1 BaKorinto 14

1Àkɔ̀ŋnə̀ à nɨ̂ ànnù yìi mə mbə nɨ̀ kâ ŋ̀gaansə nɨ̂ mɨ̀tɨ̀ɨ muu a ntswe nɨ̀ yù aà. Nɨ̀ ka naŋsə nyə'ətə a ntswe nɨ̀ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Azwì, ŋ̀ka naŋsə nyə'ətə nɨ tsi'ì ǹtswe nɨ̀ mɨ̀tə̀ŋnə̀ a yu'ù ǹtoò Nwi nswoŋə nɨ a mbo bə̀. 2Ŋù yìi mə a ghàà mɨghàà mî fii aa, kaa à sɨ aa a mbo bə̀ ghaa, a ghàà aa a mbo Nwì. Nloŋ mə kaa ŋù tsù à sɨ annù ya mə a swoŋ aa yu'u. A bàŋnə̀ swoŋ aa ɨ̀nnù jìi mə ɨ ləəntə nɨ̂ àdà'a Azwì Nwì aà. 3Ŋù yìi mə a bàŋnə̀ ŋ̀kwɛrə nɨ̂ ǹtoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə nɨ a mbo bə̀ aa, a kwɛtə nɨ̂ waa mə bo ka ŋkwi, ndɨɨntə nɨ̂ waa, ŋkɨɨ nlə'ətə nɨ̂ mɨ̀ntɨɨ̀ myaa. 4Ŋù yìi mə a ghàà mɨghàà mî fii aa, a kwɛtə ɨ̀bɨɨnû yi. Lâ ŋù yìi mə a kwɛrə nɨ̂ ǹtoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə aa a kwɛtə aa ŋ̀ghòtə̂ tâ ɨ̀ ka ŋkwi. 5Mə̀ kɔ̀ŋtə mə mbə bù bɨtsɨ̀m zî ŋ̀ghaa mɨ̀ghàà mî fiì; lâ m̀baŋnə nnaŋsə kɔŋtə mə tâ nɨ̀ zi a ŋka nyu'u ntoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə a mbo bə̀. Ǹloŋ mə ŋù yìi mə a yu'u nɨ̂ ǹtoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə aa, a ghɨ̀rə aa annù yìi mə a tɨnsə aa, ntsyatə ŋù wa yìi mə a ghàà mɨghàà mî fii aà; lâ m̀bə̂ ŋù a tswe ghu yìi mə mbə a yu'u mɨghàà mya ntɔ'ɔtə a mbo ŋhòtə boŋ a bɔŋə̀ ǹloŋ mə a ka ghɨ̀rə bo ka ŋkwi 6Bɔɔ bɨ maà, nòò wa mə mə̀ lɛ nzì a mbo bù aa, mə̀ lɛ mbaa kɨ lɔ̀gə̀ mɨghàà mî fii ɨ ghàà a mbo bù nɨ mu boŋ mbə mɨ kwɛtə̀ ghuu aa ɛ? M̀bə mə̀ kwɛtə̀ ghuu aa mə akə mə mbə mə̀ tsuu kə tɔ'ɔtə nɨ̂ ɨ̀nnù jî lə̀ə̀ntə̀ bo bɨ̀ nɨ̀ghàà nɨ Nwî a mbo bù, ŋ̀kɨɨ nkwɛrə aà ǹtoò Nwì ǹswoŋə kə̀ ŋkɨɨ ndɨ'ɨ nɨ annù a mbo bù aa ɛ? 7Bì'inə̀ lɔ̀gə njoo mbu'u mɨ̀kòò tsi'ì tsǒ nɨ̀bàŋ kə̀ nɨ̀lòŋ nî bù'ù mə à nɨ̂ ǹjoo jìi mə kaa ɨ sɨ̌ tɨ̀ɨ̀ tswê aà; m̀bə ŋù zî ǹjì ɨ̀kòò ya aa mə akə mə m̀bə ɨ tsee kɨ naŋsə fɛ̀'ɛ laa aa ɛ? 8M̀bə tsi'ì ǹtàŋ ǹtsò, m̀bə bɨ tuu tɔn tâ ɨ̀ fɛ'ɛ nlaa, boŋ mbə bə̀ zi aa mə akə ntaŋtə nû jyaa nloŋ ntsò wa aa ɛ? 9A kɨ mbə aa tsi'à ma mùu ajàŋ a mbo bù mə mbə nɨ̀ ka ŋghaa mɨghàà mî fii mìi kaa bə̀ sɨ yu'u a, ǹloŋ mə mbə bo zî ànnù yìi mə nɨ swoŋə aa mə akə aa ɛ? Ò bə kɨ ghàà maa ajàŋ boŋ a ghàà tsi'ì a mbô m̀fə'ə̀. 