog nakalakop sa bilog na kadagaan, an saindang mga tataramon nakaabot sagkod sa mga poro kan kinaban.” 19Mahapot giraray ako: Dai daw nakasabot an banwaan nin Israel? Si Moises an enot na minasabi, “Papaimonon ko kamo sa mga tawong bakong tunay na nasyon; papaanggoton ko kamo sa sarong nasyon na lolong.” 20Mas pusoan si Isaias na minataram, “Nakua ako kan mga dai naghanap sako; nagpahiling ako sa mga dai naghapot kun haen ako.” 21Alagad dapit sa mga taga Israel, ini an sinasabi ni Isaias, “Maghapon akong naghalat sa pag-abot kan nasyon na matagas an payo saka matumang sako.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\