1 BaKorinto 16

1A ŋghɛ̀ɛ a nɨ annǔ ntswa'atə ŋkabə ya a mfa a mbo bə̀ bɨ Nwî bya, nɨ̀ kɨ ŋghɨrə tsi'ì wa ajàŋ mə mə̀ lɛ nswoŋ a mbo ŋghòtə jìi mə ɨ tswe a Galatii aà. 2A yi mbə nɨ̂ ǹjwi yì ntsyàmbi a mûm ŋ̀gyǎ tsɨ̀m, ŋù fi'itə̀ ŋ̀kabə yìi mə ɨ̀ kù'ùnə nyoŋə nɨ̂ àyoo yìi mə à fù'u maa ŋgyà aa, ǹtɨgə nləə a mûm ǹda yu mə tà nòò yìi mà yi nzì aa, kaa bɨ wa'à bù ka ntswa'atə nɨ̂ ŋ̀kabə maa noò. 3Nòò yìi mə̀ ka yǐ zì aa, mə̀ ka tɨgə ŋŋwà'ànə aŋwà'ànə̀ ɨ fa a mbo bə̀ bìi mə nɨ̀ tsɔ'ɔ aa tâ bo tɨgə ŋghɛ̀ɛ nɨ̂ ŋ̀kabə ya ŋghɛɛ ntɨŋə ŋghotə baYerusalem ghu. 4M̀bə a yi ŋkɨ ŋku'unə mə tâ mə̀ ghɛɛ ghu yaa ŋkaa, boŋ bə̀ bya ka tɨgə yòŋə̀ gha bì'ibo tɨgə ŋghɛɛ. 5Mə̀ ka yi zǐ a mbɛ̀ɛ bù aa tsi'ì a noò yìi mə mə̀ kàrə̀ mə̂ a ala'a Macedonia tsi'ì tsɨ̀m aà. Mə̀ kɨɨ̀ ntɛ'ɛ ntaŋtə a ntsyǎ a ala'a Macedonia. 6Mə̀ ka zì aa ɨ naŋsə tswe bi'inə̀ a nɨ nòò yî ǹsà'àtə̀. Nòò tsù ɨ tswe bi'inə̀ nɨ nòò àlòò wa tsi'ì ǹtsɨ̀m, mə tà mə tɨ ghɛ̀ɛ, nɨ̀ tɨgə̀ ŋ̀kwɛtə ntsyasə gha mə̀ ghɛɛ̀ a adɨgə yìi mə mbə mə̀ bû ǹtswe nɨ̂ ŋ̀ghɛ̀ɛ ghu aà. 7Kaa mə̀ sɨ̀ kɔ̂ŋ mə mə̀ bə zì mə̀ ghɛsə̀ ǹstyaa tsi'ì tsyà; mə lɔ̀ɔ nzǐ ntswe bi'inə̀ nɨ àtɨɨ noò yî sà'àtə̀ mə mbə Mmà'àmbi a bii. 8Lâ mə̀ ka tswe faà a ala'a Epheso ɨ ghɛ̀ɛ ywe'e a njwî Pentecost. 9Ǹloŋ mə àbwarə yì ghà'àtə̀ a naŋsə mfɛ̀'ɛ̀ faà mə mbə mə̀ fa'à àfà'à yî wè yìi mə a kɨ ntswe nɨ̂ àbìì aa, ka mə bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tswe faà mə bɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ ya aa. 10Bɛɛ mə Timoti a zi a mbɛ̀ɛ bù nɨ̀ kwɛrə̀ yi sɨgɨ̀nə̀ ta tâ ǹtɨɨ̀ yi tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə ǹloŋ mə a kɨɨ mfa'a nɨ a mbo Mmà'àmbi aa tsi'ǐ ajàŋ yìi mə mə kɨɨ mfa'a aà. 11Maa ajàŋ, tâ ŋù nɨ̀bù tsee yi lǒ kɨ tsa'a, bù baŋnə ŋkwɛtə yi tâ à ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì nɨ̂ àkòrə̀ nɨtəə̀ yi nɨ̂ m̀bɔɔnə, ta zi