1 BaKorinto 3

1A nswoŋ annù nɨ̂koŋ a bɨlɨ̂m bâ, kaa mə̀ kɨ̀ wa'ǎ a mbo bù lô ŋ̀ghàà aa tsi'ì tsǒ mə ghàà a mbo bə̀ bɨ Azwì. Mə̀ kɨ̀ ghàà a mbo bù aa tsi'ì tsǒ bə̀ bî fàa mbî, kə̀ tsi'ì tsǒ a mbo bôŋkhə a mûm àbìintɨɨ̀. 2Mə̀ kɨ̀ sɨ nɔŋsə ghuu aa nɨ̀ nɨ̀bəə̀, kaa à kɨ̀ wa'ǎ mɨjɨ mì tɨ̀ɨ̀ bə̂, ǹloŋ mə kaa nɨ̀ kɨ̀ burə tɨ̀ kwi ŋkù'ù a njɨ̂. Ɨ zǐ ywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, kaa nɨ̀ burə tɨ̀ kù'ù. 3Ǹloŋ mə nɨ̀ burə ka kɨ tswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yùù tsi'ì tsǒ bə̀ bî fàa mbî. Àjàŋ yìi mə àghə̀'ə̀nə̀ bo bɨ̀ àyɔ̀ŋ a tswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa, nɨ̀ burə kɨ bə aa tsi'ì bə̀ bî fàa mbî, àkòrə̀ nɨzì yuu a kɨ̂ m̀bə aa a yì bâ fàa mbî. 4Nɨ yi tɨ swùŋnə̀ ɨ swoŋə nɨ mə, “Mə̀ laa mbə ŋû Paul.” Ŋù yì mɔ'ɔ a kɨɨ nswoŋə nɨ mə, “Mə̀ nɨ ŋù Apollos,” nɨ̀ sɨ ghɨ̀rə̀ aa tsi'ì tsǒ ŋùmɨ̀sɔ̀ŋ aa ɛ? 5Apollos à laa mbə wo aa ɛ? Paul a kɨ̂ m̀bə wo aa ɛ? Bì'ì ghɛnsə mbə aa tsi'ì ŋ̀gàŋafà'à mə bɨ lɛ ŋkwɛtə a ŋghɨ̀rə mə tâ nɨ̀ nɨŋ mɨ̂ntɨɨ̀ muu a nu Yesu Kristo. Ŋù nɨ̀ bì'ì a fà'à aà àfà'à yìi mə M̀mà'àmbi à fa ghu mbo aà. 6Mə̀ lɛ mbwi'i, Apollos a tsûtə̀, Nwìŋgɔ̀ŋ a ghɨrə̀ mɨ̀jɨ mya mə kwî. 7Ŋù yìi mə a bwi'i aa nɨ wa yìi mə a tsùtə̀ aa, kaa bo sɨ̀ àyoò tsu bə̂. Ŋù yìi mə à nɨ ŋû aa, à laa mbə Nwî, ǹloŋ mə a ghɨ̀rə mɨ̀jɨ mya mɨ kwî aà. 8Ŋù yìi mə a bwe'e aa, bo bɨ̀ ŋù yìi mə a tsùtə̀ aa, bo yu ku'unə̂. Nwìŋgɔ̀ŋ à ka yǐ kɨɨ twu ŋkabə̀ àfà'â ŋù ɨ yòŋə a njɨ̀mə àfà'à yìi mə à fà'à ghu mbo aà. 9Ǹloŋ mə bì'ì laa mbə bə̂ bìi mə bì'i fà'a a abo mɔ'ɔ bì'i bɨ̀ Nwì; nɨ̀ bə̂ ǹsòò Nwî, m̀bə ndânwì yìi mə bɨ bɔɔ aà. 10Ǹyoŋə a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ Nwî yìi mə à fa a mbo mə̀ aa, mə̀ kɨ̀ fà'à aa tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə à zi afà'â yi, ntwumə atsəndâ, ŋù dàŋ a tɨgə̀ m̀bɔɔ nda ghu. Tâ ŋù ntsɨ̀m yìi mə a bɔɔ nda ghu aa tâ à ka ntsyɛsə nɨ̂ yi. 11Ǹloŋ mə kaa