1 BaKorinto 15

1Bɨ̀lə̂m bâ mə lɔ̀ɔ a mbǔ ŋwa'atə a mbo bù ntoo yì sɨgɨ̀nə̀ ya mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo bù, nɨ̀ kwɛrə ntəə ghu aà. 2Ǹtoo mà yû mə mə swoŋə aa, ɨ bə̂ ǹtoo ya mə nɨ̀ ka yǐ yweenə ɨ yòŋ ghu njɨ̀m aa mə bə nɨ̀ tswa ntɨnsə- mə mbə a bə yìi mə nɨ lɛ ŋkɨ'ɨ aa adàŋə̀ dàŋə̀ biì. 3Mə̀ lɛ mfa a doò ànnù yìi mə lɛ ŋkɨ ŋkwɛrə aa a mbo bù. Mə Kristo à lɛ ŋkwo mbɨ'ɨ ŋkwitu ɨ̀nnù jî bɨ̂ ji'inə̀, ǹyoŋə ajàŋ yìi mə àŋwà'ànə̀ Nwì a swoŋ aà. 4Bɨ lɛ ntwiŋə yi, mbu nyweensə nɨ nɨ̀wo a nɨ̂ ǹjwi ji tarə a ajàŋ yìi mə àŋwà'ànə Nwî a swoŋ aa. 5A tɨgə̀ ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yì a mbo Peta, à tɨ̀ mə̂ tɨ bə a njɨ̀m a kɨ̂ ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yì a mbo bo nɨghûm ǹtsò baà. 6À lɛ mbù ǹdɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yi a mbo bɨ̀lə̂m bi'inə̀ bî mɔ'ɔ a noò mɔ'ɔ bɨ gha'a ntsyǎ ŋkhɨ̀ ji ntaà. Bo ma bya bì ghà'àtə bɨ burə̀ atûntɨ̀ɨ̀ ka mə bǐ mɔ'ɔ bɨ lɛɛ̀ m̀bwiiŋkə aà. 7À lɛ ŋkɨ ndɨ'ɨ ɨbɨɨ nû yi a mbo Jɛms bo bɨ̀ ŋ̀gǎŋntoo ji jyâ tsɨ̀mə̀. 8A nlwì'ìsə, a dɨ'ɨ̀ ɨ̀bɨɨ nû yi a mbo mə̀ tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə bɨ lɛ njwe yi a noò dàŋə̀ aà. 9Mə̀ laa mbə ŋgàŋtoò Kristo yìi mə à kə'ə nsɨgə nlwi'isə̀ kaa ntɛ'ɛ kɨ kù'ùnə̀ mə mbə bɨ kâ ntwoŋə nɨ̂ ŋ̀gàŋntoò Kristo. Ǹloŋ mə mə̀ lɛ sɨ tsɔ'ɔ akòrə ŋghotə Nwî aà. 10Lâ ǹyoŋ a njɨm ɨbɔ̀ŋ Nwî, mə̀ nɨ ŋù yìi mə mə̀ nɨ ghu aà. Ɨ̀bɔ̀ŋ yi ma ya a nu mə̀ kaa a lɛ kɨ'ɨ aa adàŋə̀ dàŋə̀ tsyâ. Mə̀ lɛ mbàŋnə̀ ntɨgə mfa'a nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ ǹtsyatə waa bɨtsɨ̀mə̀. Ka mə kaa à lɛ sɨ wa'a nɨ̀ mə̀ fa'à aà, a lɛ ŋghɨrə ɨbɔŋ Nwî yìi mə ɨ lɛ ntswe bi'iyu aà. 11Maa jàŋ kə̀ à lɛ mbaa nswoŋ bo a mbo bù, kə̀ a swoŋ mə̀ oò, boŋ bì'ì bɨtsɨ̀m swoŋ aa ntoo yì m̀fùùrə̀, a bə̂ ǹtoo mà yû ya mə nɨ̀ lɛ mbii aà. 12Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, mbə ntoo ya ɨ ka swoŋə nɨ mə bɨ lɛ nyweensə Kristo nɨ nɨ̀wo, bù bî mɔ'ɔ bɨ tɨgə̀ nswoŋə nɨ mə kaa bɨ̀ku