ROMA 13

1Dapat magpasakop an siisay man sa mga namamayo kan gobyerno, huli ta mayong awtoridad na bakong tugot nin Dios. An mga awtoridad sa ngunyan na panahon ibinugtak nin Dios. 2Kaya an siisay man na nagtutumang sa mga awtoridad, nagtutumang man sa ipinagboot nin Dios asin huhukoman siya. 3An naggigibo nin tama dai kaipuhan matakot sa mga namamayo kan gobyerno, kundi an naggigibo sana nin sala. Boot mong dai ka matakot sa namamayo? Kun siring, giboha an marahay asin oomawon ka niya. 4Huli ta siya sorogoon nin Dios na naglilingkod para sa ikakarahay mo. Alagad kun maraot an gibo mo, dapat kang matakot saiya huli ta may kapangyarihan siya sa pagpadusa saimo. Sorogoon siya nin Dios asin dara niya an padusa nin Dios sa mga tawong maraot an gibo. 5Kaya dapat nindong sunodon an mga may kapangyarihan, bako sana huli sa kaanggotan nin Dios kundi huli sa saindong konsyensya. 6Iyan man an dahelan kaya nagbabayad kamo nin buhis. An mga namamayo kan gobyerno naglilingkod sa Dios kun inootob ninda an saindang katongdan. 7Kaya bayadan an dapat bayadan, magtao kan buhis na personal asin kan buhis para sa mga rogaring. Galangan an dapat galangan; omawon an dapat omawon. 8Dai kamo dapat magkautang sa kiisay man—an maninigong utang nindo iyo sana an pagkaminorootmootan. An siisay man na namomoot sa saiyang kapwa nakaotob na kan Katogonan. 9Ining mga togon, “Dai ka magdorog sa bako mong agom; dai ka maggadan; dai ka maghabon; dai ka maara,” dangan an iba pang mga togon, nabibilog sa saro sanang togon, “Kamotan mo an kapwa mo, arog kan pagkamoot mo sa sadiri mo.” 10An namomoot sa kapwa, dai magibo nin maraot sa saiyang kapwa. Kaya an pagkamoot iyo an kaotoban kan Katogonan. 11Kaipuhan otobon na nindo iyan huli ta aram nindo na oras na tanganing magmata kita sa pagkakatorog. An satong kaligtasan mas harani na sato ki kaidto kan bago pa sana kitang magtubod. 12Lihis na an banggi; uya na an aldaw. Ontokon ta na an gibo sa kadikloman dangan kuahon ta an armas nin kaliwanagan. 13Mamuhay kitang matanos bilang mga tawong namumuhay sa liwanag; dai ta pagsayangon an oras nyato sa sobrang pag-orogma o irinoman, kapasloan o karigsokan, iriwal o ororihan. 14Isulot nindo an armas na iyo si Jesu-Cristo asin dai nindo pagsunodon an mga kamawotan kan saindong laman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\