1 BaKorinto 7

1Tsɨtsɔ̀ŋ, a ŋghɛ̀ɛ a nɨ ìnnù jya mə nɨ̀ lɛ ŋŋwà'ànə̀ m̀betə gha ghu nloŋ annù nɨyɔ'ɔ aa, àkwi'i a nɨ mə, ŋù à bə tuu mâŋgyɛ̀ kɨ mɔ̀ɔ̀ntə̀ boŋ a bɔŋə̀. 2La a ku'unə mə tâ ŋùmbâŋnə ntsɨ̀m à tswe nɨ̂ ŋ̀gwɛ̂ yì, tâ màŋgyɛ ntsɨ̀m à kɨ ntswe nɨ̂ ǹdoò yì tâ kɨ khə ɨkwà'ànə̀ jìi tswe ǹloŋ annǔ ajɨrə aà. 3A bɔŋ mə tâ ŋùmbâŋnə̀ à ka ŋghɨrə ɨnnù tsɨ̀m jìi mə ɨ ku'unə aa mbô ŋ̀gwɛ̂ yì, tâ ŋgwɛ̂ yì à kɨɨ ŋghɨrə nɨ̂ ɨ̀nnù tsɨ̀m jìi ɨ ku'unə a ŋghɨ̀rə a mbo ǹdoò yì aà. 4Ǹloŋ mə kaa màŋgyɛ̀ à sɨ̀ nɨ̂ àdà'à a atû ɨ̀bɨɨ nû yì tswê, a bàŋnə ntswe ndoò yì ntswe nɨ yu. Kaa ŋùmbâŋnə̀ à sɨ̀ nɨ̂ àda'a a atû ɨbɨ̀ɨ nû yi tswê, a bàŋnə ntswe ŋgwɛ̂ yì ntswe nɨ̂ àdà'à ghu nû. 5Tâ ŋùnɨ̀bù tâ tsuu ŋû yì mɔ'ɔ nɨ̀ ɨ̀bɨɨ nû yì kɨ yumə tɨ ghə̌ mə bo yu biinə mə bo yu ghɨ̀rə̀ maa ajàŋ ǹloŋ aa mə bo lɔ̀ɔ nlɔ̀gə nòò ma wa tsà'àtə̀ Nwî ghu aà. Maa ajàŋ, bɛɛ nòò ma wa a tsya, bo bû ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ m̀bìì ŋ̀ka ntswe fu tsǒ màŋgyɛ̀ bo ǹdoò, ta wa'a abwarə a mbo Satan lô m̀fa mə tâ à kwa'anə waa tâ bo wo nloŋ mə ka bô sɨ̌ ntswâ ɨ̀bɨɨ nû waa zî aà. 6Mə swoŋ ma laa a mbii mə nɨ̀ ghɨrə, kaa mə̀ sɨ aa ndɨ'ɨ a mbo bù fa. 7Ǹloŋ mə a mbo mə̀, mə yə̀'ə̀tə̀ mə boŋ bù bɨtsɨ̀m bə aa tsǒ mə̀; lâ ŋù yî mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ à tswe aa nɨ̀ mìi mɨtəŋnə mìi mə Nwì à fà aâ; ŋù yì mɔ̀'ɔ a tswê nɨ̂ àbəŋ yuà ŋù yì mɔ'ɔ a bâŋnə̀ tswe nɨ̂ àbəŋ yìî. 8Tsɨ̂tsɔ̀ŋ mə̀ swǒŋ yuà ànnù aa a mbo bə̀ bìi mə bɨ sɨ̀ yɔ'ɔ aà, bo bɨ̀ a mbo bɨ̀kwì'ì, mə a bɔŋ mə tâ bo tswe tsi'ì bobo, tsi'ì tsǒ mə̀. 