ROMA 3

1Kun siring, ano an karahayan kan pagigin sarong Judio sa pagano? May halaga daw an pagigin (pagka)parkaniserkomsisyonado? 2Kadakul! Enot, sa mga Judio pinaniwala nin Dios an saiyang mensahe. 3Ano kun igwa sa saindang dai nagin maimbod? Magigin dahelan daw iyan na dai na magigin maimbod an Dios? 4Bako! Maski magin putikon an gabos na tawo, danay na magigin totoo an Dios, siring sa nasusurat, “Kaipuhan mahiling na tama ka; kun hukoman ka kaipuhan manggana ka.” 5Alagad ano an sasabihon ta kun an sala tang gibo iyo mismo an nagpapahayag na tama an Dios? Masabi daw kita na bakong tama an Dios sa pagpadusa sato? (Siring an kaisipan nin tawo.) 6Dai! Huli ta kun an Dios bakong matanos, paano niya huhukoman an kinaban? 7Alagad kun sa paagi kan pagputik ko, orog na mahihiling an pagigin totoo nin Dios, asin orog na magtatao saiya nin kaomawan, tadaw ta kinokondenar pa niya ako bilang sarong parakasala? 8Tadaw ta dai kita maggibo nin maraot tanganing lumataw an marahay? Ini daa an itinutukdo ko, an sabi kan nagkapirang nagpapakaraot sako! Alagad an mga tawong iyan maninigong kondenaron. 9Ano palan? Mas marahay daw an kamugtakan tang mga Judio ki sa iba? Bako nanggad! Pinatunayan ko, na an gabos na tawo, Judio o bako, anas nasa irarom kan kapangyarihan nin kasalan. 10Siring sa nasusurat, “Mayo nin sarong tawo na matanos, 11mayo ni sarong nakakasabot, o naghahanap sa Dios. 12Gabos sinda nagbaya sa Dios, gabos nagkasala. Mayong naggigibo nin marahay, mayo maski saro. 13An saindang halonan sarong bukas na lulubngan, ginagamit ninda an saindang dila sa pagdaya. Mga mararang tataramon, na garo rara nin halas, an nagluluwas sa saindang ngoso; 14pano nin muda asin malalanit na tataramon an ngabil ninda. 15Marikas sinda sa pagkulog saka sa paggadan. 16kalaglagan asin kasakitan an walat ninda saen man sinda magduman. 17Dai sinda tatao kan dalan nin katoninongan, 18ni nakanood na matakot sa Dios.” 19Ngunyan aram tang an nasasabi sa Katogonan gabos ipinapanongod sa mga tawong nasasakopan kan Katogonan, tanganing mayo nanggad nin dahelan an siisay man, asin tanganing an bilog na kinaban iatubang sa paghukom nin Dios. 20Huli ta mayo nin siisay man na magigin matanos sa Dios huli sana sa pagsunod kan Katogonan; an Katogonan iyo an nagpapamidbid sa tawo na siya nagkasala. 21Alagad ipinahayag na ngunyan kun paano nin Dios pinangagin matanos an tawo saiya. Iyan bakong sa paagi nin Katogonan, maski an Katogonan asin an mga propeta nagpatotoo dapit kaiyan. 22Pinangagin matanos nin Dios an tawo sa paagi kan pagtubod ninda ki Jesu-Cristo. Ginibo iyan nin Dios sa gabos na nagtutubod ki Cristo. Mayo nin kalaenan an gabos na tawo, 23huli ta an gabos nagkasala asin harayo sa kamurawayan nin Dios. 24Alagad huli sa biyaya na itinao nin Dios, an gabos pinangagin matanos niya sa saiya sa paagi ni Jesu-Cristo na nagtubos sainda. 25Idinolot nin Dios si Jesu-Cristo, na sa pagpabulos niya kan saiyang dugo, siya an nagin dalan sa kapatawadan nin mga kasalan kan mga nagtutubod saiya. Ginibo ini nin Dios sa pagpahiling na siya matanos. Kaidto, matinios siya asin pinagpasipara niya an mga kasalan kan mga tawo. Alagad ngunyan, huhukoman niya an saindang mga kasalan tanganing ipamidbid an saiyang katanosan. Sa paaging ini mahihiling na siya matanos asin na pinapangagin niyang matanos sa saiya an mga tawong nagtutubod ki Jesu-Cristo. 27Kaya ano an ipinag-oorgulyo ta? Mayo! Tano ta mayo? Ini daw huli ta nagkukuyog kita kan Katogonan? Bako, kundi huli ta nagtutubod kita ki Jesus. 28Kaya an tawo pinapangagin matanos nin Dios sa saiya sa paagi nin pagtubod, bakong huli sa pagkuyog kan Katogonan. 29Ano an Dios, Dios sana kan mga Judio? Bakong Dios man siya kan mga pagano? Iyo baga. 30Saro sana an Dios; gigibohon niyang magin matanos sa saiya an mga Judio huli sa pagtubod ninda, siring man an mga pagano. 31Isinisikwal ta na daw an Katogonan huli sa pagtubod na ini? Dai; kundi pinapakosog ta iyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\