bɨ bə̂ ka yǐ wa'à bù nyweenə aa mə akə aa ɛ? 13M̀bə a bə yìi mə bɨ̀ku ka yǐ wa'à nɨ nɨ̀wo yweenə̀ boŋ kaa bɨ lɛ wa'a Kristo nɨ nɨ̀wo kɨ nyweensə; 14m̀bə a bə yìi bɨ lɛ ŋwa'a Kristo nɨ nɨ̀wo yweensə̀, boŋ ànnù Nwì yìi bì'i swoŋ aa, a tsya nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀, àbìintɨɨ̀ yuu a kɨ̂ ǹtsya nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀. 15M̀bə a bə mə kaa bɨ̀ku bɨ bə̂ bɨ sɨ nɨwo yweenə bəə boŋ bì'inə̀ tswɛɛ ɨnnù a atu Nwì ǹloŋ mə bì'i swoŋə nɨ mə̀ à lɛ nyweensə Kristo nɨ nɨ̀wo lâ kaa a wa'à bàŋnə̀ yweensə aà. 16Ǹloŋ mə a bə yìi mə kaa bɨ sɨ bɨku yweensə, boŋ kaa bɨ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ Kristo kɨ nyweensə. 17M̀bə a bə yìi mə bɨ burətə̀ Kristo yweensə̀, bɛɛ boŋ àbìintɨɨ̀ yuu a tsyâ àdàŋə̀ dàŋə̀, nɨ̀ kɨ̂ m̀burə tsi'à a mûm ɨ̀bɨ bù. 18La a bə mə bə̀ bìi bɨ kɨɨ̀ m̀bwii a mûm M̀mà'àmbi aa, bo bwɛ waa bwɛ̀. 19M̀bə bì'inə̀ nɨŋ ntɨɨ yi'inə̀ a nu Krito ǹloŋ aa tsi'ì yulà ǹtswêntɨ̀ɨ̀ bɛɛ boŋ bì'inə̀ nɨ bə̀ bìi mə mbə bə̀ ŋ̀ko mɨlɨ̀ŋnə̀ yi'inə̀ ǹtsya mbô. 20Lâ a nswoŋ annù nɨ̂ŋkoŋ, bɨ lɛ nyweensə Kristo nɨ nɨ̀wo, a bə̂ ǹtsyàmbìì mɨ̀ntà mɨ ati a tɨtɨ̀ɨ bə̀ bìi mə bɨ wo a fɨlo aà. 21Ǹloŋ mə nɨ̀wo nɨ lɛ ntsyà aa a njɨm ŋùmbâŋnə̀ ŋ̀kuu fàa mbi, ànnǔ nyweenə nɨ̀ nɨ̀wo a kɨ̂ m̀bu ntsyà aa tsi'ǐ a njɨ̌m ŋùmbâŋnə̀. 22Tsǒ ajàŋ mə bə̀ bɨ̀tsɨ̀m lɛ ŋkwo ntsya aa a jɨ̌m Adam aa, à kɨ mbə ajàŋ yìi mə bɨ ka ghɨ̀rə bə̀ tswe bɨtɨ̀ɨ̀ ǹyoŋə a njɨ̌m Kristo. 23Lâ ɨ̀nnù ɨ fɛ'ɛ aa tsi'ǐ ajàŋ mə bɨ taŋtə aà; Kristo a bə̂ ǹtsyàmbìì mɨ̀ntà mɨ ati, bɛɛ mə a zi, bə̀ bìi mə à nɨ bi Krito aa bɨ tɨgə̀ ǹyoŋə. 24Tâ nòò ǹlwì'injɨ̀m wa a tɨgə nzi, tâ Kristo à taŋ ŋgɨ'ɨ nɨ mɨ̀dà'à mɨ ɨzwǐ mìi mə mɨ to nii mbu'utə mbi yù aa tsi'ì mɨ̀tsɨ̀mə̀. Ɨ bǔ tɨgə fa annù nɨfɔ̀ fu a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà. 25Ǹloŋ mə Kristo à tswe nɨ̀ ka nsa'a mbi ɨ ywe'e a noò yìi Nwì à ka yǐ nɔ̀ŋsə ŋgàŋkɨbàâ ji a nji'i mɨkòrə yu aà. 26Ŋùkɨ̀bàà ǹlwì'ì ǹjɨ̀m yìi à tswe nɨ̂ ǹtâ ŋ̀gɨ'ɨ ghu nu aa, a bə