ROMA 8

1Kaya mayo na nin paghukom sa mga tawong namumuhay ki Cristo Jesus. 2Huli ta an katogonan kan Espiritu, na nagtatao nin buhay sato dahel sa pakisumaro ki Cristo Jesus, nagkalda sako sa katogonan nin kasalan asin nin kagadanan. 3Ginibo nin Dios an dai magibo kan Katogonan ni Moises huli ta maluya an laman. Sinilotan nin Dios an kasalan na nasa tawo kan ipadara niya an sadiri niyang Aki, na nagin siring sa tawo, bilang atang para sa kasalan. 4Ginibo ini nin Dios nganing maotob sato an matanos na kahagadan kan Katogonan, na kita mamuhay sosog sa Espiritu asin bakong sosog sa laman. 5Huli ta an mga namumuhay sosog sa laman, nag-iisip kan mga bagay na sa laman; alagad an mga namumuhay sosog sa Espiritu, nag-iisip kan mga bagay na sa Espiritu. 6An pag-isip kan mga bagay na sa laman nagbubunga nin kagadanan; an pag-isip kan mga bagay na sa Espiritu nagbubunga nin buhay saka katoninongan. 7Kaiwal nin Dios an mga nag-iisip kan mga bagay na sa laman, huli ta dai sinda nagkukuyog sa katogonan nin Dios saka dai nanggad sinda makakakuyog kaiyan. 8An mga nagkukuyog kan laman dai nanggad makakapaogma sa Dios. 9Alagad dai kamo namumuhay sa laman kundi sa Espiritu, kun talagang an Espiritu nin Dios yaon saindo. An siisay man na mayo kan Espiritu ni Cristo bakong sadiri ni Cristo. 10Alagad kun si Cristo nabubuhay saindo, maski magadan an saindong hawak huli kan kasalan, an espiritu nindo buhay huli ta ginibo kamong matanos nin Dios. 11Kun nag-eerok saindo an Espiritu nin Dios na iyo an nagbuhay liwat ki Jesus, an Dios man na iyan an matao nin bagong buhay sa saindong mga hawak na magagadanon sa paagi kan saiyang Espiritu na nag-eerok saindo. 12Kaya mga tugang, igwa kita nin katongdan, alagad bakong sa pagsunod sa kabotan kan laman. 13Huli ta kun namumuhay kamo sosog sa laman, magagadan kamo; alagad kun ginagadan nindo an mga gibo nindong maraot sa tabang nin Espiritu, mabubuhay kamo. 14An gabos na nagsusunod sa Espiritu nin Dios, mga aki nin Dios. 15Huli ta dai nindo inako an espiritu nin kaoripnan tanganing matakot giraray kamo, kundi inako nindo an espiritu nin pagigin aki nin Dios, dangan sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu nin Dios, makakaapod kita saiya, “Ama, Ama ko!” 16An Espiritu mismo an nagpapatotoo, kaiba kan satong espiritu, na kita mga aki nin Dios. 17Huli ta kita mga aki niya, kita mga paramana nin Dios asin kapwa paramana kaiba ni Cristo. Huli ta kun kaiba kita ngunyan sa kasakitan ni Cristo, makakaiba man kita sa saiyang kamurawayan. 18Ibinibilang ko na an mga kasakitan ngunyan na panahon dai nanggad ikakapantay sa kamurawayan na ihahayag sato. 19An gabos na linalang tudok sa puso na naghahalat na ihayag kan Dios an saiyang mga aki. 20Kinondenar na mawaran nin katuyohan an linalang, bakong huli sa kagustohan kan linalang kundi huli sa kabotan nin Dios. Alagad igwa nin paglaom 21na an linalang patatalingkasan nin Dios tanganing dai na iyan malapa, asin tanganing makahiras sa mamurawayon na katalingkasan kan mga aki nin Dios. 22Aram ta na sagkod ngunyan an bilog na linalang nag-aagrangay sa kulog arog kan babaeng kinukulog kun nangangaki. 23Alagad bako sana an bilog na linalang an nag-aagrangay, kundi kita man na nag-ako na kan Espiritu na iyo an enot kan mga regalo nin Dios sato. Sa satuyang boot nag-aagrangay man kita, mantang pinaghahalat ta an Dios na gibohon kitang mga aki niya saka tuboson an satong hawak sa pagkagapos. 24Sa paglaom na iyan kita nakaligtas, alagad kun nahihiling na nyato an satong pinaglalaom, iyan bako talagang paglaom, huli ta an sarong bagay na nahihiling, dai na pinaglalaom. 25Alagad kun an satong pinaglalaom sarong bagay na dai nahihiling, matinios na hinahalat ta nanggad iyan. 26Siring man tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Dai kita tataong mamibi siring sa maninigo, alagad an Espiritu na mismo an nakikimaherak sa Dios para sato, sa mga inagrangay na dai ta ikakapahayag sa mga tataramon. 27An Dios na nakakaaram kan nasa puso nin tawo, nakakaaram kan boot sabihon kan Espiritu, huli ta an Espiritu namimibi sosog sa kabotan nin Dios para sa mga banal. 28Aram ta na sa gabos na bagay an Dios naggigibo para sa karahayan kan mga namomoot saiya—an mga inaapod niya sosog sa saiyang katuyohan. 29An mga pinili na nin Dios, linaen man niya tanganing magin arog sinda sa saiyang Aki, tanganing an Aki iyo an magin panganay sa dakul na magturugang. 30Kaya an mga linaen nin Dios poon pa sa kapinonan, saiyang inapod; an mga inapod niya pinangagin niyang matanos sa saiya saka hinirasan niya kan saiyang kamurawayan. 31Ano pa an masasabi ta dapit kaini? Kun an Dios kaapil ta, siisay an makakalaban sato? 32Kun dai niya ngani ipinangalad an saiyang sadiring Aki, kundi itinao niya para sato gabos, an gabos na bagay pa daw an dai niya itao sato kaiba kan saiyang Aki? 33Siisay an magsusumbong tumang sa mga pinili nin Dios? An Dios mismo an nagsasabing dai sinda nin kasalan. 34Siisay palan an makondenar sainda? Si Cristo Jesus daw na nagadan, nabuhay liwat asin yaon na ngunyan sa too nin Dios, na nakikimaherak para sato? 35Siisay an makakapasuhay sato sa pagkamoot ni Cristo? Makapasuhay daw sato an kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutoman, o kaya kadukhaan, o pag-alaman, o kagadanan? 36Siring sa nasusurat, “Huli saimo kami ginagadan sa bilog na aldaw; inaarog sa mga karnerong bubunoon.” 37Dai! An gabos na ini madadaog ta huli ki Cristo, na namoot sato! 38Huli ta ako minatubod na maski an kagadanan, an buhay, an mga anghel, an mga prinsipado, an mga uya na, an mga maabot pa, an mga kapangyarihan, 39an kahalangkawan, an kahararoman, o an anoman na linalang dai pwedeng makapasuhay sato sa pagkamoot nin Dios na yaon ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\