TITO 3

1Ipagiromdom mo sa sainda na magpasakop sinda sa mga kagsakop saka sa mga awtoridad; na magkuyog sainda asin magin danay na andam sa paggibo kan anoman na marahay. 2Sabihan mo sinda na dai magtaram nin maraot, dapit sa kiisay man, maglikay sa iriwal, magin mahuyo asin magpahiling nin marahay na boot sa gabos na tawo. 3Huli ta kaidto mga lolong kita, mga masombikal, mga lagalag asin mga oripon kan manlaen-laen na kinabanon na kamawotan asin kawilihan. Namuhay kita kaidto na may maraot na boot asin pagkaara; ikinaongis kita kan ibang mga tawo saka ikinaongis ta man sinda. 4Alagad kan ihayag an karahayan asin an pagkamoot nin Dios na satong Paraligtas, 5ilinigtas niya kita, bakong huli sa anoman na gibo tang matanos, kundi huli kan saiyang pagkaherak. Ilinigtas niya kita sa paagi kan paghugas sato kan tubig nin bagong pagkamundag asin bagong buhay sa Espiritu Santo. 6Nagsusupay na itinao sato nin Dios an Espiritu Santo sa paagi ni Jesu-Cristo na satong Paraligtas, 7tanganing magin matanos kita huli kan saiyang biyaya, asin magin paramana na naglalaom na makamtan an buhay na daing kataposan. 8An kasabihan na ini totoo. Boot kong itukdo mo nin marahay an mga bagay na ini, tanganing an mga nagtutubod sa Dios maghingowang maggibo nin marahay; ini orog karahay asin mapapakinabangan kan mga tawo. 9Alagad likayan mo an mayong kahulogan na diriskutiran, mga pagsosog kan mga ginikanan, mga pag-iriwal, asin mga pagpasuruhay dapit sa katogonan. An mga bagay na ini mayong halaga. 10Kun igwang nagigin dahelan nin pagkabaranga, patanidan mo siya sagkod sa ikaduwang beses; kun dai ka niya dangogon, dai ka na makilabot saiya. 11Huli ta aram mo na an tawong siring kaiyan maraot; an sadiri niyang kasalan iyo an minakondenar saiya. 12Susugoon ko si Artemas o si Tiquico diyan saimo. Pag-abot niya, hingowahon mong magduman ka sako sa Nicopolis, huli ta duman ako maerok ngunyan na tiglipot. 13Tabangan mo nanggad an abogadong si Zenas saka si Apolos nganing makaduman sinda; mangnohon mo na igwa sinda kan gabos nindang kaipuhan. 14An satong mga kairiba kaipuhan makanood na maghingowa sa paggibo nin marahay, tanganing makatabang para sa anoman na pangangaipo; dapat mamuhay sinda na may pakinabang. 15Nangongomusta saimo an gabos kong kaibahan. Ikomusta mo man kami sa satong namomotan na mga tugang sa pagtubod. Mapasaindo logod gabos an biyaya nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\