1 BaKorinto 4

1A bɔŋ mə tâ nɨ̀ lɔgə yi'i tsi'ì tsǒ ŋgǎŋfà'à Kristo jìi mə Nwì à lə̀ə mə tâ bì'ì ka nlentə ɨnnù Nwî jìi mə ɨ lɛ ntswe a alɔ̀'ɔ̀sə̀ aà. 2Ànnù yìi mə a ku'unə a mbô ŋ̀gàŋafà'à tsǒ ma wa a ŋghɨ̀rə̀ aa à nɨ mə tâ à ka mfa'a a mbo tâ àfà'â yì tsi'ì nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀mə̀. 3A mbo mə̀ à nɨ tsi'ì mûntsirə̂ ànnù mə mbə nɨ̀ kâ ǹsa'a nàâ, kə̀ mə̂ m̀bə m̀bi yù ɨ̀ kâ ǹsa'a nàâ a kɔrə̀. Kaa mə̀mbɔ̀ŋ kaa mə̀ sɨ atu ɨbɨɨ nû gha sa'a. 4Ǹtɨɨ̂ gha ɨ laà, la, kaa ɨ kɨ'ɨ̀ dɨ̀'ɨ̀ aa mə mbə bɨ wa'ǎ ɨsa'a a nu mə̀ nɨŋə̀. Ŋù yìi mə a sa'a nàa laa à bə aa Mmà'àmbî. 5Tsǒ mə a bə laa, tâ nɨ̀ tsuu ɨsa'a ŋû tsù lǒ tsə̀rə tɨ ghə̂ mə nòò à kù'û. Ànnǔ ntsə̀rə̂ ɨ̀sa'a ŋû ǹlwi'isə a tswe nɨ̀ ǹyù'ùtə nòò wa mə Mmà'àmbi à ka yi zì aà, ǹloŋ mə à ka yi fi'isə ɨnnǔ alɔ̀'ɔ̀sə̀ jìi mə bə̀ lɛ sɨ ghɨ̀rə̀ a mûm m̀fii ɨdɨ̀gə̀ aa, kɨɨ kɛ̀'ɛ̀ mɨnàŋ yìi mə bə̀ lɛ ntaŋtə nləə a mûm ntɨɨ bo aà. À ka yi bə aa tsi'ì maà nòò mə ŋù ǹtsɨ̀m à ka yǐ kwɛrə mɨyà a mbo Nwì ajàŋ mə à kù'ùnə ghu mbo aà. 6Mə̀ fa ɨbɨɨ nû yi'i Apollos tsǒ fɨ̀gə̀ ma ghû aa, nloŋ ŋgaa yùù, mə tâ nɨ̀ yəgə ànnù yìi mə nɨ̀ghàà nûlà nɨ naŋsə nswoŋə aà, “Nɨ̀ tsuu kɨ ghɨ̀rə ɨ tsyà nɨ̂ ànnù yìi mə bɨ ŋwa'anə aà; m̀bɨ̀'ɨ ŋù nɨ̀bù ghùù a kâ ŋ̀kwɛɛ ntɨɨ̀ yi mbɨ'ɨ ŋgaa ŋù mɔ̀'ɔ, m̀bàŋnə̀ ŋ̀ka ntsa'a nɨ̂ yî mɔ̀'ɔ̂. 7Ŋù yìi mə à ghɨrə gho mə tâ ò kɔ'ɔnə ntsya bə̂ bi mɔ'ɔ aa, à nɨ̂ wò aa ɛ? Ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ò tswe nɨ ju aa a sɨ̀ Nwî fa aa ɛ? M̀bə ò tɨgə̀ m̀bu aa ŋkwɛɛ ntɨɨ̀ gho aa mə akə tsi'ì tsǒ kaa bɨ sɨ̀ aa fà fâ aa ɛ? 8Nɨ lɔ̀ɔ̀ aà ǹswòŋə mə nɨ̀ tswè mə̂ nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə nɨ lɔ̀ɔ̀ aa ɛ? Nɨ̀ tswè mə̂ nɨ̂ àfù'u tsɨ̀m aa ɛ? Nɨ̀ tɨ̀gə̀ mə̂ mbə bɨfɔ̀, ka mə bì'i sɨ̀ bɨ̂fɔ̀ tsɨ̂tsɔ̀ŋ bə aa ɛ? Mə yə̀'ə̀tə mə boŋ nɨ̀ laa tɛ'ɛ mbə bɨfɔ̀ ta tâ bì'inə̀ ka nsa'a nɨfɔ̀ nya bɨ̀tsɨ̀mə̀. 9A fi tsi'ì tsò Nwìŋgɔ̀ŋ à fa aà àdɨgə nlwì'ì ǹjɨ̀m a mbo bì'ì ŋ̀gǎŋntoò ji, tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀kwo a nsaanə, tâ m̀bî ǹtsɨ̀m ɨ̀ yə waa, nɨ baangel, nɨ̀ bàmɨsɔ̀ŋə̀. 