1 BaKorinto 12

1Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mìi mə Àzwì a faa aa, bɨlɨ̂m m̀bâ, kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ tswe tɨ zî. 2Nɨ̀ zi mə nòò wa mə nɨ̀ lɛ mburə tɨ a Kristo tɨ zi aa, bɨ lɛ mbwe'esə ghuu nɨ bɨ̀ mânjì bî ghà'àtə̀, ǹlɔgə nɨ̂ ghuu ŋghɨrə nɨ̀ kâ m̀mii nɨ̂ ɨ̀ku mɨ̂ŋkobə. 3M̀bɛ̀ɛ mə a bə maa ajàŋə̀ aa, mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ zi mə, ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ Àzwì Nwî aa, kaa mbə a wa'à swoŋ mə, “Ǹdɔ̀ɔ̀ a atu Yesu.” Kaa mbə ŋù wa'à kɨ̀ ǹswoŋ mə Yesu à nɨ̂ M̀mà'àmbî tɨ ghə̂ à tswe nɨ̀ Àzwì Nwî. 4Mɨ̀tɨ̀ŋnə̀ mìi mə Àzwì a fa aa, mɨ tswe aa a bəŋ bəŋə̀, lâ mɨ lô aa tsi'ì a mbô Àzwì yî fùùrə̀. 5Mɨ̀fà'à mìi mə bì'inə̀ fà'à nɨ a mbo Nwì aa mɨ tswe aa atu atu, lâ bì'inə̀ fà'à a tsi'ì a mbo Mmà'àmbi yì m̀fùùrə̀. 6Bɨ̀mânjì bìi mə bə̌ fà'a a mbo Nwì aa, bɨ tswe aa a atu tû. Lâ bɨ̂mânjì bɨ afà'à ma bû bɨtsɨ̀m aa a fâ nɨ̀ Nwì yî m̀fùùrə̀, a bə yu yìi mə a ghɨ̀rə ɨfà'à bə̂ bɨ̀tsɨ̀m ɨ ghɛɛ̀ aà. 7Àzwì a fa nɨ ɨ̀nnù ma jû a atu tu a mbo ŋù yî mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ mə tâ kwɛtə bə̂ bɨ̂tsɨ̀mə̀. 8Bɨ fa a mbo ŋù yî mɔ̀'ɔ, ǹtsya a njɨ̀mə Azwì mə tâ à ka ŋghaa nɨ nɨ̀ghàà mɨ mɨtsyɛ̀, m̀baŋnə mfa nɨ a mbo yì mɔ̀'ɔ mə tâ à ka ntɔ'ɔtə nɨghàà nɨ Nwî. 9Tsi'ì Àzwì ma yû a fâ nɨ̀ àbìintɨɨ a mbo ŋù yì mɔ̀'ɔ, m̀baŋnə mfa a ŋka ŋghùrə bə̀ a mbo ŋù yî mɔ̀'ɔ̂. 10A ghɨ̀rə̀ nɨ mə tâ ŋù yì mɔ'ɔ ka ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù jî yɛyɛrə. Yì mɔ̀'ɔ a ka nyu'u nɨ̂ ǹtoò Nwì ǹswoŋə, a mbo yì mɔ̀'ɔ, a ghɨrə̀ mə tâ à zi kwensə a tɨtɨ̀ɨ ɨ̀zwì bo bɨ̀ Àzwì Nwî, a mbo yì mɔ̀'ɔ, a ghɨrə̀ mə tâ à zi ŋghàa mɨ̀ghàà mî fiì, ŋ̀kɨ mfa a mbo ŋù yì mɔ'ɔ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ ntɔ'ɔtə ǹji'ì mɨ̀ghàà mî fii mà mû. 11Mɨ̀tə̀ŋnə̀ ma mû mɨtsɨ̀m, mɨ lò aa tsi'ì a mbo Àzwì ma yâ, a fâ nɨ a mbo ŋù yî mɔ̀'ɔ mɔ̀'ɔ, a ajàŋ yìi mə