1 BaKorinto 13

1M̀bə mə̀ zî ŋ̀ghaa mɨ̀ghàà mɨ bə̂ fàa mbi bo bɨ̀ mɨ̀ghàà mɨ baangel, ǹtsuu nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ tswe bəə boŋ mə̀ bə̀ aa tsǒ ǹjəŋ yìi mə bɨ bu'u, kə̀ ǹjoo jì kòò jìi mə bə̀ bɨ kwagə aà. 2M̀bə mə̀ tswe nɨ̀ àdà'à a ka nswoŋ ɨ̀nnù tsi'ì tsǒ ŋ̀gǎŋntoo Nwì, kə̀ ǹtswe nɨ mɨ̀tsyɛ̀ a nzî ɨ̀nnù jî lə̀ə̀ntə tsɨ̀m; kə̀ tswe nɨ̂ àbìintɨɨ yìi mə mbə a mwugə̀ mɨ̀nta'a ŋghɛ̀ɛ̀ ǹtɛ'ɛ a adɨgə dàŋ, kaa wa'à nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ bâŋnə̀ tswê, boŋ mə̀ bəə aa tsi'ì àyoo dàŋə̀ dàŋə̀. 3M̀bə mə̀ tɛ'ɛ̀ ǹyatə njoò jyâ tsɨ̀m, kə̀ m̀fa ɨbɨ̀ɨ nû gha mə tâ bɨ̀ tɔɔ nzwitə, ǹtsee nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ ɨ tswe, bəə boŋ kaa ma juù ɨ̀nnù m̀bə ɨ wa'à gha nɨ̂ ànnû tsu kwɛtə̀. 4Àkɔ̀ŋnə̀ à nɨ̂ ànnǔ ntswântɨɨ, ŋkɨ ŋka ŋkakə ànnǔ bə̂ bi mɔ'ɔ̂; kaa àkɔ̀ŋnə̀ a sɨ̀ nɨ̂ àghə̀'ə̀nə̀, kə̀ ànnǔ ŋŋee nu tswê; 5kaa àkɔ̀ŋnə̀ a sɨ tə̀rə̀, kə̀ ŋ̀ghaa nɨ mɨ̀ghàà mɨ atsa'à. Kaa àkɔ̀ŋnə̀ a sɨ lɔ̀ɔ̀ mə tâ bɨ̀ ka nyu'u aa tsi'ì àyii annù; Kaa a sɨ wàŋsə̀ ǹlwisə nɨ̂ ǹtɔ̀ŋə̀, kə̀ ǹləə nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ a ntɨɨ yu a nu ŋù; 6kaa a sɨ dorɨtə a nɨ̂ ɨ̀nnù jî bɨ̂, m̀baŋnə ndorɨtə aa a nɨ̂ ɨ̀nnù jìi mə à nɨ annù nɨ̂koŋ aà. 7Kaa àkɔ̀ŋnə̀ a sɨ kaa a ŋkwɛrə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə ɨ tsi'i nii laà, kaa wa'à kaa a mbii nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə a yu'u aa, kə̀ a mbɛ àjàŋ mə mbə̂ ɨ̀nnù ma jû ɨ fɛ'ɛ̀ m̀bɔŋ aa, kə̀ a ntswa nɨ̂ ǹtɨɨ̀ yi nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə tsi'i nii aà. 8Àkɔ̀ŋnə̀ kaa a sɨ̀ nɨ̂ ǹlwi'i tswê. Ɨ̀nnù tsi'ì tsǒ ǹyu'u ntoò Nwì ǹswoŋə, ɨ ka yǐ tsyà; tâ ɨ̀nnǔ ŋghàa mɨ̀ghàà mî fii tâ à lwi'i; tâ ànnǔ nzî ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ tâ à tsya. 9Ǹloŋ mə mɨ̀tsyɛ̀ mìi bə̀ tswe nɨ muu aa kaa mɨ sɨ̀ luù. Kaa ntoo yìi mə ntoo Nwì kwɛrə ŋkɛ'ɛnə aa kaa ɨ wa'à kɨ̀ɨ̀ ǹtsinə mmɛ; 10Lâ nòò wa mə ɨ̀nnù jìi mə ɨ kɔ'ɔ nluu aa ɨ ka yǐ zì aa, tâ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ sɨ̀ kɔ'ɔ nluu aa tâ ɨ̀ mɛ. 11Ǹloŋ mə nòò yìi mə̀ lɛ mburə mûŋkhə aa, mə̀ lɛ sɨ ghàà aa mɨ̀ghàà mɨ bôŋkhə̂, àtû ya a lɛ sɨ fà'à aa tsi'ì tsǒ yǐ mûŋkhə̂ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̂ ja ɨ kɨ̂ m̀bə aa tsi'ì tsǒ jǐ mûŋkhə̂; nòò yìi mə̀ lɛ ŋkwi ntɨgə ndɨɨ aa, mə̀ lɛ ŋkɛntə a ŋghɨrə ɨnnù tsǒ bôŋkhə̂. 12Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bì'inə̀ yə nɨ̂ ɨ̀nnù aa tsi'ǐ a awurɨ̀sə̀, tsǒ ajàŋ mə ŋǔ a yə nsî yi a mûm ŋ̀kè'è aà. a yi tɨ bə a njɨ̀m, mə̀ yə̂ nɨ̀ ǹsi nɨ̀ ǹsi. Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mə̀ zî ànnù aa tsi'ǐ a tɨɨ tɨɨ̀; lâ mə̀ ka yǐ naŋsə zi tâ à luu tsi'ì tso ajàŋ yìi mə Nwì à zi ɨnnù tsɨ̀m ǹloŋə gha aà. 13Maa ajàŋ, ɨ̀nnù juà ji tarə̀ ɨ tɨgə̀ ǹlwi'i: mbə annǔ abìintɨɨ, ànnù ǹloŋ ɨ̀nnù jìi bì'inə̀ bɛ aa bo ànnǔ akɔ̀ŋnə̀; a nɨ ɨnnù ma jû ji tarə, ànnù yìi a tɨɨ ŋkɔ'ɔ ŋko'onə aa, à nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\