1 BaKorinto 10

1Bɨ̀lɨ̂m bâ, mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zi mə, bɨ̀tà bɨ bɨ̂taà bi'inə̀ bɨ lɛ sɨ yòŋə mbà'à ya ɨ kusə̀ waa bo kɨ̂ ǹtoo ŋkì mɨyaa yî bagɨtə wâ. 2M̀bə yìi mə bo lɛ sɨ yu'unə nɨ̂ Moses, ǹyoŋə nɨ̂ m̀bà'à ya ŋkɨ too ŋkì mɨyaa wa aa, a tɨgə̀ m̀bə aa ŋ̀kì yìi mə bɨ lɛ mbòònsə̀ ŋ̀kwɛrə tâ tɨgə tswe a nji'i mɨkòrə̂ Moses. 3Bo bɨ̀ tsɨ̀m bɨ̀ lɛ njɨ mɨjɨ mɨ Azwì; 4ŋkɨ no ŋkǐ Azwì, ǹloŋ mə ŋkì wa yìi mə bɨ lɛ nno, ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ aa nɨ̂ Ŋ̀gɔ̀'ɔ̀ Àzwì yìi mə ɨ̀ lɛ sɨ yòŋə̀ waa laà, m̀bə Kristo aà. 5Ka mə a lɛ mbə ma laa, bo bî ghà'àtə̀ lɛ ŋghɨ̀rə ɨnnù jìi mə kaa Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ wa'à ghu dorɨtə̀; a bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bo bî ghà'àtə̀ lɛ ŋkwokə nja'anə a nta'a mɨwɛ̀ɛ̀ mɨwɛ̀ɛ̀ aà. 6Ɨ̀nnù majû ɨ wà'àsə̀ nɨ̂ yi'inə̀ aa mə tâ bì'inə̀ tsuu kɨ yə̀'ə̀tə̀ a ŋghɨ̀rə̂ ɨ̀bɨ tsǒ mə bo lɛ ŋghɨ̀rə̀ aà. 7Nɨ̀ tsuu mɨ̂ŋkobə kɨ mii tsǒ mə bo bî mɔ'ɔ lɛ sɨ mii aà; ǹloŋ mə bɨ laa ŋwà'ànə̀ a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Bə̀ byà lɛ ntswe nsyɛ a njɨ ŋkɨ no, m̀bɨɨnə ntɨgə mbenə.” 8Bì'inə̀ tsuu mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mì'inə̀ nɨ̂ àtsùùrə̀ fa, tsǒ mə bo bî mɔ'ɔ lɛ ŋghɨ̀rə̀, ǹdùù waa, ǹtsù'ù mɨghum mi mbaa ntsò tarə bɨ wô a njwi yì m̀fùùrə̀ ŋ̀kwokə aà. 9Bì'inə̀ tsuu a Mmà'àmbi ɨ kwà'ànə̀, tsǒ mə bo bî mɔ'ɔ lɛ ŋkwà'ànə̀ yi, a too no ɨ zwitə̀ waa aà. 10Nɨ̀ tsuu kɨ nurəkə kə̀ kɨ ghààntə̀ tsi'ì tsǒ ajàŋə mə bo bî mɔ'ɔ lɛ ŋghɨ̀rə̀, Nwì a too Angel Nɨ̀wo wa, a zî ǹzwitə waa aà. 11Ɨ̀nnù ma jû ɨ lɛ mfɛ̀'ɛ̀ a nu bo aa a ŋwà'àsə àbùgə̀ bə̂, bɨ kɨ̂ ŋ̀wà'ànə̀ aa a ndɨ'ɨtə yi'inə̀. Ǹloŋ mə bì'inə̀ tswe aa a noò yìi mə nòò lwì'ì m̀bî à kà mə̂ aa ŋkoontə aà. 12M̀bə yìi mə a bə ma mùu ajàŋ aa, a ku'unə mə tâ ŋù yìi mə a mɔ̀ɔ̀ntə mə yu təə aa, tâ ka ntsyɛsə mbɨ̀'ɨ̀ a lô ŋ̀wo. 13Kaa àkwà'ànə yî tsu a burətə̀ a mbo bù tɨ zì yìi mə kaa a lɛɛ̀ wa'ǎ a mbo bə̀ bî mɔ'ɔ ghɛ̀ɛ̀, Nwìŋgɔ̀ŋ a