à kɔ̀ŋə̀ aa. 12Ajàŋ yìi mə mbɨ̀ɨ̀nu ɨ̀ nɨ yì m̀fùùrə̀ m̀baŋnə ntswe nɨ ɨ̀dɨgə ɨnu jì ghà'àtə̀ aa, ŋ̀kɨ mburə ka kɨ bə tsi'ì ɨ̀dɨgə nu mbɨ̀ɨ̀nu ya aa, a nɨ̂ ŋgɨŋgɨŋ ajàŋ mə bì'inə̀ nɨ a nnɔ̀ɔ̀ lâ m̀bə ɨbɨɨnu yì m̀fùùrə̀ a mum Kristo aà. 13M̀loŋ mə bì'inə̀ lɛ ŋkwɛrə aa ŋkǐ Azwì yî fùùrə̀ a ŋkuu a mum m̀bɨ̀ɨ̀ nu yì m̀fùùrə̀. (Kə̀ ò bə ŋù baYuda, kə̀ ò bə ŋù baGrikia, àbù'ù kə̀ ŋù yìi à sɨ abù'ù bə.) Nwì à lɛ ŋkɨ ŋghɨrə bì'inə̀ bɨtsɨ̀m no aa Àzwì yî fùùrə̀. 14Kaa mbɨ̀ɨ̀ nu ɨ̀ sɨ̀ aa nɨ̂ àdɨgənu yì fùùrə̀ tswê, ɨ̀ tswe aa nɨ̀ ɨ̀dɨgənu nnɔ̀ɔ nɔ̀ɔ. 15M̀bə a bə mə àkòrə̀ a swoŋ mə, “M̀bə yìi mə kaa mə̀ sɨ̌ abo bə aa, kaa mə̀ sɨ̌ adɨgənu bə̂,” Kaa maya mbə a wa'à ghɨ̀rə̀ mə tâ à tsuu adɨgənu bə. 16M̀bə a kɨ mbə mə àtôŋnə̀ a swoŋ mə, “M̀bə yìi kaa mə̀ sɨ̀ nɨli'ɨ bə aa, kaa mə̀ sɨ̌ adɨgənu bə̂,” Kaa maya mbə a wa'à ghɨ̀rə̀ mə tâ à tsuu adɨgənu bə. 17À laa bə m̀bɨ̀ɨ̀nû ǹtsɨ̀m à nɨ nɨ̀li'i, boŋ ɨ̀ ka tɨgə yu'u nɨ̂ ɨ̀nnù aa mə akə aa ɛ? À laa bə m̀bɨ̀ɨ̀nû ǹtsɨ̀m à nɨ àtôŋnə̀, boŋ ɨ̀ ka tɨgə lùmsə̀ aa mə akə aa ɛ? 18Lâ àjàŋ yìi mə bə aa, Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ nnaŋsə ɨdɨgənu nnɨŋ a mbɨ̀ɨ̀nu aa yi mɔ'ɔ yi mɔ'ɔ a ajàŋ yìi mə à kɔ̀ŋə̀ aa. 19Ɨ̀dɨ̀gənu màjû tsɨ̀m ɨ lɛ mbaa bə aa tsi'ì yì fùùrə̀, boŋ m̀bɨ̀ɨ̀nu ɨ̀ lo fə aa ɛ? 20Lâ àjàŋ yìi a bə aa, ɨ̀dɨgənu ɨ gha'à, lâ m̀bə mbɨ̀ɨ̀nu yì m̀fùùrə̀. 21Kaa mbə nɨ̀li'i wa'ǎ a mbo àbo swoŋ mə, “Kaa mə̀ sɨ nòo lɔ̀ɔ̀.” Kə̀ àtu a swoŋ a mbo mɨ̀kà'à mə, “kaa mə̀ sɨ nòo lɔ̀ɔ̀.” 22Ŋ̀gaŋ kaa a sɨ̀ maa ajàŋ bə̂, ǹloŋ mə ɨdɨgənu jìi mə ɨ bàŋnə̀ ŋ̀kɨrə tsi'ì tsǒ ɨ bɔrə aa, à bàŋnə̀ mbə jìi mə kaa m̀bə̂ m̀bɨ̀ɨ̀nu ɨ wa'à fà'à tɨ ju. 23Ɨ̀dɨ̀gənu jya jìi mə bì'inə lèntə̀ nɨ mə kaa ɨ sɨ̀ naŋsə̀ ŋ̀kɔ'ɔnə aa, à bàŋnə mbə jìi mə bì'inə̀ lèntə sɨgɨ̀nə̀. Jya jìi mə bì'inə̀ sɨ lɔ̀ɔ mə tâ bɨ̀ ka nyə a bì'inə̀ lə̀ə sɨgɨ̀nə̀. 