1 BaKorinto 2

1Bɨ̀lə̂m m̀bâ nòò wa mə mə̀ lɛ nzì a mbo bù a ŋkɛ̀'ɛ̀nə̂ ǹtoò Ǹwì ya mə ɨ̀ lɛ nlə̀ə̀ntə̀ aa, kaa mə̀ lɛ ŋkɨ'ɨ̀ mɨghàà mî wè, kə̀ mɨtsyɛ̀ mɨ mbi mù lɔgə̀ ŋ̀kɛ'ɛnə ghu bə̂. 2Ǹloŋ mə mə̀ lɛ ŋkɔ̀ŋ mə mə lì'ìnə ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m tɨgə kɨ swoŋə tsi'ì ànnǔ Yesu Kristo yìi mə bɨ lɛ ŋkwèèntə̀ yi a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ aà. 3Mə̀ lɛ ntswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa tsi'ì tsǒ aborəkə ayoo, m̀bɔ'ɔ, ntsɨgɨnə. 4Nɨ̀ghàâ na a mbo bù kaa à lɛ ŋkɨ'ɨ̀ nɨghàà nɨ mɨtsyɛ̀ mìi mə bə̌ beentə aa bə̂. À lɛ mbàŋnə̀ m̀bə bə nɨ̀ghàà nìi mə nɨ lɛ sɨ dɨ̀'ɨ̀ mɨda'a mɨ Azwì Nwî aà. 5Ma mùu ajàŋ tâ àbii ntɨɨ̀ yuu tâ à tsuu bə nɨ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ bə̂ ɨ yəgətə mbaŋnə yəgɨtə bə nɨ mɨ̀dà'à mɨ Nwî. 6Lâ, bì'i dɨ̀'ɨ ɨnnù nɨ mɨ̀tsyɛ̀ a mbo bə̀ bìi mə bɨ kwi a mûm Àzwì Nwî aà ka mə kaa à sɨ̀ mɨtsyɛ̀ mɨ mbi mù bə, kə̀ mɨ̀tsyɛ̀ mɨ bə̂ bìi bɨ bu'utə mbi yù aà; bìi mə bɨ tswe nɨ̀ ǹtsyà aà. 7Bì'i dɨ̀'ɨ aa mɨ̀tsyɛ̀ mɨ Nwî mìi mə mɨ ləəntə aa, mə Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ naŋsə nləə tɛ̂tɛ̀ ǹloŋ nɨgha'à ni'inə̀ aà. 8Kaa ŋgàŋmbu'utə mbi jù lɛ wa'à zi tâ à laa atu bo. Bo lɛ mbaa nzi, boŋ kaa bo lɛ ŋwa'ǎ a Mmà'àmbi yìi mə à tswe nɨ nɨ̀gha'a a ati bàŋnə̀ bàŋnə̀ kweèntə̀. 9A bə aa tsǒ mə bɨ ŋwa'anə a mûm àŋwà'ànə Nwì mə, “Ànnù yìi mə kaa ŋù à lɛɛ̀ wa'à yə kə̀ ǹyu'u aa, ànnù yìi mə kaa ŋù à lɛɛ̀ ŋwà'à mɔ̀ɔ̀ntə̀ mə mbə a fɛ'ɛ̀ aa, àa yu yìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à tàŋtə nləə a mbo bə̀ bìi mə bɨ kɔŋə yi aà.” 10Nwìŋgɔ̀ŋ à dɨ̀'ɨ̀ mə a mbo bì'inə̀ ǹtsya a njɨ̌m Àzwì Nwî. Ǹloŋ mə Àzwì Nwî a lɔ̀ɔ ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m, ǹlɔɔ, ǹlɔ̀ɔ̀ nɨ̂ ɨ̀nnù Nwì jìi ɨ naŋsə ntsotə aà. 11Kaa ŋù dàŋ yìi mə mbə a zi ɨnnù jìi mə ŋû wa'atə kaa à sɨ ghu bə̂ ǹtsyatə a azwî yi yìi mə a tswe ghu mûm nû aà. À kɨ mbə ŋgɨŋgɨ̀ŋ mə kaa mbə̂ ŋù tsù kaa mbə wa'ǎ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̀ Nwî zi ntsyatə Azwì Nwî. 12Kaa bì'inə̀ sɨ̀ aa àzwì yî fàa mbi kwɛrə̀, bì'inə̀ baŋnə ŋkwɛrə aa bə̂ Àzwì yìi mə Nwì à too a mbo bì'inə̀ aa, ta zi ŋgɔ̀ŋ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à fa ntəŋə yi'inə̀ ghu aà. 13Tsǒ mə a bə laa, kaa bì'ì sɨ annù ma yu aa nɨ mɨ̀ghàà mìi mə mɨ̀tsyɛ̀ mɨ bə̂ dɨ'ɨ a mbo bì'ì aa dɨ̀'ɨ̀. Bì'i dɨ̀'ɨ̀ aa nɨ̀ mɨ̀ghàà mìi mə Àzwì a dɨ'ɨ a mbo bì'ì. Ǹtɔ'ɔtə nɨ̂ ɨ̀nnǔ Azwì a mbo bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ Àzwì aà. 14Ŋù yìi mə kaa à sɨ̀ nɨ̂ Àzwì tswê aa, kaa mbə kɨ'ɨ̀ ɨ̀nnù jìi mə Àzwì Nwî a fa aa kwɛrə̀. Ghu mbo, à nɨ̂ àjɨ̀ŋtə annù, kaa m̀bə a tɛ'ɛ kɨ'ɨ̀ naŋsə nzi. Ghu mbo, à nɨ̂ àjɨ̀ŋtə annù. Ǹloŋ mə mbə bɨ kɨ̂ ǹzi nduu yi, ntsya aa tsi'ǐ a njɨ̀m Azwì. 15Ŋù yìi mə à tswe nɨ̂ Àzwì aa, à zi ajàŋ yìi mə mbə yu kâ ǹlentə ɨnnù tsɨ̀m, lâ kaa m̀bə̂ ŋù tsù wa'ǎ nlèntə̌ annǔ yi bâŋnə̀ ǹzi 16Àâ àjàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “M̀bə ɨmɔ̀ɔ̀ntə Mmà'àmbi aa a zî wò aa ɛ? M̀bə̂, a yi aa a dɨ'ɨtə̀ wò aa ɛ?” Lâ a mbo bì'inə̀, bì'inə̀ tswe nɨ̀ ɨ̀mɔ̀ɔ̀ntə̀ Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\