lə̀ə̀ nɨ̂ ŋ̀kà'â yì, kaa mbə a wa'à mà'àtə mə tâ àkwà'ànə̀ à kuu a nu bù yìi mə a tsyatə mɨ̀tɨ̀ɨ̂ muu. Lâ a nɨ akwà'ànə yìi mə ɨ zì a nu bù aa, a kɨɨ mfa nɨ mânjì yìi mə nɨ̀ ka khə̀ ghu aà, ta tâ nɨ̀ zi mânjì yìi mə mbə nɨ̀ tswâ ǹtɨɨ̀ ghuu ghu. 14Ma mùu ajàŋ mbâ bɨlɨ̂m bâ bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, nɨ̀ ka ŋkhə a ŋka mmii mɨ̀kobə̀. 15Mə ghàà a mbo bù aa tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̀ mɨ̀tsyɛ̀; m̀bə nɨ̀ tse kyɛsə atû yuu nɨ̂ ànnù yìi mə mə swoŋ aa sɨgɨ̀nə̀. 16Ǹdɔ̂ŋ m̀bɔɔnə̀ ya yìi mə bì'inə̀ no mfa nɨ̂ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì aa, ɨ̀ sɨ aa yi'inə̀ a mûm àləə Kristo boonsə aa ɛ? Àbaa ya yìi mə bì'inə̀ kɨɨ mbatə aa, a sɨ aa yì'inə kɨɨ mboonsə a nɨ m̀bɨ̀ɨ̀nû Kristo aa ɛ? 17Tsǒ mə abaa ya a nɨ tsi'ì yì fùùrə̀, bì'inə bìi mə bɨ gha'atə ŋkurə nɨ àbaa ya yì fùùrə̀ aa, bɨ tɨgə aa m̀bɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀. 18Nɨ̀ wa'atə baIsrael, tsǒ mə bo lɛ sɨ fa nɨ̂ ǹjoo a mmà'à nɨ̂ Nwî ghu ŋ̀kɨɨ njɨ nɨ̂ ǹjoo ma jya ji mɔ'ɔ aa, ǹjoo mà jû ɨ lɛ wa'à nɨ̂ waa aa boònsə̀ boònsə̀ a mûm ànnù Nwî aa ɛ? 19Mə̀ swoŋə ma yû ànnù, ǹswoŋ aa mə akə aa ɛ? Mə mɨ̀jɨ mìi mə bɨ mà'à mɨ̂ŋkobə ghu aa à nɨ̂ àyoò tsu aa ɛ? Kə̀ fɨ̀ŋkobə fìi mə bɨ mii aa, à kɨ mbə ayoò tsu aa ɛ? 20Ŋ̀gaŋ! Ànnù yìi mə mə swoŋ aa, à nɨ mə, bɨ yi mfa njoo jù a mbo mɨ̀ŋkobə, bɨ fa aa a mbo bɨ̀demon, kaa bɨ sɨ aa a mbo Nwì fa. Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ bu bɨ̀demon boonsə ànnù. 21Kaa mbə nɨ̀ wa'à kà no nɨ̂ ǹdɔ̂ŋ M̀mà'àmbi ŋkɨɨ nno nɨ̂ ǹdɔ̂ŋ bɨ̀demon. Kaa mbə nɨ̀ wa'à ka njɨ nɨ a atɛtə̌ Mmà'àmbi ŋkɨɨ njɨ nɨ̂ a atɛtə̌ bɨ̀demon. 22Bì'inə̀ ka twɛbə a aghə̀'ə̀nə ntɔŋ Mmà'àmbi aa ɛ? Bì'inə̀ mɔɔntə mə bì'inə̀ tɨɨ ntsyà yi aa ɛ? 23“M̀bə ò tse ghɨ̀rə ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀,” lâ kaa à sɨ ɨnnù tsɨ̀m jìi mə o ghɨ̀rə̀ aa, mə mbə ɨ kwɛtə̀ ŋû bə̂. “M̀bə ò tse ghɨ̀rə ɨnnù tsɨ̀m,” la kaa sɨ ɨnnù tsɨ̀m jìi mə o ghɨ̀rə̀ aa mə mbə ghɨrə̀ ò kwi ntɨ̀nsə̀ a mum Mmà'àmbi bə̂. 