mbə bɨ wa'à atsənda yî dàŋ bû ǹtum, ǹtsyatə ya yìi mə bɨ̂ tɛ̀'ɛ̀ mə̂ ǹtumə aa, a bə Yesu Kristo aà. 12A ŋghɛ̀ɛ a nɨ̂ ǹjoo jìi baa bɔɔ ghu aa, bə̀ bî mɔ'ɔ ka yi kɨ bɔɔ nɨ̂ àtɨ̀ɨ̀ gold, kə̀ nɨ yì silba, kə̀ nɨ̂ ŋ̀gɔ̀'ɔ atɨ̀ndùù. Tâ bǐ mɔ'ɔ ka mbɔɔ nɨ̂ ɨ̀tì, kə̀ ŋ̀kɨ̀ŋkà'à, kə̀ ŋ̀gɛ̀ɛ̀. 13Bɨ ka yi yə a ajàŋ mə àfà'à ŋû a tɨnsə mbə aà, wa njwi mə Kristo à ka yi fùrə̀ ɨ dɨ̀'ɨ̀ aà. Ǹloŋ mə maa njwi, bɨ ka yi ywe'etə afà'à ŋû tsɨ̀m nɨ mɔ'ɔ, tâ mɔ'ɔ tɔɔ ndɨ̀'ɨ ajàŋ mə a tɨɨ mbə aà. 14Bɛlə mə mɔ'ɔ ɨ tsuu nda yìi mə bɨ lɛ mbɔɔ wa atsənda aa ɨ tɔ̀ɔ̀ tâ ɨ̀ wo, boŋ ŋù wa mə à bɔɔ aa, à ka kwɛrə mɨtsɔ'ɔnə mɨ ɨfà'â mi. 15Bɛlə mə mɔ'ɔ ɨ tɔɔ nda ya, boŋ ŋù wa mə à bɔ̀ɔ̀ aa à ka bwɛ. Yumbɔŋ à ka baŋnə nyweenə, lâ ɨ yweenə aa tsi'ì tsǒ à khə̌ mfɛ̀'ɛ̀ aa wa mum mɔ'ɔ. 16Nɨ̀ sɨ̀ zi mə nɨ̀ laa mbə ndâmà'a Nwì, Àzwì Nwî a tswê nɨ a mûm nu bù aa ɛ? 17M̀bə̂ ŋù tsù a ta ŋgɨ'ɨ nɨ̂ ǹdâmà'a Nwì boŋ Nwì à ka kɨɨ ta ŋgɨ'ɨ ghu nû. Ǹloŋ mə ǹdâmà'anwì ɨ̀ laa aà, bù nɨ̂ ɨtumbɨɨ nû ghuu, nɨ̀ nɨ̂ ǹdâmà'anwì. 18Tâ ŋù nɨ̀bù ghùù tâ tsuu ɨbɨ̀ɨ nû yi kɨ bwe'esə. M̀bə ŋù nɨ̀bù ghùù a wa'atə mə yu nɨ ŋù mɨtsyɛ̀ ǹyoŋə bə nɨ fɨ̀gə̀ yî fàa mbi, a ku'ùnə̀ mə tâ à bəŋ ntɨgə ajɨ̀ŋtə̀ ta naŋsə tswe nɨ mɨ̀tsyɛ̀. 19Ǹloŋ mə àyoo yìi mə mbi yù ɨ lɔ̀gə̀ nɨ mɨ̀tsyɛ̀ aa, à nɨ àjɨ̀ŋtə ayoo a nsi mi'i Nwì. Àŋwà'ànə Nwî a swoŋ mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ a ko ŋgàŋ mɨtsyɛ̀ ǹyoŋə aa a njɨ̌m ǹlwee yàà.” 20Àdɨ̀gə̂ àŋwà'ànə̀ Nwî yî mɔ'ɔ a kɨ mbù ǹswoŋ mə, “M̀mà'à mbî à zî ɨ̀nnù jìi mə ŋ̀gàŋmɨtsyɛ̀ bɨ wa'atə̀ aà, mə ɨ̀nnù jìi bɨ wa'atə aa à nɨ̂ àdàŋə̀ dàŋə̀.” 21Ma mùu ajàŋ, tâ ŋù tsù à tsuu ntɨɨ̀ yi kɨ kwɛ̀ɛ̀ m̀bɨ'ɨ ŋgaa bə̀, ǹloŋ mə ǹjoò tsɨ̀m ɨ tswe aa a mbo bù. 22Paul nɨ Apollos nɨ Peta, nɨ̂ m̀bi yù, ǹtswêntɨ̀ɨ̀ bo nɨ̀wo, nòò tsɨ̀tsɔ̀ŋ kə̀ nòò yìi a zì aa, ma juù ɨ̀nnù tsɨ̀m à nɨ̂ juu. 23Bù, nɨ̀ tswe aa mbo Kristo, Kristo a tswe a mbo Nwì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\