ROMA 9

1Katotoohan an sinasabi ko; dai ako nagpuputik huli ta sadiri ako ni Cristo. An sakong konsyensya, na sakop kan Espiritu Santo, nagpapatotoo na dai ako nagpuputik, 2kun nagsasabi ako na makuring gayo an kamondoan ko asin mayong kataposan an kulog sa puso ko 3para sa mga tugang ko, an mga karasa ko. Mawot ko pang maldisyonon ako nin Dios asin isuhay ki Cristo para sainda. 4Sinda an mga Israelita; ginibo niya sindang mga aki niya asin ipinahayag sainda an saiyang kamurawayan. Nakipagtipan siya sainda; itinao niya sainda an Katogonan. Yaon sainda an tunay na pagsamba; inako ninda an mga panuga nin Dios. 5Gikan sinda sa bantog na mga Patriarka; sa rasa ninda gikan si Cristo kan siya magin tawo. Pag-omawon sagkod pa man an Dios na nagsasakop kan gabos! Amen. 6Alagad dai ko sinasabi na an panuga nin Dios dai naotob; huli ta bakong gabos na gikan ki Israel kabilang sa banwaan nin Dios. 7Bakong gabos na gikan ki Abraham kapagarakian niya; kundi an Dios nagsabi ki Abraham, “Sa paagi ni Isaac, magkakaigwa ka kan kapagarakian na panuga ko saimo.” 8Ini nangangahulogan na bakong an mga aki sa laman an mga aki nin Dios; kundi an mga aking namundag sosog sa panuga, iyo an ibinibilang na tunay na kapagarakian. 9Huli ta an panuga nin Dios ki Abraham iyo ini: “Sa tamang panahon mabalik ako, maabot ako asin magkakaigwa si Sara nin sarong aking lalaki.” 10Bako sana ini. An duwang aking lalaki ni Rebeca saro sana an ama, an satong ginikanan na si Isaac. 11Alagad tanganing an pagpili kan sarong aki magin sosog mananggad sa sadiring katuyohan nin Dios, nagsabi an Dios ki Rebeca, “An matua malingkod sa ngohod.” Sinabi niya ini bago pa sinda magkamurundag asin bago sinda makagibo nin anoman, marahay man o maraot; kaya an pagpili nin Dios huli sa saiyang pag-apod, bakong sa anoman na saindang ginibo. 13Siring sa nasusurat, “Namotan ko si Jacob, alagad ikinaongis ko si Esau.” 14Ano na an masasabi ta? Na an Dios may pinagkikilingan? Dai. 15Huli ta nagsabi siya ki Moises, “Maheherak ako sa kiisay man na boot kong maherakan; magmamakulog ako sa kiisay man na boot kong pagmakulogan.” 16Kaya an gabos bakong huli sa kabotan o gibo nin tawo, kundi huli sa pagkaherak nin Dios. 17Huli ta nasa kasuratan an sinabi niya sa hade nin Egipto, “Ginibo takang hade tanganing sa paagi mo, ikapahiling ko an sakong kapangyarihan saka ikapahayag an ngaran ko sa bilog na kinaban.” 18Kaya maheherakan niya an boot niyang maherakan; papatagason niya an puso kan boot niyang patagason. 19Alagad masabi ka sako, “Kun totoo ini, tadaw ta an tawo an sinasala nin Dios? Huli ta siisay an makakasalungat sa kabotan nin Dios?” 20Alagad siisay ka man na makikisimbagan sa Dios? Nakakahapot daw an dalipay na koron sa tawong naggibo saiya, “Tadaw ta ginibo mo akong siring kaini?” 21An paragibo nin koron makakapagboot kun ano an boot niyang gibohon sa laboy; makakagibo siya nin duwang klaseng koron: an saro para sa espesyal na okasyon, an saro para sa aroaldaw na gamit. 22Siring man kaiyan an ginibo nin Dios. Boot niyang ipahiling an saiyang kaanggotan saka ipahayag an saiyang kapangyarihan. Alagad tinios niya an mga tawong nagpaanggot saiya na maninigong tunawon. 23Ginibo niya ini tanganing mabantog an kayamanan nin saiyang kamurawayan na itinao niya sato na mga naherakan niya asin mga inandam niya para sa saiyang kamurawayan. 24Kita an mga inapod nin Dios, bako sana an gikan sa mga Judio kundi an gikan man sa mga pagano. 25Ini an sinabi niya sa libro ni Oseas: “An banwaan na bako kong sadiri, aapodon kong ‘banwaan ko’; an nasyon na dai ko namotan kaidto, aapodon kong ‘sakong namomotan.’ 26Sa mismong lugar na pinagsabihan sainda, ‘Bako ko kamong banwaan;’ duman sinda aapodon na ‘mga aki kan buhay na Dios.’” 27Alagad dapit sa mga Israelita, nagsabi si Isaias, “Dawa pa magdakul siring sa baybay kan dagat an kapagarakian ni Israel, dikit sana sainda an makakaligtas, 28huli ta hihidalion nin Kagurangnan an paghukom sa bilog na kinaban.” 29Siring kaini an sinabi ni Isaias kaidto, “Kun an Kagurangnan nin mga hukbo dai nagwalat sato nin nagkapirang kapagarakian, kutana nagin arog kita sa mga syudad nin Sodoma saka Gomorra.” 30Ngunyan masasabi ta na an mga pagano na dai naghingowang magin matanos sa Dios, iyo an nagin matanos huli sa pagtubod. 31Alagad an mga Israelita na naghingowang magin matanos sa Dios sa paagi nin katogonan, dai nakaotob kan katogonan. 32Tadaw ta dai? Huli ta an saindang paghingowa bakong huli sa pagtubod kundi sa mga gibo. Kaya nasingkog sinda sa “gapong singkogan” 33na nasasambit sa kasuratan, “Hilinga, nagbugtak ako sa Sion nin sarong gapo na masisingkogan nin mga tawo, sarong gapo na makakapatumba sainda. Alagad an siisay man na magtubod saiya, dai mapapasopog.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\