24Tâ ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ tsuu tsi'ì ànnù yìi mə a bɔ̀ŋə̀ nii aa kɨ lɔ̀ɔ̀, m̀baŋnə ŋka nlɔɔ bə ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka kwɛtə ndɨm yì aà. 25Jɨ nɨ̌ mɨjɨ bo bɨ̀ m̀bà yìi mə bɨ fèè a mɨtaa, ntsuu ɨbetə̀ jìi mə ɨ ka kɨ ghɨ̀rə tâ mɨ̀ntɨɨ̀ muu ka ns sa'a nɨ̂ ghuu aa kɨ betə. 26Ǹloŋ mə, “M̀bî yu ntsɨ̀m bo bɨ̀ ǹjoò tsɨ̀m jìi ɨ tswe ghu aa, à nɨ jǐ Mmà'àmbî.” 27M̀bə ŋù yìi mə à sɨ mu Kristo bə, mbə a twoŋə ghuu a nda yu mə tâ nɨ̀ zi njɨ, nɨ bii ŋghɛɛ, nɨ̀ jɨ àyoo yìi mə à fa a mbo bù aa, ntsuu ɨbetə̀ jìi mə mbə ɨ ghɨrə̀ mɨ̀ntɨɨ̀ muu kâ ǹsa'a ghuu aa kɨ betə. 28La mbə ŋù a swoŋ a mbo bù mə, “Mɨ̀jɨ muà, à nɨ mɨjɨ mìi mə bɨ ma'a aa bɨ̀nwì ghu,” nɨ̀ tsuu jɨ, nloŋ ŋkwitu ŋû wa yìi mə à swoŋ a mbo bù aà; nloŋ mə mbə a ghɨrə̀ ǹtɨɨ ŋû ɨ sa'a yi- 29Kaa mə̀ sɨ aa a mɨntɨɨ̀ muu swoŋə, mə bàŋnə̀ ǹswoŋ aa ntɨɨ ŋû wa mə à swǒŋ annù ya a mbo bù aà. M̀bə ànnù yìi mə ŋù yì mɔ'ɔ a mɔ̀ɔ̀ntə̀, m̀bə a kɨ̂ŋ mə ta mə̀ tsuu annù yìi mə mə kɔ̌ŋ ŋghɨ̀rə, ghɨ̀rə̀ aa a ya aa ɛ? 30Mbə mə̀ jɨ ayoo yìi mə jɨ aa, mfa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì, bɨ fâ ɨ̀fɨ̀rə̀ gha nloŋ mɨjɨ mìi mə mə̀ jɨ mfa mbɨ'ɨkə aa ɛ? 31Mə̀ swǒŋ a mbo bù mə, kə̀ nɨ̀ kâ ǹjɨ jɨ, kə̀ nɨ̀ kâ ǹno no, kə̀ ànnǔ tsu yìi mə nɨ ghɨ̀rə̀ aa, nɨ̀ ka ŋghɨrə ɨnnù tsɨ̀m a ŋgha'asə Ɨkùm Nwî ghu. 32Nɨ̀ ka ntsyɛsə mbɨ̀'ɨ̀ nɨ̀ lǒ ŋghɨrə ŋû tsù a wô, kə̀ ŋgàŋ a bə ŋù baYuda, kə̀ ŋù àtoo dàŋ, kə̀ a bə̂ bə ŋ̀ghòtə̂ bə̀ bɨ Nwî. .cm check 33Nɨ̀ ka nywe'etə ŋghɨrə tsǒ mə̀, ajàŋ yìi mə mə kɨɨ ŋgaansə nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̂ ma mə mbə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m kâ ǹdorɨtə nɨ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə mə ghɨ̀rə̀ aà. Ǹloŋ mə kaa mə̀ sɨ aa tsi'ì ɨ̀nnù jìi mə ɨ bɔ̀ŋ gha aa ghɨ̀rə̀, m̀baŋnə ŋghɨ̀rə̀ aa bə̂ ɨ̀nnù jìi mə ɨ ka bɔ̀ŋ bə̂ bî ghà'àtə̀, ta tâ bo ghu nyweenə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\