ajàŋ yìi mbə a yi mbu bɨ̀ɨ̀ fu a mbɛ̀ɛ mə̀. Nloŋ mə mə yu'utə nii bi'ibɨ̀ bɨ̀lə̂m ba a njɨm Kristo aà. 12A ŋghɛ̀ɛ a nɨ mumaà yì'inə̀ Apollos, mə lɛ ŋgaansə yii mə tâ bobɨ̀ bɨ̀lə̂m bi'inə̀ bî mɔ'ɔ zi ŋghantə ghuu. Lâ a kɨrə tsi'ì tsǒ kaa à lɛ ŋwa'a naŋsə mbii a ŋhɛ̀ɛ maà noò. Lâ nòò yìi à ka tswe nɨ̂ àbwarə aa boŋ à ka zì. 13Nɨ̀ ka ntswe nɨkɨrə̀, nɨ̀ təə ntɨɨ a mûm àbìintɨɨ̀ yuu. Nɨ̀ ka ntswa atàŋəntɨɨ, ŋkɨ tswe nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀. 14Nɨ̀ ka mfa'a ɨnnù tsɨ̀m ǹtsya nɨ a njɨ̀m akɔ̀ŋnə̀. 15Bɨ̀lə̂m bâ nɨ̀ zi mə ŋgwɛ̀'ɛ̀ Stefanas ɨ̀ lɛ mbə aa ŋ̀gwɛ̀'ɛ̀ yì ntsyàmbìì yìi ɨ̀ lɛ mbii Yesu Krito a mbù'u Achaia aà. ŋ̀kɨ ntɨgə mfa mɨbɨ̀ɨ̀ mɨ nû myaa a mfà'a ɨ̀fà'à a ŋkwɛtə bə̀ bɨ Nwî ghu. Mə̀ bù'û m̀bo a mbo bù bɨlə̂mb bâ, 16mə tâ nɨ̀ ka nyu'unə ajàŋ bə̂ majû bo bɨ̀ bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bìi mə bo boonsə mfà'à bo bo aà. 17Mə̀ nàŋsə ndorətə nloŋə ajàŋ yìi mə Stefanas, Fortunatus bo Achaicus bo zi a mbɛ̀ɛ mə̀ aa; ǹloŋ mə bo tɨgə mbɔrəsə ntɨɨ̀ gha tsi'i tsǒ bo bə aa bù; 18Bo tɨgə ŋkɨ ghɨrə ǹtɨɨ̀ gha ɨ fwɛtə̀ tsǒ ajàŋ mə bo lɛ ŋkɨ ŋghɨrə ghuu ɨ fwɛtə̀ aà. Nɨ̀ ka naŋsə lentə nɨ̂ àjàŋ bə̂ ma jû. 19Ŋ̀ghòtə̂ bɔɔ bɨ Kristo bìi mə bɨ tswe a mbù'u Asia aa bo tsà'àtə̀ ghuu; Aquila bo Piscilla bo bɨ̀ ŋ̀ghòtə bɔɔ Kristo bìi bòòntə̀ a ndâ bo aa kɨɨ̀ nnaŋsə ntsa'atə nɨ̂ ghuu. 20Bɨ̀lɨ̂m bi'inə̀ bɨtsɨ̀m bìi mə tswe faà aa kɨɨ̀ ǹtsa'atə ghu. Nɨ̀ kɨ ŋka ntsa'atə nɨ̂ ghuu bu nɨ bù ŋ̀wo nɨ a nu bù nɨ bù, ǹnɔŋə nɨ̂ mɨ̀ghà'â muu. 21Mə̀ Paul mə̀ mbɔŋ mə̀ tɨgə̀ ŋ̀wa'anə tsi'ì nɨ̀ àbô ya mə mə tsà'àtə̀ ghuu. 22Ndɔ̀ɔ̀ a atu ŋù yìi mə kaa sɨ̌ Mmà'àmbi Kristo Kɔ̂ŋə̀ aà! Maranatha- Oò Mmà'àmbî, zǐ a mbo bì'ì! 23Tâ ɨ̀bɔ̌ŋ Mmà'àmbi Yesu Kristo tâ ɨ̀ tswe a mbo bù. 24Tâ àkɔ̀ŋnə̂ yâ tâ lwi'i a mbo bù ǹtsya a njɨ̌m Kristo Yesu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\