10A laa mə mɨ̀ghàà a mbuu mbuu mɨ tswe fàa mbî. Kaa nì tsu nɨ wa'à ghu tswe mə bɨ ghàà ŋù tswê tɨ yu'ù. 11Lâ mbə mə̀ tsuu nɨghàà nìi ŋǔ a ghàà aa kɨ yu'u boŋ mə̀ ka bə aa tso ŋù atoo ghu mbo tâ à kɨ mbə tsǒ ŋù too a mbo mə̀. 12Maa ajàŋ tsǒ mə nɨ to nɨ ntswe nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Azwì aa, nɨ̀ ka naŋsə nyə'ətə aa bə mɨ̀tə̀ŋnə̀ mya mə mɨ ka kɨ kwɛtə ŋghòtə tâ ɨ̀ ka ŋkwi. 13Maa ajàŋ ŋù yìi mə a ghàà mɨghàà mî fii aa, tâ à kɨ naŋsə ŋka ntsa'atə Nwì mə mbə̂ Àzwì Nwî a ghɨrə̀ yu zî àjàŋ yìi mə mbə yu kɨɨ̀ ŋ̀ka ntɔ'ɔtə̀. 14Lâ m̀bə mə̀ ka ntsa'atə Nwî nɨ nɨ̀ghàà nî fii boŋ a tsà'àtə̀ tsi'ì àzwî yâ, kaa mɨtsyɛ̌ ma kaa mɨ wa'à nɨ̀ ànnù yìi mə mə swoŋə bàŋnə̀ nzi. 15Maa ajàŋ mbə mə̀ tɨgə̀ ŋ̀ghɨrə mə akə aa ɛ? A bɔŋ mə mə̀ yi tɨ tsà'àtə̀ Nwî a mûm Àzwì, mə̀ kɨɨ̀ ŋ̀ka ŋghaa nɨ nɨ̀ghàà nìi mə nɨ laa a mɨtsyɛ̌ mə̀ aà. A bɔŋ mə mə̀ kɨ yəə ɨkòò a mûm Àzwì mə̀ kɨɨ̀ ŋ̀ka nyəə nɨ nɨ̀ghàà nìi nɨ laa aà. 16M̀bə ò ka mfa mbɨ'ikə a mbo Nwì tsi'ǐ a mûm Àzwì boŋ mbə ŋù yìi à sɨ annù zi aa a tɨgə̀ m̀beentə mə “Amen” aa mə akə nloŋ mə kaa sɨ annù ya mə o swoŋ aa yu'u aa ɛ? 17Àtsà'àtə̀ Nwî yo ya mə o fa mbɨ'ɨkə a mbo Nwì ghu aa, a bə tɛ'ɛ bɔ̀ŋə̀ bə mə akə boŋ kaa mbə a wa'a ŋû yî mɔ'ɔ wa kwɛtə̀ mə tâ à ka ŋkwi. 18Mə̀ fâ m̀bɨ'ɨkə a mbo Nwì ǹloŋ mə mə̀ zî ŋ̀ghàa mɨ̀ghàà mî fii ntsyàtə̀ ghuu bɨtsɨ̀mə̀. 19Ka mə a bə ma mùu ajàŋ aa, mə̀ bə tswe a mûm ŋ̀ghòtə boŋ mə̀ ka kɔ̀ŋ mə mə ghàà mɨghàà mi ntaà mìi mə laa a mɨtsyɛ̌ mə̀ aa, ta kwɛtə a ndɨ'ɨtə bə̀ bî mɔ'ɔ ghu, ntsyatə a ŋghaa mɨ̀ghàà mìi bə̀ sɨ yu'u aa, ǹtsù'ù yî fùùrə̀. 20Bɔɔ bɨ maà, nɨ̀ tsee kɨ mɔ̀ɔ̀ntə ɨnnù tsǒ bôŋkhə̂. Tâ nɨ̀ bə bɔɔ bî bɔrə aa tsi'ì a nɨ ànnǔ a ka ŋghɨ̀rə ɨnnù jî bɨ̂. Lâ m̀baŋnə ŋka mɔɔntə ɨnnù tsǒ bɨ̀lɨɨ̀. 