nɨ̀wô. 27Ǹloŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ mə, Nwìŋgɔ̀ŋ à nɨ̀ŋ mə njoò tsɨ̀m sɨ̀gə̀sə a nji'i mɨkòrə Yesu tâ à tɨgə mbu'utə. A laa mə bɨ bə swoŋ mə ǹjoò tsɨ̀m bɛɛ boŋ kaa Nwìŋgɔ̀ŋ kaa à sɨ ghu tswê, ǹloŋ mə a nɨ̀ŋə̀ nɨ̂ Nwìŋgɔ̀ŋ nɨŋə nɨ̂ ǹjoo jya nsɨgɨsə a nji'i mɨkòrə Yesu aà. 28Lâ nòò yìi mə Nwì à nɨ̀ŋ mə̂ njoo tsɨ̀m mə Yesu à tɨgə mbu'utə aa, boŋ yu mbɔŋ Mu, à ka tɨgə fa ɨbɨɨ nu a ji'i Nwìŋgɔ̀ŋ yìi mə à lə̀ə njoò tsɨ̀m a ji'i mɨkòrə yu aà. Tâ à bə tsi'ì Nwìŋgɔ̀ŋ yuyu mə a bu'utə ŋgɔ̀ŋ ǹjoò tsɨ̀mə̀. 29Tsɨtsɔ̀ŋ, ànnù bə̂ bìi mə bɨ murə waa a ŋkì a nɨ tsusə̀ atu bɨ̀ku aa a tɨgə̀ m̀bə mə akə aa ɛ? Ma bya aà bə̀ bɨ tɨgə ŋwa'atə nɨ mə bɨ̀ tswe aa nɨ̀ àkə̀ ghu aa ɛ? Mə mbə a bə annù nɨ̂ŋkoŋ tsi'ì tsǒ mə bù bî mɔ'ɔ swoŋə aa, mə kaa mbə bɨ wa'a bɨku nɨ̀ nɨ̀wo yweensə̀ aà. Bɨ tɨgə mmurə nɨ bə̀ bya a ŋkì nɨ ɨ̀kùm bɨku aa a ya aa ɛ? 30A ŋghɛ̀ɛ nɨ bì'ì, bì'ì tɨgə nɨŋə nɨ̂ m̀bɨ̀ɨ̀ nû yì'ì a ntsu nɨ̀wo ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m aa a ya aa ɛ? 31Bɨ̀lə̂m bâ, wa mə yə nɨwo a nsi mə̀, a ŋgɔ̀ŋ mɨ̀tugə mɨ̀tsɨ̀mə̀. Bɨ̀lə̂m bâ, kɨ̀ntə̀rə̀ yìi mə mə̀ tswe nɨ ghu nloŋ ŋgaà yùù nɨ̂ ǹtswê yà a mum Mmà'àmbî yi'inə̀ Yesu Kristo aa, à ghɨ̀rə mə tâ mə̀ kaa annù ma yû. 32Tsǒ ajàŋ yìi mə mə̀ kɨ̀ sɨ to bi'i nnàà mɨtsə'ə faà, a ala'a Ephesus, boŋ àbìî ya ghu à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ, mə mbə a bə yìi mə ka bɨ sɨ bɨku nɨ̀ nɨ̀wo yweensə. M̀bə a bə yìi mə bɨ sɨ bɨku nɨ̀ nɨ̀wo yweensə, “bì'inə̀ ka njɨ ŋkɨɨ no, ǹloŋ mə a ka lǒ bə a yɔɔ bì'inə̀ kwokə.” 33Nɨ̀ tsu ɨbɨɨ nû ghu kɨ bwe'esə bə̂, nɨ̀ bə kɨ zìnə̀ bu bɨ̀ bə̀ bî bɨ boŋ bɨ ka bɨsə mɨghɨ̀rɨ̀nə̀ mɨ ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀. 34Nɨ̀ ŋa'a atû yuu tâ à laa, ŋka ŋghɨrə ɨnnù jìi ɨ tsinə, ntsuu ɨnnù jì bɨ bu kɨ ghɨ̀rə̀, ǹloŋ mə bə̀ bi mɔ'ɔ kaa bɨ tɛ'ɛ wa'à Nwî zî. Nɨ̀ bə zi annù yìi mə mə swoŋə aa boŋ a ka ghɨ̀rə tâ àtû yuu à dɨrə. 35Lâ bə̀ bî mɔ'ɔ ka kɨ betə nɨ mə, “Bɨ yweensə bə̂ nɨ nɨ̀wo aa mə akə aa ɛ? Bo tswe aa nɨ̀ m̀buu jyǎnu ghuu aa ɛ?” 36Ɨ̀tɨ̀rə̀ bə̂ kaa àyoo yìi mə nɨ̀ bwi'i a nsyɛ aa, kaa a sɨ too tɨ ghə mə à fuu ŋ̀kwo. 37Lâ yaà àyoo mə ò bwì'i aa, a bə aa tsi'ì m̀bùm ansaŋ kə̀ m̀bùmə̂ àyoo yi mɔ'ɔ, kaa kɨ'ɨ̌ mbɨ̀ɨ̀nû àtì ya mə a ka ghɨrə kwi ɨ kɔ'ɔ aa bə̂. 