1 BaKorinto 6

1M̀bə̀ ŋù nɨ̀bù a tswe nɨ̂ àbɛ̀ɛ̀ bo mu-Kristo yî mɔ̀'ɔ, â ghɨ̀rə̂ àkə̀ mə tâ à lɔgə ɨsa'a wa ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a mbo bə̀ bìi annû yaa sɨ̀ tsinə̀, m̀baŋnə mmà'àtə̀ a ŋghɛ̀ɛ nɨ̀ ghù a mbo bə̀ bɨ Nwî tâ bɨ̀ lentə aa ɛ? 2Nɨ̀ sɨ̀ zi mə bə̀ bɨ Nwî ka yǐ sa'a mbi yù aa ɛ? M̀bə a bə mə nɨ̀ ka yǐ kɨ sa'a mbi, boŋ mbə a tɨgə̀ ǹtsya ghuu a nlentə bɔɔ bɨ ɨnnù tsǒ ma bû aa mə akə aa ɛ? 3Nɨ̀ sɨ̀ zi mə bì'inə̀ ka yǐ sa'a bangel aa ɛ? M̀bə a bə ma mùu ajàŋ boŋ nɨ̀ bàŋnə naŋsə nzî ǹsà'â ɨ̀nnù jî fàa mbî. 4M̀bə̂ ɨ̀jaŋ ɨnnù tsi'ì tsǒ ma jya ɨ yi mfɛ̀'ɛ̀, nɨ̀ bâŋnə̀ ǹlɔgə ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ju bə a mbo bə̀ bìi mə ǹdânwì tsa'à, mə tâ bɨ̀ lentə aa a ya aa ɛ? 5A bɔŋ mə tâ àdɨ̀rə̂tu tswa ghuu. A bə mə kaa ŋù yî mɔ̀'ɔ à sɨ̀ a tɨtɨ̀ɨ bù tswe mə à tsyɛ̀sə nzi nlèntə ɨnnǔ abɛ̀ɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ bɔɔ bɨ Kristo aa ɛ? 6Lâ Mu Kristo a bàŋnə̀ lɔgə nɨ Mu Kristo yî mɔ̀'ɔ ŋghɛ̀ɛ̀ nɨ ghu a kɔrə̀ a mbo bɨ̀tɨ̀ biì Nwî mə bɨ̀ ka nsa'a ɨsa'à yi. 7Tsi'ǐ ajàŋ mə ɨ̀nnù ɨ̀bɛ̀ɛ̀ kɔrə̀ ɨ tswe a tɨtɨ̀ɨ bù aa, a dɨ̀'ɨ̀ mə nɨ̀ wò mə̂. Nɨ̀ sɨ̀ zi mə a bɔŋtə mə mbə ŋù a bâŋnə̀ ŋ̀ghɨrə ɨbɨ a nu bù aa ɛ? Nɨ̀ sɨ̀ kɨ nzi mə a bɔŋtə mə mbə bɨ bâŋnə̀ ǹtwɛɛ bə̂ ǹjoò juu ŋkwɛrə aa ɛ? 8Lâ bumbɔŋ, nɨ bàŋnə̀ ŋ̀ghɨrə nɨ̂ ɨ̀bɨ, mbaŋnə̂ nɨ̂ ǹjoo bə̂ ŋ̀kwɛrə, bo bìi mə à nɨ bɔɔ bɨ maà buu aà 9Nɨ̀ sɨ̀ zi mə kaa bə̀ bìi annǔ yaa a sɨ̀ tsinə aa kaa bɨ ka yǐ wa'ǎ annù nɨfɔ̀ Nwî jɨ aa ɛ? Nɨ̀ tsuu ɨbɨ̀ɨ nû ghuu kɨ bwe'esə, ŋ̀gǎŋatsùùrə̀, ŋgǎŋmii bɨ̀nwì bɨdàŋə̀ dàŋə̀, kə̌ ŋgǎŋajɨrə̀, kə̀ m̀bâŋnə̌ nlɔ̀gə mbâŋnə̀, kə̌ bàŋgyɛ̀ bɨ nlɔ̀gə bàŋgyɛ̀, 10kə̀ bàŋgâmɨghee, kə̀ bə̀ bìi bɨ ghotə nɨ̂ ǹjoo tsi'ì ghòtə̀ ǹləə, kə̀ banômbaanə, kə̀ ŋ̀gǎŋmbə̀gə bə̀, bo bàŋgâmɨghee, wa kaa bo ka yǐ wa'ǎ a mum annù nɨfɔ̀ Nwî kuù. 11Bù bi mɔ'ɔ lɛ mbə aa maa ajàŋə̀, lâ bɨ sì'ì mə̂ ghuu, ŋghɨrə nɨ̀ tɨgə̀ bə̀ bɨ Nwî (bìi bɨ laà aa), ŋghɨrə annù yuu a tsinə̀, nɨ̂ Ɨ̀kǔm Mmà'àmbî Yesu Kristo bo bɨ̀ a mûm Àzwì Nwî yi'inə̀. 