21Nɨ̀ zi mə bɨ ŋwa'anə a mum nɔ̀ŋsə Nwì mə, “M̀mà'àmbî à swoŋ mə, mə̀ ka lɔ̀gə mɨghàà mî fii ɨ nɨŋə a ntsǔ bə̀ bìi mə bɨ ghàà mɨghàà mɨ too aa, tâ bɨ̀ ghaa a mbo bə̀ bû. Mə̀ tɛ'ɛ tɨ ghàà bə maa ajàŋ aa, kaa bo wa'à kɨ̀ ǹyu'utə!” 22Maa ajàŋ, ànnǔ ŋghàa mɨ̀ghàà mî fii a tswe aa tso àlènsə̀ a mbo bə̀ bìi kaa bɨ sɨ̀ Kristo bii aa, kaa wa'à tswê aa a mbo bə̀ bìi bɨ bìì mə̂ aà. Ànnǔ ka nyu'u ntoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə kaa a sɨ aa a mbo bə̀ bìi kaa bo burətə̌ Nwî bii aa tswê, a tswe a bə a mbo bə̀ bìi mə bɨ bìì mə̂ Nwî aà. 23Tsǒ mə a bə laà aa, a mûm ŋ̀ghòtə, mbə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka ghaa mɨghàà mî fii, bə̀ bìi mə bɨ sɨ annù zi bɨ kuu yu'u boŋ bɨ ka wa'à swoŋ mə nɨ̀ baanə aà bàànə̀ aa ɛ? 24Lâ m̀bə bo baŋnə ŋka ŋkɛ'ɛnə nɨ̂ ǹtoò Nwì ya mə bo kwɛrə aa boŋ mbə ŋù yìi à sɨ̀ Nwî bii aa, kə̀ ŋù yìi mə à sɨ̀ ŋû nɨ̀bò wàà yî mɔ̀'ɔ bə aa, a zi ŋkuu, boŋ ɨ̀nnù jya mɨ bɨ swoŋ aa ɨ ka tswa yi, tâ à yə mə yu wô ànnù. 25Tâ ɨ̀nnǔ lɔ̀'ɔ̀sə̀ jìi ɨ tswe ghu mûm ǹtɨɨ aa, tâ ɨ̀ fɛ'ɛ nyɛntə tâ à wo a nsyɛ àkùu kuu, ntɨgə mmii nɨ̂ Nwî, nnaŋsə nswoŋ tâ à laa mə Nwì à tswe a tɨtɨ̀ɨ bù. 26Bɔɔ bɨ maà, ma mùu ajàŋ mə swoŋ aa mə akə aa ɛ? Nɨ̀ yi mbòòntə̀ a adɨgə yi mɔ'ɔ, ŋù yì mɔ'ɔ a tswe nɨ̀ ɨ̀kòò a nyəə, ŋù yì mɔ'ɔ a tswe nɨ̂ ànnù a ndɨ̀'ɨ, ŋù yì mɔ'ɔ a tswe nɨ̀ ŋkɨ̀ɨ̀ yìi Nwì à kɛ̀'ɛ̀nə aà, ŋù yì mɔ'ɔ a kâ ŋghaa nɨghàà nî fii, kə̀ a kâ ǹtɔ'ɔtə nɨghàà ma nyâ, tâ ɨ̀nnù ma jû tsɨ̀m mɨ nɨ ghɨ̀rə̀ aa, ɨ̀ kwɛtə mə tâ nɨ̀ ka ŋkwi. 27M̀bə bə̀ tswe nɨ̂ ŋ̀ghaa mɨ̀ghàà mî mfii, a ghaà tsi'ì bə̀ bi baa, kə̀ bi tarə, bɨ tɨ ghàà a ghaà tsi'ì ŋù yì m̀fùùrə̀ a atu nòò; a yi ŋghàà ŋù yî mɔ̀'ɔ a kɨ̂ ǹtɔ'ɔtə. 28Bɛɛ mə ŋù yìi à ka tɔ'ɔtə aa a tsuu ghu tswe, a bɔ̂ŋ mə tâ à tswe atsitsi wa a mûm ŋ̀ghòtə̂, ǹtɨgə ŋka ŋghaa tsi'ì a mbô ɨ̀bɨɨ nû yi bo bɨ̀ a mbo Nwì. 29Tâ bə̀ bi baa kə̀ bi tarə bìi mə à nɨ ŋgǎŋntoo Nwî aa tâ bɨ̀ ghaa, tâ bə̀ bî mɔ̀'ɔ kɨɨ ntɨgə nsaŋtə a atû yaa nɨ̂ ànnù ya mə ŋgǎŋtoo Nwî jya ɨ swoŋə aà. 30Bɛɛ Àzwì Nwì a fi'isə annù yî mɔ'ɔ ndɨ̀'ɨ̀ a mbo ŋù yì mɔ̀'ɔ, ŋù yìi mə à tswe ghu mbɛ̀ɛ̀ aa, ta yì ǹtsyàmbìì wa a tɨgə̀ ǹtswe atsitsi. 