ROMA 15

1Kitang mga makosog an pagtubod dapat magtabang sa mga maluya an pagtubod, asin bakong an sadiri ta sanang karahayan an isipon ta. 2Dapat gibohon kan lambang saro sato an ikakaogma saka ikakarahay kan satong kapwa, nganing kumosog an pagtubod ninda. 3Huli ta si Cristo dai naggibo kan ikakaogma niya, kundi siring sa nasusurat, “An mga pagduhagi saimo minahugpa sako.” 4An gabos na nasa mga Kasuratan, isinurat nganing tukdoan kitang magkaigwa nin paglaom sa paagi nin pakatagal saka karangahan na itinatao sato kan mga Kasuratan. 5Papangyarihon man logod nin Dios, na iyo an nagtatao nin pakatagal asin karangahan, na mamuhay kamong nagkakaoroyon sa pagsunod kan paarog ni Cristo Jesus, 6tanganing kamo gabos sarabay na mag-omaw sa Dios asin Ama ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 7Siring na kamo inako ni Cristo, siring man an gibohon nindo sa lambang saro para sa kamurawayan nin Dios. 8Huli ta sinasabihan ko kamo, na si Cristo nagin sarong sorogoon kan mga Judio tanganing ipahiling na maimbod an Dios sa pag-otob kan panugang itinao niya sa mga ginikanan ninda, 9asin tanganing omawon man kan mga pagano an Dios huli kan saiyang pagkamaheherakon. Siring sa nasusurat, “Kaya oomawon taka sa tahaw kan mga pagano; mag-aawit ako saimo nin mga kaomawan.” 10Nasasabi pa sa kasuratan, “Mag-ogma kamo, mga pagano, kaiba kan banwaan nin Dios!” 11Nasasabi man, “Omawon nindo an Kagurangnan, kamo gabos na pagano; omawon nindo siya, kamo gabos na mga nasyon!” 12Si Isaias nagsabi man, “Maabot an sarong gikan ki Jesse sa pagsakop kan mga pagano; siya an paglalaoman ninda.” 13Panoon logod kamo nin kaogmahan saka katoninongan kan Dios nin paglaom, sa saindong pagtubod saiya, tanganing mag-orog an saindong paglaom huli sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. 14Mga tugang, naniniwala ako na kamo talagang marahay na mga tawo, pano nin pakasabot asin tataong maghinulitan. 15Alagad nagin pusoan ako sa surat kong ini dapit sa ibang mga bagay sa pagpagiromdom saindo. Nagin pusoan ako huli sa biyaya na itinao sako nin Dios, 16na magin sorogoon ni Cristo Jesus sa mga pagano. Naglilingkod ako arog sa sarong padi na naghuhulit kan Marahay na Bareta hale sa Dios, tanganing an mga pagano magin sarong dolot na maaako nin Dios, dolot na kinonsagra saiya kan Espiritu Santo. 17Kaya sa kaibahan ni Cristo Jesus pwede kong ipag-orgulyo an paglingkod ko sa Dios. 18Huli ta dai ako mangangahas na magtaram nin anoman, pwera kan ginibo ni Cristo huli sako, tanganing madara kong magkuyog an mga pagano sa Dios sa paagi nin mga tataramon, mga gibo, 19kapangyarihan nin mga milagro saka ngangalasan, asin kapangyarihan kan Espiritu nin Dios. Kaya ipinaghulit ko na an Marahay na Bareta dapit ki Cristo poon sa Jerusalem sagkod sa Ilirico. 20An danay kong mawot iyo an paghulit kan Marahay na Bareta sa mga lugar na dai pa lamang midbid si Cristo tanganing dai ko matugdokan an tinugdokan na nin iba. 21Siring sa nasusurat, “Idtong mga dai pa lamang nasasabihan dapit saiya, makakahiling; asin idtong mga dai pa lamang nakakadangog dapit saiya, makakasabot.” 22Iyan an dahelan kun tadaw ta parati akong naoolang sa pagdalaw saindo. 23Alagad ngunyan na tapos na an trabaho ko sa mga rehiyon na ini, asin huli ta haloy ko nang minawot na magdiyan saindo, 24linalaom kong mahiling kamo pagpasiring ko sa Espanya. Pakatapos na masongko ko kamo nin halipot na panahon, linalaom ko na tatabangan man nindo ako sa sakong pagbyahe pasiring sa Espanya. 25Alagad ngunyan maduman ako sa Jerusalem sa pagdara nin tabang sa mga banal duman, 26huli ta an mga simbahan sa Macedonia saka sa Grecia nagkasararo na magtao nin tabang sa mga dukhang kaayon sa simbahan sa Jerusalem. 27Maogma sindang nagtao. An totoo dapat sindang magtabang sa mga Judio huli ta hinirasan man sinda kaini nin mga espiritwal na bendisyon. Kaya dapat na hirasan man ninda an mga Judio kan saindang mga materyal na bendisyon. 28Pakatapos kong gibohon ini asin ikatao sainda an limos, mahapit ako diyan saindo bago ako magduman sa Espanya. 29Aram kong pag-abot ko, dara ko an mga bendisyon na hale ki Cristo. 30Nakikimaherak ako saindo, mga tugang, nin huli sa Kagurangnan tang Jesu-Cristo asin sa pagkamoot kan Espiritu Santo, na mamibi kita sa Dios para sako. 31Hagadon nindo saiya na iligtas ako sa mga bakong paratubod sa Judea, dangan maoyonan logod kan mga banal sa Jerusalem an sakong paglingkod. 32Kun boot nin Dios, maabot ako saindong pano nin kaogmahan, dangan makapagpapahingalo ako sa kaibahan nindo. 33Mapasaindo logod gabos an Dios nin katoninongan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\