1 BaKorinto 1

1Àŋwà'ànə mə a lo a mbo Paul yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ ntwoŋ nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋə yì mə tâ à bə ŋgàŋtoò Kristo Yesu bo bɨ̀ a mbo ǹdɨ̂m yì'inə̀ Sosthenes, 2ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ a mbo ŋ̀ghotə bə̀ bɨ Nwî bìi mə bɨ tswe a ala'a baKorinto aa, bo a mbo bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à twoŋ mə tâ à bə̂ bi a njɨ̌m Kristo Yesu, nlaa laà. M̀bə bə̀ bìi mə bɨ twoŋ ɨkum Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu Kristo mə nɨ Mmà'àmbî wàà ŋ̀kɨ mbə yì'inə̀ aà. 3Tâ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî nɨ m̀bɔɔnə yìi mə ɨ̀ lo a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Taà yì'inə̀ nɨ Mmà'àmbi Yesu Kristo aa tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 4Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì a ŋgɔ̀ŋ bɨnòò bɨtsɨ̀m m̀bɨ'ɨ ŋgaa yùù, ǹloŋ ɨbɔ̀ŋ Nwî yìi mə à lɛ ŋghɨ̀rə̀ a nu bù, ǹtsya a njɨ̌m Krosto Yesu. 5Ǹloŋ mə àjàŋ mə nɨ̀ tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ̀'ɔ bu bɨ̀ Yesu Kristo aa, kaa nɨ̀ sɨ afù'ù yî tsu saà, ǹtswe nɨ̂ àfù'ù nɨ mɨ̀ghàà mɨ tsɨ̀m, bo bɨ̀ a nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ tsɨ̀m. 6Ǹtoo ya mə bì'ì lɛ sɨ swoŋə nloŋ Yesu, nɨ̀ nàŋsə̀ mə̂ mbii ɨ kuu a nu bù 7ma mùu ajàŋ kaa nɨ̀ wa'à nɨ̀ mɨ̀təŋnə mɨ Azwì mî tsu boŋə̀, a ajàŋ nɨ bɛ noò yìi mə Mmà'àmbî yì'inə̀ Yesu kristo à ka yǐ fɛ̀'ɛ yɛntə aà. 8À ka yǐ bɛ ghuu mə tâ nɨ̀ təə ntɨnsə ŋghɛɛ nywe'e a nlwì'ìsə, ǹtswe ajàŋ yìi mə kaa mbə bɨ wa'à ghuu fɨrə̀ wa ǹjwî M̀mà'àmbî Yesu Kristo. 9Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ ŋù yìi mə m̀bə bì'inə̀ nɨ̂ŋ ǹtɨɨ̀ yi'inə̀ ghu nu, mbə Nwîŋgɔ̀ŋ wa yìi mə à lɛ ntwoŋ ghuu mə tâ nɨ̀ tswe nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bu bɨ̀ Mû yì Yesu Kristo Mmà'àmbî yì'inə aà. 10Mə bu'u mbo a mbo bù mbâ bɨlɨ̂m mbâ, nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî yi'inə̀ Yesu Kristo mə tâ nɨ̀ ka ŋghaa mbiinə, tâ àyàtə̀ tsuu a tɨtɨ̀ɨ bǔ tswe, ta tâ nɨ̀ naŋsə ŋkwerə ghuu a nɨbəŋ, nɨ̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə juu, bo bɨ̀ àjàŋ mə nɨ lèntə ɨnnù aà. 11Mə swoŋ laa, bɨlɨ̂m m̀bâ, ǹloŋ mə, bə̀ bî mɔ'ɔ a ŋgwɛ̀'ɛ Chloes bɨ swoŋ a mbo mə̀ mə àyɔ̀ŋə̀ a tswe a tɨtɨ̀ɨ bù. 12Mə swoŋ aa mə ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bù a swoŋə nɨ mə, “Mə̀ laa mbə ŋû Paul.” Kə̀, “Mə̀ laa mbə ŋû Apollos.” Kə̀ “Mə̀ nɨ ŋù Cephas.” Kə̀ “mə̀ nɨ ŋù Kristo.” 13Bɨ laa nyàtə̀ Kristo aa ɛ? Bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ aa Paul a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ mbɨ'ɨ ŋkwitu ghuu aa ɛ? Kə̀ bɨ lɛ mmurə ghuu a ŋkì aa nɨ̂ ɨ̀kùm Paul aa ɛ? 14Mə fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì mə kaa mə̀ lɛ ŋwa'ǎ ŋù nɨ̀bù a ŋkì murə ntsyatə̀ Krispus bo Gaius; 15ma mùu ajàŋ kaa mbə ŋù nɨ̀bù ghùù a wa'à swoŋ mə bɨ lɛ mmurə yi a ŋkì aa nɨ̂ ɨ̀kûm ghâ. 16(Mə̀ wà'àtə̀ mə mə̀ lɛ mbaa ŋkɨ mmurə ŋgwɛ̀'ɛ̀ Stephanas a ŋkì. Kaa mə̀ sɨ̀ ŋûdàŋ wa'atə̀ yìi mə mə̀ lɛ mmurə a ŋkì.) 17Ǹloŋ mə kaa Kristo à lɛ wa'ǎ gha too aa mə tâ mə̀ zi ŋka mmurə bə̂ a ŋkì. À lɛ mbàŋnə̀ ǹtoo gha aa mə tâ mə̀ zi ŋka nswoŋ ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya. Kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ kà ǹswoŋə aa bə nɨ̀ nɨ̀ghàà nɨ mɨtsyɛ̀ mɨ mbi mù ta nɨwo nɨ Kristo a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ wa'a adàŋə̀ dàŋə̀ tsyâ. 18Ǹloŋ mə ntoo ya nloŋ nɨwo nɨ Kristo a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ à nɨ̂ àjɨŋtə annù a mbo bə̀ bìi mə bɨ bwɛ aà, lâ a mbo bì'inə̀ bìi mə bɨ yweenə aa, ɨ bə mɨ̀dà'à mɨ Nwî. 19Bɨ ŋwa'anə ma yû a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Mə̀ ka ta ŋgɨ'ɨ a nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ ŋgàŋmɨtsyɛ̀ ɨ sɨgɨsə bə̂ bìi mə bɨ mɔɔntə mə bɨ zî ànnù aa a nsyɛ̂. 20Tsǒ mə a bə laa, ŋ̀gàŋmɨtsyɛ̀ tɨgə̀ ǹtswe aa fə aa ɛ? Ŋ̀gǎŋndɨ̀'ɨ nɔ̀ŋsə̀ tɨgə̀ ǹtswe aa fə aa ɛ? Bə̀ bìi mə bɨ zi ǹlɨ̀gɨ̀tə̂ ɨ̀nnù faa mbi aa bɨ kɨ̂ ǹtɨgə ntswe yàa ŋgaa aa fə̀ aa ɛ? 21Nwìŋgɔ̀ŋ, a nɨ mɨ̀tsyɛ̌ yu, à lɛ ŋghɨ̀rə mə tâ bə̀ tsuu yi a nɨ myaa mɨtsyɛ̀ zi. A lɛ mbàŋnə̀ m̀bɔŋ a Nwî a tsyâ a njɨ̌m ntoo ya yìi mə bì'i swoŋə, bə̀ twoŋə̀ nɨ àjɨ̀ŋtə̌ annù aa, ǹyweensə bə̂ bìi bɨ bii yi aà. 22BaYuda bɨ lɔ̀ɔ mə bɨ yə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə ɨ bɔ̌ŋ bii, baGrikia bɨ lɔɔ̀ nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀. 