TITO 1

1Surat na hale ki Pablo na sorogoon nin Dios asin apostol ni Jesu-Cristo. Pinili ako saka sinugo tanganing tabangan na magtalubo an pagtubod kan mga tawong pinili nin Dios, asin makasabot sinda kan katotoohan na itinutukdo kan satong relihiyon, 2basado sa paglaom tang magkaigwa nin buhay na daing kataposan. An Dios, na dai nagpuputik, nanuga sato kan buhay na iyan bago pa lalangon an kinaban. 3Kan nag-abot an tamang panahon, ipinahayag niya iyan sa saiyang mensahe. Ipinaniwala iyan sako asin iyo an ipinaghuhulit ko huli sa pagboot kan Dios na satong Paraligtas. 4Para ki Tito, ika na tunay kong aki sa pagtubod na inako tang duwa. Mapasaimo logod an biyaya asin an katoninongan nin Dios Ama saka ni Jesu-Cristo na satong Paraligtas. 5Iwinalat taka sa Creta tanganing husayon mo an mga bagay na dapat pang husayon, asin magbugtak nin mga lider sa lambang banwaan siring sa ipinagboot ko saimo. 6An sarong lider dapat na mayo nin katuyawan, saro sana an agom; an saiyang mga aki dapat mga paratubod asin mayong maraot na dangog bilang mga sarawayon o masombikal. 7An sarong lider dapat na mayo nin katuyawan bilang pinaniniwalaan kan trabaho nin Dios; bakong mapalangkaw, o aranggoton, o paraburat, o parapakiiwal, o makikwarta. 8Kundi dapat bukas an harong niya sa pagpadagos sa kapwa, mamomoton sa anoman na marahay, mahuyo, matanos, banal saka tataong magpugol sa sadiri. 9Dapat panindogan niya an tunay na katukdoan tanganing ikatukdo niyang tama sa iba, asin ikapahiling niya an sala kan mga nagsasalungat kaiyan. 10Dakul an nagrerebelde saka nandadaya sa paagi kan mga tataramon na mayo nin halaga; kadaklan kaiyan mga nakombertir hale sa Judaismo. 11Kaipuhan sindang paontokon huli ta pinupurisaw ninda an gabos na kaayon nin mga pamilya, sa pagtukdo ninda kan dai dapat itukdo, magkakwarta sana sinda maski sa maraot na paagi. 12Sarong propeta na taga Creta mismo an nagsabi, “An mga taga Creta talagang putikon, sa hayop an ugale, hugakon na paslo.” 13Tama an sinabi niya, kaya sagweon mo sinda tanganing magkosog sinda sa pagtubod, 14asin dai na maghinanyog kan mga leyenda nin mga Judio o kan mga pagboot nin mga tawong nagsikwal kan katotoohan. 15Para sa mga tawong malinig an isip, an gabos malinig; alagad para sa mga maati an isip asin dai nagtutubod, an gabos maati, huli ta nadigtaan an saindang mga isip asin konsyensya. 16Nagsasabi sindang midbid ninda an Dios, alagad salungat sa sinasabi ninda an saindang gibo. Makauuyam sinda saka mga masombikal; dai nanggad makakagibo nin anoman na marahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\