1 BaKorinto 5

1Bɨ naŋsə ŋkɛ̀'ɛ̀nə̀ a mbo mə̀ mə àjɨrə̀ a tswe a tɨtɨ̀ɨ bù, m̀bə abuu ajɨrə̀ yìi kaa a sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɨ̀pagen tɛ'ɛ ntswe aà. Ǹloŋ mə, ŋù a lɔ̀gə̀ nɨ a ŋkwɛ taà yì. 2Nɨ tə̀rə̀ aa ɛ? A ku'unə aa mə boŋ nɨ bàŋnə̀ ǹyə'ə aa yə̀'ə̀. Tâ nɨ̀ fi'isə a ŋû yìi mə a ghɨ̀rə ajàŋə annù ma yû aa a tɨtɨ̀ɨ bù. 3Ka mə mə̀ sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù a nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû gha tswê aa, mə̀ bàŋnə ntswe a tɨtɨ̀ɨ bù a mûm Àzwì. Mə̀ tsə̀rə̀ mə ɨsa'a ŋû yìi mə à ghɨ̀rə ajaŋ annù ma yû aa tsi'ì tsǒ mə̀ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù. 4Nòò yìi mə nɨ̀ boontə nɨ̂ ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu yì'inə aa, àzwî ya a tswê bu bo, nɨ mɨ̀dà'à mɨ Mmà'àmbî yi'inə̀ Yesu Kristo, 5nɨ̀ fâ ŋû ma ghû a mbo Satan mə tâ à ta ŋgɨ'ɨ a nɨ̂ ǹjyǎnû yì. Mə mbə àzwî yi a yî m̀baŋnə nyweenə wa njwi M̀mà'àmbi lɛ. 6Àjàŋ yìi mə nɨ ŋee nû juu aa kaa a sɨ̀ ku'ùnə̀. Nɨ̀ sɨ̀ zi mə, muliì m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa ɨ ghɨ̀rə̀ mamù'ù ŋ̀kyâ àbaa a kɔ'ɔ̀ aa ɛ? 7Nɨ̀ kɔɔ alwènə mbɛ̀'ɛ̀ àbaa yì lwèn ya mə à nɨ ɨnnù jî bɨ a tɨtɨ̀ɨ bù m̀fi'isə, mə mbə nɨ̀ laa lɛ. Boŋ nɨ̀ ka tɨ bə tsi'ì tsǒ ŋ̀kyâ àbaa yì fii yìi mə kaa m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa kaa ɨ̀ sɨ̀ ghu tswê. Nòò ɨ̀kòo Passa yìi bɨ lɔ̀gə̀ mə̂ Kristo yìi mə à nɨ mû m̀bînjə̀rə̀ ɨ̀kòò Passa yi'inə̀ wa m̀mà'à Nwî ghu aa, à kù'ù mə̂. 8A bɔŋ mə tâ bì'inə̀ tɨgə njɨ ɨkòò ma ghû, kaa wa'à jɨ aa bə nɨ̀ àbaa yìi mə tswe nɨ̂ m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa yî ǹlwèn ya aa, mə a nɨ̂ àbɨ'ɨntɨɨ bo bɨ̀ ɨ̀nnù jî bɨ aa, bì'inə̀ baŋnə ka njɨ bə nɨ̂ àbaa yìi mə kaa m̀bɛ̀'ɛ̀ àbaa a sɨ̀ ghu tswê, mə nɨ ǹtɨɨ yì làà bo bɨ̀ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. 9Mə̀ lɛ ŋŋwà'ànə̀ wa mûm àŋwà'ànə̀ mə mə̀ lɛ ntsyàsə̀ a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsuu aa bu bɨ̀ ŋ̀gàŋajɨrə̀ kɨ karə. 10Kaa mə̀ lɛ sɨ wa'à aa ŋgàŋajɨrə̀ jìi mə à nɨ bə̂ bɨ mbi aa, kə̌ bə̀ bìi bɨ ghotə njoo aa, kə̀ baŋgâmɨghee, kə̀ ŋ̀gǎŋmii bɨ̀nwìŋgɔ̀ŋ bɨ adàŋdàŋə̀ swoŋə̀ bə̂, ǹloŋ mə ma mùu ajàŋ a ka dɨ̀'ɨ̀ mə nɨ̀ ma'atə mbi yù ŋ̀ghɛɛ a adɨgə yi dàŋ. 11Mə̀ lɛ mbàŋnə̀ ŋ̀wa'anə a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsuu kɨ karə aa bǔ bɨ̀ ŋù tsù yìi mə a twoŋ ɨbɨɨ nû yi mə yu nɨ ǹdɨm yì'inə̀, lâ ànnǔ ajɨrə̀ bo bɨ̀ annǔ ŋghotə̂ ǹjoo, nɨ̂ ànnǔ mbii bɨ̀nwìŋgɔ̀ŋ bɨdàŋdàŋə̀, ànnǔ nswoŋ ànnù yî bɨ a atu ŋù, nɨ ànnǔ nno mɨ̀lù'ù mbaanə bo bɨ̀ ànnǔ ɨyərə a tswê ghu nu aà. Tâ àjɨnə̀ yuu bɨ̀ àjàŋ ŋû ma ya tâ à tsuu burə bə bə! 12Ǹloŋ mə àya a nsa'a bə̀ bɨ abɛɛ à nɨ̂ àkə̀ aa ɛ? Nɨ̀ tswe aa nɨ̀ ǹsa'a bə̀ bìi mə bɨ tswe a mûm ǹdânwì. 13Nwìŋgɔ̀ŋ a sa'a bə̂ bìi mə bɨ tswe a abɛɛ aà. “Furə nɨ̀ ŋ̀gǎŋabɨ'ɨntɨɨ a tɨtɨ̀ɨ bù.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\