38Nwìŋgɔ̀ŋ a fâ nɨ̀ ɨ̀bɨɨnu a mbô m̀bùm ayoo ya a jaŋ mə à kɔ̀ŋə aà. Ŋ̀kɨ mfa nɨ mɨ̀bɨ̀ɨ mɨ nu mìi mɨ ku'unə aa a nɨ mbum njoo jya nɨ atu nɨ atû. 39Kaa njyanû ǹjoo jìi mə ɨ tswe ntɨ̀ɨ̀ aa, kaa ɨ sɨ̀ aa yì m̀fùùrə̀ bə̂. Ǹjyǎnû bə̀ ɨ̀ tswe a atu yu. Ǹjyanû nnàà ɨ kɨ̂ ǹtswe a atu yu. Ǹjyǎnû bɨ̀sɨ̀ŋ ɨ kɨ̂ ǹtswe a atu yu, yì m̀bwɛ̀ ɨ kɨ̂ ǹtswe a atu yu. 40Mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nu mɨ aburə mɨ tswe ghu, mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nu mə nsyɛ mə kɨ̂ ǹtswe ghu. Nɨ̀bɔ̀ŋ nìi mə à nɨ ni mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nu mɨ aburə aa, nɨ tswe a atu yu, nɨ̀bɔ̀ŋ nìi mə à kɨ mbə ni mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nu mì fàa nsyɛ aa nɨ kɨ̂ ǹtswe ghu. 41Nɨ̀nòò à tswe nɨ̀ nii nɨbɔ̀ŋə̀, sàŋə̀ a kɨ̂ ǹtswe nɨ nii nɨbɔ̀ŋə̀. Mɨ̀njɔ̀ŋ mɨ kɨ̂ ǹtswe nɨ nyaa nɨbɔ̀ŋə̀. Tsi'ǐ atɨtɨɨ mɨ̀jɔ̀ŋ, fulà fɨ̀njɔ̀ŋ fɨ tswê nɨ̀ nii nɨbɔ̀ŋ a atu yu, filì fɨ̂njɔ̀ŋ fɨ kɨ̂ ǹtswe nɨ fii nɨbɔ̀ŋ a atu yu. 42Bɨ ka yǐ bɨ̀ɨ̀nsə̀ bɨku aa lalà, bɨ twiŋ aa ɨ̀bɨɨ nu yìi mə ɨ kwo, bɛɛ bɨ yi yweensə nɨ nɨ̀wo aa, a tɨgə mbə ɨbɨɨnu yìi ɨ sɨ kwo. 43Bɨ yi tɨ twiŋə aa, ɨ borəkə̀ ŋ̀kɨ mbɨ'ɨ a nyə̂. Nòò yìi bɨ yweensə aa, ɨ bɔ̂ŋ ŋ̀kɨ ntɨɨ. 44Bɨ yi tɨ twiŋə aa, a bə ɨbɨɨnu njyǎnû, bɨ yi nyweensə aa, a bə̂ ɨ̀bɨɨnu azwì. 45Tsi'ì tsǒ ajàŋ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə̀ Nwi mə, “Adam yî ǹtsyàmbìì à lɛ ntɨgə mbə ŋû yìi à tswe ntɨ̀ɨ̀.” Lâ Àdàm yìi mə à lwì'ìsə̀ aa, a bə àzwì yìi mə a fa ntswêntɨ̀ɨ̀. 46Lâ kaa a mbìì aa a sɨ ɨbɨɨnu àzwì wa tsyà, a tsyǎ ɨbɨɨnu njyà wa mbɔŋ tâ yǐ azwì wa ɨ yoŋə. 47Ŋù ǹtsyàmbìì à lɛ nlò aa a nsyɛ, mbə ŋû àbwerə̀. Ŋù àyòŋtə̀ a lô aa a aburə. 