ROMA 11

1Kaya ini an hapot ko: Isinikwal na daw nin Dios an sadiri niyang banwaan? Dai! Israelita man ako; si Abraham an sakong ginikanan asin kabilang ako sa tribu ni Benjamin. 2Dai isinikwal nin Dios an saiyang banwaan na pinili niya poon pa kaidto. Dai daw nindo aram an sinasabi kan kasuratan dapit ki Elias? Isinumbong niya sa Dios an mga taga Israel. 3Sinabi niya, “Kagurangnan, ginadan ninda an saimong mga propeta saka ginaba ninda an saimong mga altar. Ako na sana an natada, asin boot pa ninda akong gadanon.” 4Alagad ano an simbag saiya nin Dios? “Nagtada ako para sako nin pitong ribo katawo na dai nagsamba sa dios-dios na si Baal.” 5Siring man ngunyan na panahon: igwa nin kadikit na natada sa mga pinili niya huli kan saiyang biyaya. 6Pinili sinda nin Dios huli kan saiyang biyaya, bakong huli sa mga ginibo ninda; ta kun dahel sa gibo, an biyaya nin Dios bakong tunay na biyaya. 7Kun siring, ano? Dai nakua kan mga Israelita an saindang hinahanap. An mga pinili sana nin Dios an nakakua; an kadaklan nagbinongog sa apod nin Dios. 8Siring kan sinasabi sa kasuratan, “Pinaluya nin Dios an saindang isip; dai sinda nakakahiling asin dai sinda nakakadangog sagkod sa aldaw na ini.” 9Si Hadeng David nagsabi man, “Magin logod litag saka siod an saindang mga bangkete, sarong singkogan asin padusa para sainda. 10Dumiklom logod an saindang mga mata asin mabuta, saka mabuktot logod sinda sagkod lamang.” 11Ini an hapot ko: Kan masingkog an mga Judio, idto na daw an saindang kataposan? Bako! Dahel sa pagkasala ninda, nag-abot an kaligtasan sa mga pagano, tanganing an mga Judio mag-imon sainda. 12Kun an pagkakasala kan mga Judio nagtao nin dakulang karahayan sa kinaban, asin an saindang kadikit na pagtubod nagdara nin dakul na bendisyon sa mga pagano, gurano pa daw kadakul an bendisyon kun magbalik sinda sa Dios! 13Mga pagano, ini an masasabi ko saindo: Nin huli ta ako apostol nin mga pagano, pinapahalagahan ko an sakong trabaho, 14tanganing mapaimon ko an kapwa ko Judio asin ikaligtas ko an iba sainda. 15Huli ta kan isikwal an mga Judio, ibinalik nin Dios an marahay na relasyon niya sa iba pang mga tawo sa kinaban. Ano pa daw kun an mga Judio akoon na niya? Iyan sarong pagkabuhay liwat. 16Kun an enot na pedaso nin tinapay idinodolot sa Dios, an bilog na tinapay idinodolot na man saiya; kun an gamot nin sarong kahoy idinodolot sa Dios, an mga sanga kaiyan idinodolot man saiya. 17Pinurutol an ibang sanga kan tunay na oliba, dangan an sarong sanga kan olibang layas isinugpon sa hawak kan tunay na oliba. Ngunyan an sangang isinugpon nabubuhay sa tagok na hale sa mga gamot kan tunay na oliba. Kamong mga pagano arog kan olibang layas; ngunyan kahiras kamo sa tagok kan mga Judio. 18Kaya dai kamo magpaabaw-abaw sa mga sanga. Romdomon nindo na bakong kamo an nagbubuhay sa gamot; an gamot an nagbubuhay saindo. 19Masabi ka, “Tama, alagad pinutol an mga sanga tanganing ikasugpon ako.” 20Totoo iyan. Pinutol sinda huli ta dai sinda nagtubod, mantang ika isinugpon dahel ta nagtubod ka. Alagad dai ka magpaabaw-abaw, kundi matakot ka. 21Huli ta dai pinanganogonan nin Dios na putolon an mga tunay na sanga, kaya dai ka man niya panganganogonan. 22Diyan ta mahihiling kun gurano kaboot asin kaisog an Dios. Maisog siya sa mga nagkakasala, alagad maboot saimo—kun magdanay ka sa saiyang pagkamaboot. Kun dai, puputolon ka man. 23Kun magtubod an mga Judio, isusugpon giraray sinda huli ta an Dios may kapangyarihan sa pagsugpon giraray sainda. 24Kun ika pinutol sa sarong olibang layas, dangan isinugpon sa tunay na oliba maski bako ini an natural na paagi, mas madali para sa mga tunay na sanga na isugpon giraray sa dating poon ninda! 25Mga tugang, sasabihon ko saindo an sarong misteryo tanganing dai kamo mag-isip na anong dodonong nindo: an katagasan kan payo kan banwaan nin Israel dai magdadanay. Sagkod sana iyan sa oras na magdolok sa Dios an tamang bilang kan mga pagano. 26Pakatapos kaiyan, makakaligtas an bilog na Israel, sosog sa sinasabi sa kasuratan, “An Paraligtas maabot hale sa Sion; hahaleon niya an gabos na katampalasanan sa kapagarakian ni Jacob. 27Ini an magigin tipan ko sainda, kun paraon ko na an saindang mga kasalan.” 28Isinikwal kan mga Judio an Marahay na Bareta, kaya sinda nagin kaiwal nin Dios dahel sa saindo. Alagad namomotan sinda nin Dios huli sa mga ginikanan ninda na pinili niya. 29Dai binabawi nin Dios an saiyang mga balaog; dai niya binabago an saiyang pag-apod. 30Kaidto, dai kamo nagkuyog sa Dios, alagad ngunyan naherakan niya kamo dahel kan paglapas kan mga Judio. 31Siring man ngunyan, naglalapas an mga Judio tanganing maherakan man sinda nin Dios siring na kamo naherakan. 32Ibinibilanggo nin Dios an gabos na tawo sa kasombikalan tanganing an gabos saiyang maherakan. 33O an kararoman kan mga kayamanan nin kadonongan asin kaaraman nin Dios! Dai matugkad an saiyang mga kaisipan asin dai masabotan an saiyang mga palakaw! 34Siring sa nasusurat, “Siisay an nakaaram kan isip nin Kagurangnan? Siisay an nakatao saiya nin hatol? 35Siisay na an nakatao nin anoman sa Kagurangnan, tanganing balosan siya?” 36Huli ta gikan saiya, huli saiya asin para saiya an gabos na bagay. Mapasaiya an kamurawayan sagkod pa man. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\