ROMA 4

1Ano naman an masasabi ta dapit ki Abraham na ginikanan kan samong rasa? 2Kun pinangagin siyang matanos nin Dios huli sa saiyang mga ginibo, igwa kutana siya nin ipag-oorgulyo. Alagad dai siya makakapag-orgulyo sa atubang nin Dios. 3Nasasabi sa kasuratan, “Si Abraham nagtubod sa Dios, asin huli kan pagtubod niyang iyan, inako siya nin Dios bilang matanos.” 4An itinatandan sa tawong nagtatrabaho dai ibinibilang na regalo kundi bayad saiya. 5Alagad an dai nagsasarig sa mga gibo niya, kundi nagtutubod sa Dios na nagtatao nin katanosan sa sarong parakasala, pinapangagin matanos nin Dios sa saiya huli sa saiyang pagtubod. 6Iyo ini an boot sabihon ni David kan sabihon niya na paladan an tawong inaako nin Dios bilang matanos bakong huli sa anoman na gibo kan tawong iyan: 7”Paladan idtong pinatawad an mga katampalasan; idtong pinatawad an mga kasalan! 8Paladan an tawo na an mga kasalan dai na sisingilon nin Kagurangnan!” 9An kapaladan daw na ini para sa mga sinerkomsisyon sana? Bako! Para man iyan sa mga dai sinerkomsisyon. An sinabi ta sosog sa kasuratan, “Si Abraham nagtubod sa Dios, asin huli kaiyan inako siya nin Dios bilang matanos.” 10Kasuarin ini nangyari? Bago siya sinerkomsisyon o pakatapos? Nangyari ini bago siya sinerkomsisyon, bakong pakatapos. 11An pagkaniserkomsisyonado niya tanda na inako siya nin Dios na matanos huli kan pagtubod niya bago pa siya sinerkomsisyon. An katuyohan iyo na siya an magigin ama kan gabos na nagtutubod sa Dios na inaako nin Dios na matanos, maski dai sinda sinerkomsisyon. 12Si Abraham ama man kan mga sinerkomsisyon; an boot sabihon kaini, bako sanang mga sinerkomsisyon kundi mga namumuhay sosog sa paarog nin pagtubod na ipinahiling kan samong ama na si Abraham bago siya sinerkomsisyon. 13Ipinanuga nin Dios ki Abraham saka sa saiyang kapagarakian na aakoon ninda an kinaban bilang pamana, bakong huli ta si Abraham nagkuyog kan Katogonan, kundi huli ta nagtubod siya sa Dios asin inako nin Dios bilang matanos. 14Kun an mga nag-ootob kan Katogonan iyo an tatawan nin pamana, mayo nin pakinabang an pagtubod nin tawo asin mayo nin halaga an panuga nin Dios. 15An Katogonan nagdadara kan padusa; alagad kun mayo nin katogonan, mayo man nin paglapas kaiyan. 16Kaya an pagtubod iyo an binasaran kan panuga, tanganing an panugang iyan garantisadong magin regalo nin Dios para sa gabos na kapagarakian ni Abraham—bako sanang para sa mga nag-ootob kan Katogonan, kundi para man sa mga nagtutubod arog ki Abraham. Siya an ama nyato gabos, 17siring sa nasusurat, “Ginibo takang ama nin dakul na nasyon.” Kun siring, marahay an panuga huli ta hale iyan sa Dios na pinagtutubod ni Abraham—siya an Dios na nagbubuhay liwat sa mga gadan asin nagboboot na mabuhay an mga dai pa lamang nabuhay. 18Nagtubod si Abraham saka naglaom, maski mayo nang paglaom, kaya siya nagin “ama nin dakul na nasyon.” Siring sa sinabi saiya, “An saimong kapagarakian magigin dakul arog kan mga bitoon.” 19Masanggatos na kaidto an edad niya, alagad dai nagluya an saiyang pagtubod, dawa aram niyang maluya na an saiyang hawak asin aram man niya na si Sara baog. 20Dai nagluya an saiyang pagtubod manongod sa panuga nin Dios. Nagin makosog siya sa pagtubod asin inomaw niya an Dios. 21Aram niyang magigibo nin Dios an ipinanuga saiya. 22Kaya huli kan pagtubod ni Abraham, “inako siya nin Dios bilang matanos.” 23An mga tataramon na “inako siya nin Dios bilang matanos” isinurat bakong para ki Abraham sana, 24kundi para man sato na mga nagtutubod sa Dios na iyo an nagbuhay liwat ki Jesus na Kagurangnan ta. 25Ginadan si Jesus huli kan satong mga kasalan, asin binuhay siya liwat tanganing magin matanos kita sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\