31Ǹloŋ mə mbə nɨ̀ ka nyu'u nɨ̂ ǹtoò Nwì, ŋ̀kɛ'ɛnə yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ, boŋ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m ka nyəgə annù ghu tâ à kɨɨ ndɨɨntə nɨ̂ waa bɨtsɨ̀mə̀. 32Bə̀ bìi mə bə twe nɨ mɨ̀tə̀ŋnə̀ a ka nyu'u ǹtoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə aa, bɨ zî ǹtsù'ùnə̂ àzwì ya mə bo tswe nɨ yu aà. 33Ǹloŋ mə kaa Nwì à sɨ ɨnnù aa bùùrə̀ bùùrə̀ ghɨrə. Lâ m̀baŋnə̀ ǹtaŋtə ɨ zì aa nɨ̀ m̀bɔɔnə̂. Àâ àjàŋ yìi mə a tswe a noò yìi mə bə̀ bɨ Nwî a ŋhotə̂ ǹtsɨ̀m boontə aà. 34A bɔŋ mə tâ bàŋgyɛ̀ tsee kɨ ghàà a noò ŋ̀ghòtə̂ ǹloŋ mə nɔ̀ŋsə̀ kaa bɨ sɨ̀ bii mə tâ bo ka nghaa a mûm ŋghòtə̂. Tâ bo ka yu'u nɨ̂ ànnù yìi mə bə̀ bî mɔ'ɔ swoŋə aa, a ajàŋ yìi mə nɔ̀ŋsə̀ baYuda a kɨɨ nswoŋə aà. 35Bɛɛ ànnù tsu yi ntswe yìi mə bo lɔ̀ɔ̀ a nzi, bo bɨɨ̀ m̀betə bɨloò byaa a ndùgə̀. Ǹloŋ mə à nɨ̂ ànnǔ ndɨrətu a mbo màŋgyɛ̀ a ŋka ŋghàa a mûm ǹdânwì. 36A bə aa mə akə lɛ! Nɨ̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə ànnù Nwî a lɛ nlɔ̀gɨ̀nə̀ aa a mbo bù kə̀ nɨ̀ bə tsi'ì bə̀ bìi mə nɨ lɛɛ̀ ǹzi ŋkuu a mbo bù aa ɛ? 37M̀bə̂ ŋù tsù a mɔɔntə mə yu nɨ̂ ŋ̀gàŋtoò Nwì kə̀ yu tswe nɨ̀ mɨ̀tə̀ŋnə̀ mɨ Azwì Nwî, a zi sɨgɨ̀nə̀ mə yuà ànnù mə mə ŋwà'ànə̀ a mbo bù aa ɨ̀ bə aa ǹdɨ'ɨ̀ M̀mà'àmbî. 38Bɛɛ ŋù tsuu ndɨ'ɨ màyû kɨɨ bii, nɨ̀ tsee annù yìi mə a swoŋə aa kɨ bii. 39Ǹdoò ànnù à nɨ aa mə,a bɔɔ bɨ maà bâ, nɨ̀ ka ŋgansə mɨtɨ̀ɨ̂ muu ka nlɔɔ nɨ a kɛ nyu'u ntoò Nwì ŋ̀kɛ'ɛnə. Lâ ǹtsuu kɨ tuu mə tâ bə̀ tsuu mɨghàà mî fii kɨ ghàà; 40lâ tâ bɨ̀ ka ghɨrə ɨnnù tsɨ̀m a nɨ mânjì yìi à kù'ùnə bɨ kɨ̂ ǹnaŋsə ntaŋtə aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\