ROMA 5

1Kaya huli ta pinangagin kitang matanos nin Dios huli sa pagtubod, igwa kita nin katoninongan saiya huli ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 2Huli saiya, nakamtan ta an biyaya nin Dios na satong namamatean ngunyan. Kaya nag-oogma kita sa paglaom na magkakaigwa kita nin kahirasan sa kamurawayan nin Dios. 3Nag-oogma man kita sa satong mga kasakitan huli ta aram ta na an kasakitan nagbubunga nin pakatagal, 4asin an pakatagal nagbubunga nin pag-oyon nin Dios, asin an pag-oyon nin Dios nagbubunga nin paglaom. 5Dai kita pinapasopog kan paglaom na ini, huli ta pinano nin Dios an satong mga puso kan saiyang pagkamoot sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sato. 6Kan kita mga maluya pa, nagadan si Cristo para sa mga makasalan, sa panahon na itinalaan nin Dios. 7Masakit an magpagadan para sa sarong matanos na tawo, alagad pwedeng may mangahas na magdusay nin buhay para sa tawong marahay. 8Alagad ipinahiling nin Dios an saiyang dakulang pagkamoot sato kan si Jesus nagadan para sato kan kita mga parakasala pa! 9Ngunyan na pinangagin matanos kita sa Dios huli sa saiyang dugo, orog pa niya kitang ililigtas sa kaanggotan nin Dios. 10Dati mga kaiwal kita nin Dios, alagad ngunyan nagin katood na niya kita dahel kan pagkagadan kan saiyang Aki. Kaya ngunyan, orog na kitang ligtas huli ta buhay si Cristo. 11Bako sana iyan, nag-oogma kita sa Dios huli sa Kagurangnan tang si Jesu-Cristo, na dahel saiya kita naging katood nin Dios. 12An kasalan nakalaog sa kinaban sa paagi nin sarong tawo; asin an kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya nakalakop an kagadanan sa gabos na tawo, huli ta nagkasala an gabos. 13Bago itinao an Katogonan, yaon na an kasalan sa kinaban; alagad huli ta mayo nin katogonan, mayo man nin ibinibilang na kasalan. 14Alagad naghade an kagadanan magpoon ki Adan sagkod ki Moises, maski sa mga dai nagkasala nin arog kan kasalan ni Adan. Si Adan anino kan sarong maabot. 15Alagad bakong magkapareho an duwang ini, huli ta an regalo nin Dios laen nin marahay sa kasalan ni Adan. Totoong dakul na tawo an nagadan huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari an biyaya nin Dios asin an saiyang regalo sa paagi kan biyaya kan sarong tawo, si Jesu-Cristo. 16Bako man magkapareho an regalo nin Dios saka an bunga kan kasalan ni Adan. Padusa an nagin bunga kan paglapas ni Adan, alagad maski kadakul na kasalan an ginibo kan mga tawo, kapatawadan an nagin bunga kan regalo nin Dios. 17Totoo na huli sa kasalan kan sarong tawo, naghade an kagadanan; alagad huli sa ginibo kan saro man na tawo, si Jesu-Cristo, orog an makakamtan kan mga tawong nagin matanos sa Dios saka nag-ako kan saiyang nagsusupay na biyaya. Sinda maghahade sa buhay sa paagi ni Jesu-Cristo. 18Kaya siring na huli sa kasalan nin sarong tawo sinilotan an gabos, dahel man sa matanos na gibo nin sarong tawo, an gabos kinalda sa kasalan dangan nagkaigwa nin buhay. 19Kun huli kan pagsuhay nin sarong tawo, kadakul kan nagin parakasala; dahel man kan pagkuyog nin sarong tawo, dakul an magigin matanos sa Dios. 20An Katogonan itinao tanganing dugangan an kasalan; alagad mantang nagdadagdag an kasalan, nag-oorog man an biyaya nin Dios. 21Kaya siring na an kasalan nagdara nin kagadanan, an biyaya nin Dios nagdara sato, na mga pinangagin matanos, nin buhay na daing kataposan sa paagi ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\