48Ŋù wa mə à lɛ nlo a nsyɛ aa à bə̀ aa fɨ̀gə a mbo bə̀ bìi mə à nɨ bi nsyɛ aà. Ŋù wa mə à lɛ nlǒ a burə aa a bə fɨ̀gə̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɨ mbə bi aburə aà. 49Àjàŋ mə bì'inə̀ lɛ ntswe nɨ marə̀ nu ŋù wa yìi mə à lɛ nlò faa nsyɛ aa, bì'inə̀ ka yi kɨɨ tswe nɨ yî ŋù wa mə à lo a aburə aà. 50Ànnù yìi mə mə swoŋ a mbo bù aa mbâ bɨlə̂m mbâ, a bə aa mə, wâ ǹjyǎnu yulà bo àləə yulà kaa mbə a wa'ǎ annù nɨfɔ̀ Nwî jɨ̂. Kaa àyoo yìi mə a bwɛ aa, kaa mbə a kɨ'ɨ abwarə ayoo yìi mə a sɨ bwɛ aa jɨ̂. 51Naŋsə yu'utə nɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə tswe a lɔ̀'ɔ̀sə̀ aà, kaa bì'inə̀ ka yi wa'à bɨtsɨ̀m kwokə̀. La nòò wa yìi mə ǹtàŋ yî ǹlwì'ì njɨ̀m ya ɨ̀ ka yǐ kò aa, bɨ kwi'inə tɨ ghɔ̀ɔ ŋkɔ̀rə̀ nɨ̀li'i boŋ bì'inə̀ bɨtsɨ̀m bɨ kwènsə̀ mə̂. Ǹloŋ mə nòò wa mə ǹtàŋ ya ɨ̀ ka yǐ kɔ̀ɔ̀ aa, tâ bɨ̀ku bɨ bə̂ bɨɨnə nɨ nɨ̀wo, kaa mbə bɨ wa'à bù ŋ̀kwò. Àa nòò yìi mə bì'inə̀ bɨ tsɨ̀m ka yi kɨɨ kwensə ghu aà. 53Ǹloŋ mə bɨ tswe nɨ̀ ŋkwènsə̂ àyoo yìi mə mbə a kwo aa, a nɨ ayoo yìi mə kaa mbə a wa'à kwo aà. Ǹloŋ mə bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀kwensə màrə̀ ghû mə mbə a a kwo aa, nɨ yìi mə kaa mbə a wa'à kwo aà. Ɨ kɨɨ kwensə njyǎnu yìi mə mbə bɨ'ɨ aa, nɨ yìi mə mbə kaa mbə ɨ wa'à bɨ'ɨ aà. 54Nòò yìi mə màrə yìi mə mbə a bɨ'ɨ aa, à wɛ'ɛ yìi mə mbə a wa'à bɨ'ɨ aa, njyǎnu yìi mə mbə ɨ kwo aa, ɨ kɨ̂ ŋ̀wɛ'ɛ yìi mə mbə ɨ wa'à kwo aa, boŋ nɨ̀ghàà nɨ Nwî nɨ ka bòòntə a ajàŋ mə bɨ lɛ ŋŋwà'ànə mə: “Bɨ mà'à mə̂,ǹtsya nɨwo ŋgàà yî m̀fùùrə̀ 55“Nɨ̀wô, mɨ̀tɨ̀ɨ̂ mo mɨ fə̀ aa ɛ? Nɨ̀wô, m̀fɛ̀ɛ̀ yò ɨ̀ fə̀ aa ɛ? 56M̀fɛ̀ɛ̀ nɨ̀wô ɨ̀ laa mbə ɨnnù jì bɨ, mɨ̀dà'à mɨ ɨnnù ji bɨ mɨ bə nɔ̀ŋsə̀. 57M̀bɨ'ɨkə a mbo Nwîŋgɔ̀ŋ mə à mà'à mə̂ ǹtsya mfa nɨ bi'inə̀ ntsya aa njɨm Mmà'àmbî Yesu Kristo aà. 58Tsǒ mə a bə laa bɨlə̂m bâ, nɨ̀ təə ntɨnsə tsuu kɨ tsɨ̀gɨ̀nə̀, ŋ̀ka mfa'a ɨfà'à ghuu a ŋgɔ̀ŋ bɨ̀nòò bɨtsɨ̀m a mbo Mmà'àmbi, nloŋ mə nɨ̀ zi mə kaa annù tsu yìi mə nɨ fà'à a mbo Mmà'àmbi aa, kaa à sɨ aa adàŋə̀ dàŋə̀ tsya aà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\