12“M̀bə mə̀ tse ghɨ̀rə ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀ mə mə̀ kɔ̀ŋ aà.” Lâ kaa ɨ̀nnù tsɨ̀m ɨ sɨ kwɛtə. “M̀bə mə̀ tse ghɨ̀rə ɨ̀nnù tsɨ̀mə̀ jìi mə mə̀ kɔ̀ŋə aà.” Lâ kaa mə̀ ka kɨ'ɨ abù'u a mbô ànnù tsu bə̂. 13Ŋù tsù à tse swoŋ mə, “Mɨ̀jɨ tswe aa a mbô àtò'ò, àtò'ò a kɨ̂ ǹtswe aa nloŋ mɨjɨ̂. Ɨ̀ɨ̀ŋə, à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀, lâ Nwìŋɔ̀ŋ à ka yǐ bwɛsə ma jyaà ǹjoò tsɨ̀mə̀. A ŋghɛ̀ɛ a nɨ̂ ɨ̀bɨɨ nû gho, kaa ɨ sɨ̀ tswe aa a njɨ mâghàbə̀ ghu. Ɨ̀bɨɨ nû gho ɨ tswe aa a mbo Mmà'àmbi yìi mə a sa'a aà. 14Nwìŋgɔ̀ŋ à lɛ mbɨ̀ɨ̀nsə Mmà'àmbî yì'inə̀ a nɨwô, à ka yǐ kɨɨ bɨ̀ɨ̀nsə̀ yi'inə̀ nɨ mɨ̀dà'â mi. 15Nɨ̀ sɨ̀ zi mə mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nû muu mɨ laa mbə mbɛ̀ɛ nu Kristo aa ɛ? Mə̀ ka lɔ̀gə mbɛ̀ɛ nû Kristo ɨ tɨgə ghɨrə tâ ɨ̀ bə mbɛ̀ɛ nû àkwàrə aa ɛ? Kaa ma ya mbə a wa'à fɛ̀'ɛ̀. 16Kə̀ nɨ̀ sɨ̀ zi mə ŋù yìi mə à bòònsə mbɨ̀ɨ̀ nû yì bo àkwàrə̀ aa bo yu tɨgə mbə aa àyoo mɔ'ɔ aa ɛ? A ajàŋ mə àŋwà'ànə̀ Nwî a swoŋ aa mə, “Bo bya bi baa, ŋù bâŋnə̀ wa bo màŋgyɛ̀ wa, tɨgə̀ m̀boonsə mbə njyǎ nu yì m̀fùùrə̀.” 17Lâ ŋù yìi mə à bòònsə mbɨ̀ɨ̀ nû yì bo Mmà'àmbî Kristo aa, bo yu tɨgə aa Àzwì yî fùùrə̀. 18Nɨ̀ ka ŋkhə ɨnnǔ ajɨrə. Ɨ̀fansənnù jî mɔ'ɔ jìi mə ŋù a ghɨ̀rə aa, kaa ɨ sɨ aa ɨbɨɨ nû yì mɔɔntə. Lâ ŋù yìi mə a jɨ mâghàbə̀ aa, a fànsə aa annù a nu mbɨ̀ɨ̀ nû yì. 19Ò sɨ̀ zì mə mbɨ̀ɨ̀ nû yò ɨ̀ laa mbə ndâ Àzwì Nwî yìi a tswe mûm nu wò, ya yìi mə a lo mbo Nwì aa ɛ? Wa kaa ɨ̀bɨɨ nû gho ɨ sɨ̀ aa mbo wò tswə̂ ɨ tswe aa a mbo Nwì. 20Wa à lɛ nyuu gho aa nɨ̀ àtɨ̀ndùu, ma mùu ajàŋ a kù'ùnə̀ mə tâ ò ka gha'asə bə̂ Nwî nɨ mbɨ̀ɨ̀ nû yò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\