1 BaKorinto 11

1Nɨ̀ ka ŋe'esə nɨ̂ ghâ tsǒ mə mə ŋè'èsə̀ nɨ̂ Kristo aà. 2Mə beentə ghu nloŋ mə nɨ wa'atə nɨ̂ gha ŋkɨɨ ŋŋe'esə nɨ̂ gha nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m ŋ̀kɨɨ nləə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m tsɨ'ɨ̌ ajàŋ mə mə̀ lɛ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo bù aà. 3La mə lɔ̀ɔ̀ mə tâ nɨ̀ naŋsə nzi sɨgɨ̀nə̀ mə, Kristo à laa mbə atu a mbo ŋûmbâŋnə ntsɨ̀m, ŋùmbâŋnə̀ wa a kɨ̂ m̀bə atu a mbô ŋ̀gwɛ̂ yì. Nwì a Kɨ̂ m̀bə atu a mbo Kristo. 4Maa ajàŋ, ŋùmbâŋnə ntsɨ̀m yìi a tsà'àtə̀ Nwî, kə̀ ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoò Nwì ǹso atsə̀'ətu aa, a dɨ̀rɨ̀sə̀ aa atu Kristo yìi à nɨ atû yi aà. 5Lâ màŋgyɛ̀ yìi mə a tsà'àtə̀ Nwî kə̀ ǹswoŋə nɨ̂ ǹtoò Nwì tɨ kwerə̀ àtû yi aa a dɨ̀rɨ̀sə̀ aà àtu ndoò yì yìi à nɨ atu ghu mbo aà, ǹloŋ mə a tɨgə mbə aa tsi'ì tsò à kɔɔ̀ àtu yi. 6M̀bə màŋgyɛ̀ a tuu atû yi kɨ kwerə, a bɔ̂ŋ mə tâ à kɔɔ. Mbə a kɨ mbə mə à nɨ̂ ànnǔ ndɨ̀rə̂tu a mbo màŋgyɛ̀ a ŋkɔɔ̀ àtû, a bɔ̂ŋ mə tâ à ka ŋkwerə. 7A laa ŋkù'ùnə mə tâ ŋùmbâŋnə̀ tâ à tsee atsə̀'ətu kɨ sò, ǹloŋ mə à tswe aa nɨ̀ màrə̀ Nwì ŋkɨ mbə nɨ̀gha'a nɨ Nwî aà; lâ màŋgyɛ̀ à bə aa nɨ nɨ̀gha'a nɨ ŋûmbâŋnə̀. 8(Ǹloŋ mə kaa à lɛ ŋwa'a ŋûmbâŋnə̀ a nu màŋgyɛ̀ fɛ'ɛ̀. Lâ màŋgyɛ̀ à lɛ mbàŋnə̀ ǹlo aa a nu ŋùmbâŋnə̀. 9Kaa Nwì à lɛ ŋwa'ǎ ŋûmbâŋnə̀ ŋ̀kɨ nnaŋsə aa a mbo màŋgyɛ̀. Lâ à lɛ mbàŋnə̀ ǹnaŋsə mâŋgyɛ̀ ǹloŋ aa ŋgaa ŋùmbâŋnə̀.) 10À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə a bɔŋ mə tâ màŋgyɛ̀ à tswe nɨ̂ àlènsə̀ a atû yu aà, ǹloŋ aa ŋgaa bangel. 11(Ka mə a bə laa, a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ a mum Kristo, kaa màŋgyɛ̀ à sɨ̌ aa atu yu təə̀ kaa ŋùmbâŋnə̀ a wa'ǎ aa atu yu kɨ ntəə. 12tsǒ mə màŋgyɛ̀ à lɛ nlò aa a nu ŋùmbâŋnə̀ aa, a ŋûmbâŋnə̀ aa a bàŋnə̀ ǹtɨgə njwe nɨ màŋgyɛ̀. Maa ajàŋ, ɨ̀nnù jû tsɨ̀m