ROMA 2

1Kaya, katood ko, dawa siisay ka pa, mayo ka nin dahelan na maghukom sa iba. Sa paghukom mo sa iba, kinokondenar mo man an sadiri mo, huli ta ika na naghuhukom minagibo man kan gibo ninda. 2Aram tang tama an Dios sa paghukom sa mga tawong arog kaiyan an gibo. 3Naghohona ka katood ko, na makakadulag ka sa paghukom nin Dios kun hukoman mo an naggigibo nin sala, na ginigibo mo man? 4O tibaad hinahaboan mo an saiyang dakulang pagkamaboot, pagkamatinios asin pagkapasensyoso? Dai mo aram na maboot siya saimo huli ta boot ka niyang magbakle? 5Alagad huli sa katagasan kan saimong puso asin dai pagsolsol, pinapagabat mo an padusa saimo sa Aldaw na ipahayag an kaanggotan asin an matanos na paghukom nin Dios. 6Babalosan nin Dios an lambang saro sosog sa saiyang gibo. 7An mga tawong padagos na naggigibo nin marahay, saka naghahanap nin kamurawayan, nin kaomawan asin buhay na daing kagadanan, tatawan nin Dios nin buhay na daing kataposan. 8Alagad an mga tawo na sadiring karahayan sana an iniisip asin habong magmidbid kan tama, huli ta mas sinusunod ninda an sala, maako kan makuring kaanggotan nin Dios. 9Sakit saka dusa an aakoon kan gabos na tawong maraot an gibo, enot an mga Judio, dangan an mga Griyego. 10Alagad kamurawayan, kaomawan, asin katoninongan an itatao nin Dios sa gabos na naggigibo nin marahay, enot sa mga Judio, dangan sa mga Griyego. 11Huli ta an Dios mayo nin pinapalaen. 12An gabos na nagkakasala na bakong sakop kan Katogonan ni Moises, magagadan na suhay sa Katogonan. An gabos na nagkakasala na sakop kan Katogonan, huhukoman sosog sa Katogonan. 13Huli ta bakong sa pagdangog kan Katogonan ginigibong matanos nin Dios an tawo, kundi huli sa pag-otob kan ipinagboboot kaiyan. 14An mga pagano mayo kan Katogonan ni Moises, alagad kun an ginigibo ninda sosog sa nasasabi sa Katogonan, idto nagigin katogonan para sainda, maski mayo sinda kan Katogonan. 15An mga gawe ninda nagpapahiling na nakasurat sa puso ninda an ipinagboboot kan Katogonan. Pinapatunayan man iyan kan konsyensya ninda, huli ta kun minsan binabasol sinda kan saindang pag-isip asin kun minsan sinusurog sinda. 16Mangyayari ini sa Aldaw na hukoman nin Dios sa paagi ni Jesu-Cristo an mga hilom na iniisip kan tawo, sosog sa Marahay na Bareta na ipinaghuhulit ko. 17Sinasabi mong saro kang Judio, nananarig ka sa Katogonan ni Moises saka ipinag-oorgulyo mo an relasyon mo sa Dios. 18Aram mo an kabotan nin Dios; nanodan mo man sa Katogonan an pagpili kan tama. 19Naghohona ka na parakabit ka nin buta asin ilaw para sa mga nasa kadikloman; 20na parasagwe ka kan mga lolong saka paratukdo kan mga mangmang. Bilog an paglaom mo na anoman an sabihon mo totoo, huli ta tatao ka kan Katogonan. 21Nagtutukdo ka sa iba, tadaw ta dai mo tukdoan an sadiri mo? Naghuhulit kang, “Dai ka maghabon” alagad ika, dai naghahabon? 22Nagsasabi kang, “Dai ka magdorog sa bako mong agom” alagad ika, dai ka nakikidorog sa bako mong agom? Nauuyam ka sa mga dios-dios, alagad tadaw ta pinaghahabonan mo an mga templo? 23Ipinaghahambog mo na igwa ka kan katogonan, alagad tadaw ta dai mo ginagalangan an Dios sa paglapas mo kan katogonan niya? 24Nasasabi sa kasuratan, “Dahel saindong mga Judio, an Dios pinapakaraot kan mga pagano.” 25An pagkaniserkomsisyonado mo may halaga sana kun kinukuyog mo an Katogonan, alagad kun dai mo iyan kinukuyog, garo ka man sana bakong serkomsisyonado. 26Kun an dai sinerkomsisyon nagkukuyog kan Katogonan, bakong ibibilang siya nin Dios na garo siyang serkomsisyonado? 27Kaya kamong mga sinerkomsisyon na igwang nakasurat na Katogonan alagad naglalapas kaiyan, kokondenaron kan mga bakong serkomsisyonado na nagkukuyog kan Katogonan. 28An pagigin tunay na Judio nin sarong tawo bakong huli ta igwa siya nin tanda sa hawak; dai siya nagigin tunay na serkomsisyonado huli ta sinerkomsisyon siya sa laman. 29Kundi, an tunay na Judio iyo an Judio sa puso; an tunay na pagkaniserkomsisyon iyo an pagkaniserkomsisyon sa boot, sosog sa Espiritu Santo asin bakong sa nakasurat na Katogonan. An tawong siring kaiyan inoomaw nin Dios, bako nin tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\