24Lâ ɨ̀dɨ̀gənu jya jìi mə ɨ bɔŋ a nyə aa, kaa bì'inə̀ sɨ kɨ̀ŋtə̀. Lâ Nwì à bàŋnə nnaŋsə ɨdigənu aa a nɨ mânjì yìi mə àghu'usə̀ yî wè a bàŋnə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ ɨ̀dɨgənu jya jìi mə bɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ nɨ mə kaa ɨ sɨ̀ kɔ'ɔnə̀ aà. 25À ghɨ̀rə ma laa mə tâ àfà'ànə̀ tsee a tɨtɨ̀ɨ ɨ̀dɨgənu tswe, tâ ɨ̀dɨgənu jya baŋnə ka nlentə nɨ̂ waa bo nɨ bo. 26Àdɨ̀gənu ya yi mɔ'ɔ a laa bə kɨ yu'u nyaŋə boŋ mbɨ̀ɨ̀nu yâ ǹtsɨ̀m ɨ yu'u nɨ̂ ǹyàŋə̂; m̀bə a bə mə adɨ̀gənu ya yi mɔ'ɔ a kwɛrə ŋghu'usə̀ boŋ ɨ̀bɨɨnu wa tsɨ̀m ɨ tswe nɨ̀ nɨ̀dorə̀. 27Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, a mbo bù, nɨ̀ laa mbə mbɨ̀ɨ̀nû Kristo. Ŋù yì mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ a bə àdɨ̀genu yi mɔ'ɔ maa mum m̀bɨ̀ɨ̀nû. 28Nwìŋgɔ̀ŋ à tsɔ'ɔ bə̀ a mûm ǹdânwì m̀fa ɨtu mɨfà'à a mbo bo. À lɔ̀gìnə ntsɔ'ɔ bapostel, ǹyoŋtə nɨ̂ ŋ̀gǎŋtoò ji, ŋka nyoŋtə, ntsɔ'ɔ ŋgǎŋndɨ̀'ɨ nìghàà nɨ Nwî, ŋka nyontə, ntsɔ'ɔ bə̂ bìi bɨ ghɨ̀rə ɨnnù jî yɛ̌yɛrə, nyoŋtə nɨ bə̀ bìi mə bɨ ka kɨ ghùrə̀ mɨghɔ̀ɔ̀, ŋ̀kɨ ntsɔ'ɔ bɨkwɛtə̀, bɨ̂tsyàsə̀, ndânwì, bo bɨ̀ bìi mə bɨ ghàà mɨghàà mî fii aà. 29À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ bə baapostel aa ɛ? À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ yu'u nɨ̂ ǹtoò Nwì nswoŋə aa ɛ? À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ dɨ̀'ɨ̀ nɨ nɨ̀ghàà nɨ Nwî aa ɛ? À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ ghɨ̀rə̀ nɨ̂ ɨ̀nnù jî yɛ̌yɛrə aa ɛ? 30À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m mə bɨ tswe nɨ̀ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Azwi a ŋghùrə̀ mɨ̀ghɔ̀ɔ̀ aa ɛ? À nɨ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bə bɨ ghàà mɨ̀ghàà mî fii aa ɛ? À nɨ bə̀ bɨ̀tsìm bìi mə bə bɨ tɔ'ɔtə̀ mɨ̀ghàà mî fii mà mû aa ɛ? 31A ku'unə mə mbə nɨ̀ kâ ǹyə'ətə̀ a ntswe nɨ̀ mɨ̀tɨ̀ŋnə̀ mɨ Azwì mî kɔ̀'ɔ̀nə̀. Lâ mə̀ ka ghɛ̀ɛ̀ nɨ̂ m̀bìì a ndɨ̀'ɨ mânjì yî mɔ̀'ɔ yìi mə à bɔ̌ŋ ntsyàtə̀ a mbo bù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\