ROMA 12

1Kaya, mga tugang, huli sa dakulang pagkaherak nin Dios sato, nakikiolay ako saindo: Idolot nindo sa Dios an sadiri nindong hawak bilang sarong buhay na atang, banal asin maaako niya. Ini an tunay na pagsamba na dapat nindong itao sa Dios. 2Dai kamo makibagay sa kinaban na ini, kundi bayaan nindong bagohon kamo nin Dios huli sa pagbago kan saindong isip, tanganing mapatotoohan nindo kun ano an marahay, an maaako asin an mayong kakulangan na kabotan nin Dios. 3Huli sa biyaya na itinao sako nin Dios, ini an masasabi ko saindo: Dai kamo mag-isip nin labaw pa saindo kundi magin mabini kamo sa saindong pag-isip. Hukoman nindo an saindong sadiri sosog sa sukol kan pagtubod na itinao nin Dios saindo. 4Igwang dakul na kabtang an hawak; an gabos igwa nin manlaen-laen na katongdan. 5Arog man kita kaiyan: dawa dakul, nabibilog kita sa sarong hawak ni Cristo; asin an lambang saro kabtang nin iba. 6Tinawan kita nin Dios nin manlaen-laen na balaog sosog sa biyaya na itinao sa lambang saro. Kaya gamiton ta nin marahay an mga balaog na iyan. Kun balaog sa paghulit kan mensahe nin Dios an itinao sato, dapat kitang maghulit sosog sa pagtubod nyato. 7Kun balaog sa paglingkod an itinao sato, maglingkod kita; kun sa pagtukdo, magtukdo kita; 8kun sa pagsadol, magsadol kita; kun sa paglimos, maglimos kita sa bilog na makakaya; kun sa pamamayo, magtrabaho kita nin maigot; asin kun sa gibong-herak, magtabang kita sa kaogmahan. 9Dapat tunay an pagkaminorootan nindo. Ikaongis nindo an karatan asin magdanay kamo sa karahayan. 10Magkaminorootan kamo bilang mga magturugang ki Cristo; danay kamong mangenot sa pagtaong galang sa gabos. 11Dai kamo maghinugak kundi magmahigos; maglingkod kamo sa Kagurangnan. 12Mag-ogma kamo sa saindong paglaom; magmatinios kamo sa kasakitan. Danay kamong mamibi. 13Tabangan nindo an mga banal sa saindang mga pangangaipo; padagoson nindo sa harong an mga taga ibang lugar. 14Bendisyonan nindo an mga nagpapasakit saindo, bakong maldisyonon. 15Mag-ogma kamo kaiba kan mga nag-oogma; maghibi kamo kaiba kan mga naghihibi. 16Pareho nindong pagmakulogan an gabos. Dai kamo magpaabaw-abaw, kundi makiiba kamo sa mga daing sukat. Dai kamo mag-isip na kamo mga madonong. 17Kun gibohan kamo nin maraot, dai kamo magbalos nin maraot. Hingowahon nindong danay na magibo an pinaghohonang marahay kan gabos na tawo. 18Sagkod sa makakaya nindo, mamuhay kamong matoninong sa kaibahan nin gabos na tawo. 19Namomotan kong mga tugang, dai nanggad kamo magbalos; pabayaan nindong an kaanggotan nin Dios an magbalos, huli ta nasusurat, “Sako an pagbalos, ako an mabayad, an sabi nin Kagurangnan.” 20Kundi sosog sa kasuratan, “Kun nagugutom an kaiwal mo, pakakana; kun napapaha, painoma. Sa paggibo mo saiya nin siring, mamumula an saiyang lalawogon sa kasopogan.” 21Dai ka magpadaog sa maraot, kundi daogon mo an maraot sa paggibo nin marahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\