10M̀bɨ'ɨ ŋkwi Kristo bì'ì nɨ ɨ̀bə̀rə̀, nɨ̀ bâŋnə̀ m̀bə ŋgàŋmɨtsyɛ̀ a mum Kristo. Bì'ì bɔrə̀, nɨ̀ bâŋnə̀ ǹtɨɨ. Bɨ tsa'à nɨ̀ yi'i mbaŋnə ŋŋɛnə nɨ bù. 11Yi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋ, bì'i tswe nɨ̂ ǹjì, ǹjì ŋ̀kì ɨ yaŋə̀ nɨ̂ yi'i, bì'ì wɛ'ɛ̀ nɨ̀ bɨ̀kùrə̀ bɨtsə̀'ə̀. Bɨ ghɔɔ̀ nɨ̂ yi'i, bì'ì tsɨŋə̀ ŋ̀karə nɨ ɨdɨgə ɨdɨgə, 12bì'ì nwugə̀ nɨ̂ ɨ̀bɨ̀ɨ nû yi'i mfa'a nɨ mɨ̀tɨ̀ɨ̀ nɨ̂ m̀bô mi'i. Bɨ yi nnɨŋ ndɔ̀ɔ̀ a atu bì'ì, bì'ì bâŋnə̀ ǹnɨŋ mbɔɔnə̂. Bɨ yi ntɨ tsɔ'ɔ akòrə̂ yi'i, bì'ì tswâ ǹtɨɨ̀ yi'i; 13bɨ yi mbə̀gɨ̀tə̀ yi'i, bì'ì kwi'i nɨ̀ mɨ̀ghàà mî bɔ̀nə̀. Ǹyi nywe'e tsɨ̂tsɔ̀ŋə̀, a mbô m̀bi, bì'ì bə aa ǹtsà'à, ǹjoo jìi mə bɨ mè'è aà. 14Kaa mə̀ sɨ̀ ma yû a mbo bù ŋ̀wà'ànə̀ aa mə mə ghɨ̀rə̀ tâ àtû yuu dɨrə bə̂. Mə̀ bàŋnə ŋŋwà'ànə̀ aa a ndɨ'ɨtə bù tsǒ bɔɔ̀ ba bìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aà. 15Ka mə nɨ̀ tswe nɨ̀ bə̀ bî ghà'à gha'a mə bɨ dɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu tsi'ì tso bə̀ bɨ Kristo aa, Taà ghùù à naa tsi'ì yî mɔ̀'ɔ̂, ǹloŋ mə mə̀ tɨgə mbə aa Taà ghùù yî ǹdânwì ǹtsya a njɨ̌m ntoo yì ǹsɨgɨ̀nə̀ ya yìi mə mə̀ zi nɨ yu a mbo bù aà. 16Mə̀ tɨgə̀ ǹdɨ'ɨtə nɨ̂ ghuu mə tâ nɨ̀ ka ŋŋe'esə akòrə̀ nɨzî yâ. 17A bə̂ ǹji'ì ànnù yìi mə mə̀ too Timoti, mû ghà a njɨ̌m Kristo, yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aa, yìi mə a fà'à a mbo M̀mà'àmbi nɨ̀ ǹtɨɨ̀ yi tsɨ̀mə̀ aà. À ka zǐ ɨ wa'atə a mbo bù, bɨnɔ̀ŋsə̀ bìi mə mə yòŋə̀ a mûm ǹtswêntɨ̀ɨ yà yî m̀fii a mum Kristo, bìi mə mə kɨɨ ndɨ'ɨ a mbô ǹdanwî tsɨ̀m, a ɨdɨgə tsɨ̀m jìi mə mə ghɛ̀ɛ̀ ghu aà. 18Bù bî mɔ'ɔ ŋŋee nû juu, a bə tsi'ì nɨ̀ wa'atə nɨ mə kaa mə̀ ka wa'ǎ ghuu bû ǹzi ŋghantə. 19Lâ M̀mà'àmbi, à bə bii boŋ mə̀ ka zǐ ghantə ghuu a nɨ mû àtɨɨ noò. Mə̀ zi boŋ mə̀ ka wa'a aa tsi'i ɨnnù jìi mə ŋgǎŋŋee nu mà jû ɨ swoŋ aa ɨ yu'ù, mə̀ ka kɨɨ yə mɨtɨ̀ɨ̂ myaa. 20Ǹloŋ mə kaa ànnù nɨfɔ̀ Nwî kaa a sɨ̀ aa annǔ nɨghàà nɨ ntsù bə̂, a bə aa annù mɨda'a. 21Nɨ kɔ̀ŋ mə akə aa ɛ? Nɨ kɔ̀ŋ mə mə̀ zi aa bə nɨ̀ ŋ̀gwàn a mbo bù, kə̀ nɨ lɔ̀ɔ̀ aa mə mə̀ zi nɨ̂ àkɔ̀ŋnə̀ nɨ̂ àbɔnə̀ aa ɛ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\