ɨ lò aa mbo Nwì.) 13Nɨ̀ lentə tsi'ì bù bî m̀bɔ̂ŋə̀ mə a ku'unə a mbo màŋgyɛ̀ a ntsà'atə Nwì tɨ kwerə̀ àtû yi aa ɛ? 14Nɨ̀ bə yə ajàŋə mə Nwì à lɛ naŋsə mbi aa boŋ a sɨ̀ dɨ'ɨ̀ aa mə à nɨ̂ ànnǔ ndɨ̀rə̂tu a mbo ŋùmbâŋnə̀ a nlə̀ə̂ ɨ̀nǒŋtû ji tâ ɨ̀ sa'akə aa ɛ? 15Lâ m̀bə̂ ɨ̀nǒŋtu mâŋgyɛ̀ ɨ sa'akə̀, ɨ wa'à bàŋnə̀ ǹzi aa bə nɨ̀gha'a ghu mbo aa ɛ? Nlòŋ mə ɨ̀nǒŋtu mâŋgyɛ̀ ɨ tswe aa mə tâ à ka ŋwɛ'ɛ tsǒ àtsə̀'ə̀. 16M̀bə ŋùtsù à lɔɔ a ŋka nlɨ̀gɨ̀tə̀ ma yû ànnù, a zi mə kaa bì'ì kə̀ ŋ̀ghòtə̂ sɨ̀ nɨ nɔ̀ŋsə̀ yî dàŋ tswê ǹloŋ annǔ ntsà'àtə Nwì. 17A nɨ juà ǹdɨ'ɨ mə ɨ yòŋə̀ aa, kaa mə̀ sɨ̀ ghuu bû m̀beentə nloŋ mə a yi mbə a noò yìi mə nɨ̀ zi a ntsà'àtə Nwì aa, nɨ̀ ghɨrə̀ aa bə̂ ɨ̀nnù jìi ɨ zì nɨ̂ ŋ̀gɨ'ɨ, kaa wa'à nɨ aa nɨ̀ bɔ̀ŋ zî aà. 18A nɨ̂ ànnù yi ntsyàmbìì, bɨ swoŋ a mbo mə̀ mə, nɨ̀ yi mbòòntə̀ aa, nɨ̀ yatə̀ ghuu ntswe a njɨ̌m a njɨ̀mə̀, mə̀ mɔɔ̀ntə̀ mə ma yû ànnù mə mə̀ yù'ù aa à tse bə annù nɨ̂ŋkoŋə̀. 19(Lâ ànnǔ ayàtə̀ a tswe nɨ̀ m̀fɛ̀'ɛ a tɨtɨ̀ɨ bù ta tâ bə̀ bìi mə bɨ ghɨ̀rə annù yìi a tsinə aa tâ bɨ̀ naŋsə mfɛ'ɛ ntəə tâ bɨ̀ yə.) 20Nɨ̀ yi mbòòntə̀ tɨ jɨ aa kaa nɨ̀ wa'ǎ aa ntarə Mmà'àmbi wa jɨ̂. 21Ǹloŋ mə nɨ̀ yi tɨ jɨ aa, ŋù jɨ aa bə mìi mɨjɨ, ŋù yì mɔ'ɔ a bâŋnə̀ ǹtswe nɨ̂ ǹjì, ŋù mɔ'ɔ a nô m̀baanə. 22Ma yû a tsya aa la aa ɛ? Nɨ̀ sɨ̀ nɨ̂ ǹdùgə̂ juu tswê a ŋka njɨ ghu kɨɨ nno aa ɛ? Kə̀ a baŋnə mbɔ̀ŋə̀ aa mə tâ nɨ̀ ka ntsa'a nɨ̂ ŋ̀ghòtə, ndɨrɨsə nɨ̂ àtu bə̀ bìi bɨ boŋ njoo aa ɛ? Nɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ mə̀ swoŋ mə akə a mbo bù ǹloŋ ma yû ànnù aa ɛ? Mə̀ beentə ghuu aa ɛ? Ŋ̀gaŋ kaa mə̀ ka wa'à beentə̀! 