23Lâ a mbo bì'ì, bì'i kɨɨ ŋkɛ'ɛnə aa tsi'ì ǹtoò Kristo wa yìi mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ yì a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aà. BaYuda bɨ kwàntə̀ ghu ŋwo, bɨ̀tɨ̀zi Nwî bɨ lɔgə̀ a nɨ̂ àjɨ̀ŋtə annù. 24Lâ a mbo bə̀ bìi mə Nwì à twòŋ mə̂ waa aa, kə̀ a bə baYuda kə̀ baGrikia aa oo, boŋ ǹtoo mà yû ɨ̀ laa mbə Kristo yìi mə à nɨ mɨda'a mɨ Nwî ŋ̀kɨ mbə mɨtsyɛ̀ mɨ Nwî aà. 25Ǹloŋ mə àyoo yìi mə a finə ajɨ̀ŋtə̀ ànnû Nwî aa, à nɨ mìtsyɛ̀, ntsyatə mɨtsyɛ̀ mɨ ŋûmɨ̀sɔ̀ŋə̀. Àyoo yìi mə a mfinə abɔrəkə̀ Nwî aa, a bə mɨ̀dà'à ǹtsyatə mɨda'a mɨ ŋûmɨ̀sɔ̀ŋə̀. 26Wa'atə̂ nɨ̀ àjàŋ mə nɨ̀ lɛ mbə aa bɨlɨ̂m m̀bâ m̀bɔŋ tâ Nwìŋgɔ̀ŋ à twoŋə ghuu. Ǹyoŋə a nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ mbi mù, kaa nɨ̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ ŋ̀gàŋ mɨtsyɛ̀ bə̂; kaa ŋkɨ'ɨ nɨ̂ àdà'à yî tsu kɨ ntswe, kaa ŋkɨ'ɨ̀ bə̂ bî wè kɨ mbə. 27Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mbàŋnə̀ ǹtsɔ'ɔ ayoo yìi mbi ɨ̀ lɔ̀gə nɨ̂ àjɨ̀ŋtə ayoo aa, mə yu dɨ̀rə̀sə atu ŋgàŋmɨtsyɛ̀ ghu. Ŋ̀kɨ ntsɔ'ɔ ayoo yìi mə m̀bi ɨ̀ lɔ̀gə nɨ̂ ɨ̀bɔrəkə njoo aa mə yu dɨ̀rə̀sə atu ŋgǎŋada'a ghu. 28À lɛ ntsɔ'ɔ ayoo yìi mə mbî ɨ̀ lɛ sɨ lìì ǹtsa'a mə a nɨ tɨ̀kùm aa, tsi'ì ǹjoo jìi mə ɨ sɨ̀ ghu tswê aa, mə yu ta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ǹjoo jìi mə ɨ tswe ghu, mbi ɨ lɔgə̀ nɨ̂ ǹjoo àtɨ̀ndùù aà. 29La a bə mə kaa mbə ŋù a kɨ'ɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi a nsi mi'i Nwì ka ŋkwɛɛ. 30Nwìŋgɔ̀ŋ à lɔ̀gə̀ mə̂ ghuu ŋghɨrə nɨ̀ tswê nɨ̂ ànnù yî mɔ'ɔ bu bɨ̀ Kristo Yesu. Nwì a tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə Kristo à bə mɨ̀tsyɛ̂ mi'inə̀, ǹtsya a njɨ̌m Kristo, ànnù yi'inə̀ a tsinə̀ a nsi mi'i Nwì, a lɔgə̀ yi'inə̀ bì'inə̀ tɨgə̀ bə̂ bi. A kɛtə̀ mɨ̀ŋkɨ̀rə̀ mɨ ɨnnù jî bɨ a nu bì'inə̀. 31Tsǒ mə a bə laa, ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “M̀bə̂ ŋù tsù a tɛ'ɛ̀ tɨ kwɛ̀ɛ ntɨɨ̀ yi, a kâ ŋ̀kwɛɛ aa mbɨ̀'ɨ̀ bə̂ ŋ̀gaa Mmà'àmbî.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\