9Lâ m̀bə ŋù nɨ̀ bù tuu ntswâ ɨ̀bɨɨnû yi zi, a yɔ'ɔ̀, a bɔŋ mə tâ à yɔ'ɔ, ǹtsyatə a ajàŋ mə à ka tswe tɨ yɔ'ɔ, ɨ bàŋnə kɨ lòò. 10A mbo bə̀ bìi mə bɨ yɔ'ɔ aa, mə̀ fâ ǹdɨ'ɨ yìi kaa ɨ̀ sɨ̀ aa yà bə, ǹlo aa bə a mbo Mmà'àmbi aa mə, tâ màŋgyɛ̀ tsuu ndoò yi lǒ mà'àtə̀, 11lâ m̀bə a ma'atə yi, a tɨgə̀ ǹtswe tsi'ì yù, kə̀ a bû m̀bɨɨ nzì bo yu mâŋsə̀ ɨ̀sa'à waa yu. Tâ ŋùmbâŋnə̀ à tsee ŋgwɛ̂ yì kɨɨ lǒ tuu. 12A bô àbùgə̀ bə̂, mə̀ swǒŋ ànnù yìi mə kaa a sɨ̀ bə̂ M̀mà'àmbi swoŋə̀ aa mə “M̀bə mu-Kristo yî m̀bâŋnə̀ a tswe nɨ màŋgyɛ̀ yìi mə kaa à sɨ̌ M̀mà'àmbi bii, la ŋkɔ̀ŋə̀ nɨ̂ m̀bu ŋka ntswe bo yu, a tseè yi lǒ tuu. 13M̀bə màŋgyɛ̀ a kɨ ntswe nɨ̂ ǹdoò yìi mə kaa à sɨ̀ Nwî bii, la ŋkɔ̀ŋə̀ nɨ mə yu ka bu tswe bo yu, a tseè yi kɨ tuu. 14Ǹloŋ mə ndoo wa mə à sɨ Kristo bii aa Nwì à tɨgə mbii yi tsi'ì tsǒ ŋù yì, ǹyoŋ aa a njɨ̌m ŋgwɛ̂ yì wâ. Màŋgyɛ̀ wa mə à sɨ̀ Kristo bii, Nwì a kɨ̂ m̀bii yi tsi'ì tsǒ ŋù yì, ǹtsya aa njɨ̌m ndoò yì wa mə à nɨ mu-Kristo aà. Ǹloŋ mə a laa tuu ma mùu ajàŋ bə, boŋ kaa bɔɔ̀ buu ka wa'a bɔɔ bìi mə bə laa bə. Lâ Nwì à bìi waa a tsǒ bɔɔ bìi bɨ laa aà. 15Lâ ǹdoo wa, kə̀ màŋgyɛ̀ wa mə à sɨ̀ Nwî bii aa, a ka nlɔɔ ntuu ŋgwɛ̂ yi kə̀ ndoò yì, tâ mu-kristo wa a bii. Maa ajàŋ kaa ayoo a wa'ǎ mu-Kristo yì yì m̀bâŋnə̀ kə̀ yì màŋgyɛ̀ kwerə̀, a tse ghɨ̀rə annù yìi mə a ku'unə ghu mbo aà, ǹloŋ mə Nwì à twoŋə yi'inə̀ aa mə tâ bì'inə̀ tswe nɨ̂ m̀bɔɔnə̂. 16Wò mu-Kristo yî màŋgyɛ̀, ò zì aa fə mə mbə Nwì a wa'ǎ anjɨ̌m wò tsyâ ǹyweensə a doò ghò aa ɛ? Wò, ǹdoò, ò zì aa fə mə mbə Nwì a wa'ǎ njɨ̌m wò tsyâ ǹyweensə ŋgwɛ̂ ghò aa ɛ? 17Ŋù yì mɔ'ɔ yî mɔ̀'ɔ ka ntswe ntswêntɨ̀ɨ̀ yì ǹyoŋ nɨ̂ ànnù yìi mə Mmà'àmbi à fa ghu mbo ŋkɨ twoŋ yi ghu aà. Ma yû à nɨ ǹdɨ̀'ɨ yìi mə mə fa a mbo ǹdanwî tsi'ì tsɨ̀mə̀ aà. 18M̀bə a bə mə Nwì à lɛ sɨ twoŋə gho aa lɛ boŋ bɨ ŋètə̀ mə̂ gho, ò tsee kɨ lɔ̀ɔ nlