ROMA 14

1Akoa nindo an tawong maluya sa pagtubod, alagad dai nindo siya pagdiskutiron dapit sa saiyang mga opinyon. 2May tawong nagtutubod na pwede siyang magkakan nin maski ano, alagad may tawo na maluya sa pagtubod, kaya gulay sana an kinakakan. 3An tawong nagkakakan nin maski ano, dai dapat mag-olog-olog sa tawong nagpipili nin kakanon; siring man an tawong nagpipili nin kakanon dai dapat maghukom sa tawong nagkakakan nin maski ano, huli ta an tawong ini inako nin Dios. 4Siisay ka na mahukom sa sorogoon kan iba? An Kagurangnan niya sana an makakasabi kun siya maninigo o bako. Ibibilang siyang maninigo huli ta magigibo iyan saiya kan Kagurangnan. 5May tawo na naghohona na an sarong aldaw mas mahalaga ki sa ibang mga aldaw, mantang may ibang naghohona na an gabos na aldaw parareho sana. An lambang saro dapat magkaigwa nin sadiring paninindogan sa saiyang isip. 6An naglilihi nin aldaw, naglilihi sa pag-omaw sa Kagurangnan. An nagkakakan nin karne, nagkakakan kaiyan sa pag-omaw sa Kagurangnan, huli ta nagpapasalamat siya sa Dios para sa kakanon. An dai nagkakakan kaiyan, nag-omaw sa Kagurangnan asin nagpapasalamat sa Dios. 7Mayo nin siisay man sato na nabubuhay para sa sadiri niya; mayo man satong nagagadan para sa sadiri niya sana. 8Kun kita nabubuhay, nabubuhay kita para sa Kagurangnan; kun kita nagagadan, nagagadan kita para sa Kagurangnan. Kaya, mabuhay man kita o magadan, sadiri kita kan Kagurangnan. 9Huli ta si Cristo nagadan asin nabuhay liwat tanganing magin Kagurangnan kan mga buhay saka kan mga gadan. 10Kaya ika, na gulay sana an kinakakan, tadaw ta hinuhukoman mo an saimong tugang? Ika man na daing pinipiling kakanon, tadaw ta pinag-oolog-olog mo an saimong tugang? Kita gabos maatubang sa Dios tanganing hukoman niya. 11Huli ta nasusurat, “Siring na ako an buhay na Dios, an sabi kan Kagurangnan, an lambang saro maluhod sa atubangan ko, an gabos magpapahayag na ako Dios.” 12Kaya an lambang saro sato matao nin kwenta kan sadiri niyang buhay sa Dios. 13Kaya dai na kita maghukom sa kapwa. Kundi maghingowa nanggad na dai magin dahelan nin pagkasingkog o pagkasala kan sarong tugang. 14Dahel sa sakong pakisumaro sa Kagurangnan na Jesus, naniniwala ako na mayong kakanon na masasabing maati; alagad kun an sarong tawo nagtutubod na an siring na kakanon maati, an kakanon na iyan maati para saiya. 15Kun nakukulogan mo an boot kan saimong tugang huli kan saimong kinakakan, an ginigibo mo bakong basado sa pagkamoot. Sa pagtubos saiya nagadan si Cristo, kaya dai mo siya pagraoton huli sana kan saimong kinakakan. 16Ingatan nindo na an marahay para saindo dai pagsabihon na maraot kan iba. 17Huli ta an Kahadean nin Dios dai nangangahulogan nin kakanon saka inomon, kundi katanosan, katoninongan asin kaogmahan sa Espiritu Santo. 18An naglilingkod ki Cristo nin siring kaini, ikinakaogma nin Dios asin naooyonan kan mga tawo. 19Kaya hingowahon ta an mga bagay na nagdadara nin katoninongan, asin nagtatabang sa pagpakosog kan pagtubod nin lambang saro. 20Dai mo pagraoton an gibo nin Dios huli sana sa kakanon. Pwedeng kaonon an gabos na kakanon, alagad sala an magkakan nin anoman na magigin dahelan kan pagkasala nin iba. 21An dapat mong gibohon iyo na dai ka magkakan nin karne, mag-inom nin arak o maggibo nin anoman na makakapakasala sa tugang mo. 22Ika sana saka an Dios an dapat makaaram kan pagtubod mo dapit sa bagay na ini. Paladan an tawong dai pinagriribok kan saiyang konsyensya huli ta aram niyang tama an ginigibo niya. 23Alagad an minakakan na nasa pagduwa-duwa, hinukoman na, huli ta bakong oyon sa pagtubod niya an saiyang ginigibo. An anoman na bakong napapatugmad sa pagtubod, kasalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\