23Ǹloŋ mə ànnù yìi mə mə swoŋ a mbo bù aa, mə̀ lɛ ŋkwɛrə aa a mbô M̀mà'àmbî, mə M̀mà'àmbî Yesu, nɨ̂tugə wa mə bɨ lɛ mfèè yi aa, à lɛ nlɔ̀gə abaa, 24m̀fa mbɨ'ɨkə, mbatə, ǹswoŋ mə, “À nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû ghâ ɨ ghuà, yìi mə mə̀ ka fa a atu bù aà. Nɨ̀ tɨgə ŋghɨrə ma mùu ajàŋ ŋ̀wa'atə nɨ̂ ghâ.” 25A ŋgɨŋgɨ̀ŋ, à lɛ ŋkɨ nlɔgə ndɔŋ a noò yìi bo lɛ mmàŋsə njɨ aa, nswoŋ mə, “Ǹdɔŋ yuà, à nɨ̂ àkàà yî fii yìi mə Nwì à wàrə bǔ bo nɨ̂ àləə nû ya aà. Nɨ̀ ka ŋghɨrə ma mùu ajàŋ a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m bìi nɨ no aa, a ŋwa'atə ghâ.” 26Ma la dɨ'ɨ mə ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m bìi nɨ̀ kurə nɨ̂ àbaa ma yû, ŋ̀kɨɨ nno nɨ̂ ǹdɔŋ mà yù aa, nɨ làànsə̀ aa annù ǹloŋ nɨwo nɨ Mmà'àmbi nywe'e noò yìi mə à ka yi bǔ bɨ̀ɨ̀ aà. 27Maa ajàŋ, ŋù yìi mə à kùrə abaa yù ŋ̀kɨ nno nɨ̂ ǹdɔ̂ŋ M̀mà'àmbi ya a nɨ mânjì yìi mə à sɨ̀ ku'ùnə̀ aa, a wò aà ànnù nɨ̂ ɨ̀bɨɨnu Mmà'àmbi nî̀ àləə̀ nû yi. 28Tâ ŋù yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ tâ à ka nlentə nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû yi mbɔŋ kɨ kurə nɨ̂ àbaa ya kə̀ kɨɨ nno nɨ̂ ǹdɔŋ yâ. 29Ǹloŋ mə ŋù à bə jɨ kɨɨ nno, tɨ zi mə à bə aa ɨbɨɨ nu Mmà'àmbi bəə boŋ à jɨ ŋkɨ nno mbe'e aà ǹdɔ̀ɔ̀. 30À nɨ̂ ǹji'ì ànnù yìi mə bə̀ bî ghà'àtə̀ a tɨtɨ̀ɨ bu bɨ tɨgə ɨ̀bɔrəkə bə̂, bi mɔ'ɔ ghɔɔ̀ŋkə̀, lɛ bì ghà'àtə̀ kɨ̀ mə̂ ŋ̀kwokə aà. 31À laa bə mə bì'inə̌ lèntə mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû mi'inə̀ ya'a, bəə boŋ kaa ǹjǒ Nwì ɨ̀ sɨ a nu bì'inə̀ kuu. 32La Nwì a nɨŋ ŋgɨ'ɨ a nu bi'inə̀ ǹtsisə nɨ̂ yi'inə̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa mə tâ bì'inə̀ yi tsuu bi'inə̀ bɨ mbi a njɨ̌m bwɛ. 33Maa ajàŋ mbâ bɔɔ bɨ maà, nɨ̀ yi mbòòntə̀ a njɨ mɨ̀jɨ̀ mɨ Mmà'àmbi, nɨ̀ yu'utə̀ bə̂ bî mɔ'ɔ̀. 34Bɛɛ mə ǹjì ɨ tɨ yaŋə ŋû, a fuù ǹjɨ a nda yu, mə tâ nɨ̀ tsuu bàŋnə bòòntə̀ aa a mbè'ê ǹdɔ̀ɔ̀ Nwì. A ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ɨ̀nnù jî mɔ'ɔ jya, mə ka yi dɨ'ɨtə ghuu ghu a noò yìi mə mə̀ ka yǐ zì aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\