TITO 2

1Alagad kaipuhan itukdo mo an oyon sa tamang katukdoan. 2Sadolon mo an gurang na mga lalaki na dai sinda magpakasobra sa anoman, na magin mapagpugol sa sadiri, ginagalangan, masarig sa pagtubod, sa pagkamoot saka sa pakatagal. 3Siring man sadolon mo an gurang na mga babae na mamuhay na banal. Dai sinda dapat magin mga parapakaraot, o mga paraburat. Magtukdo sinda kan marahay, 4tanganing matukdoan an hoben na mga babae na mamotan an saindang agom saka mga aki, 5tanganing magin sindang mapagpugol sa sadiri, malinig, tataong mangataman kan saindang erokan, maboot, saka makinuyog-kuyog sa saindang agom, tanganing dai nin siisay man na makapagtaram nin maraot dapit sa mensahe nin Dios. 6Siring man sadolon mo an hoben na mga lalaki na magin mapagpugol sa sadiri. 7Ika mismo an dapat magin arogan sa gabos na gibong marahay. Magin tunay saka maigot ka sa pagtukdo. 8Gumamit ka nin mga marahay na tataramon na dai madidiskutir, tanganing masopog an mga kaiwal mo, huli ta dai sindang masasabing maraot dapit sato. 9Dapat kuyogon saka paogmahon kan mga oripon an saindang mga kagurangnan sa gabos na bagay. Dai sinda dapat makipagsimbagan 10o maghabon, kundi magpahiling na danay sindang marahay saka maimbod, tanganing sa gabos nindang gibo, matawan nin kaomawan an katukdoan dapit sa Dios na satong Paraligtas. 11Huli ta ipinahayag na nin Dios an saiyang biyaya para sa kaligtasan kan gabos na tawo. 12An biyayang iyan an nagtutukdo sato na magbaya sa bakong diosnon na pamumuhay saka sa mga pagmawot na kinabanon. Nagtutukdo man iyan sato na mamuhay kita na tataong magpugol sa sadiri, matanos saka maki-Dios sa kinaban na ini, 13mantang naghahalat kita kan paladan na Aldaw na satong linalaom, an pag-abot kan kamurawayan kan satong dakulang Dios asin Paraligtas na si Jesu-Cristo. 14Idinolot niya an saiyang buhay para sato, tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan asin linigan na magin saiya sanang banwaan, na maigot sa paggibo nin marahay. 15Itukdo mo an mga bagay na ini, saka gamita an bilog mong kapangyarihan sa pagsadol saka sa pagsagwe sa mga nagdadangog saimo. Dai mo pagtugotan na pagbasang-basangon ka nin siisay man.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\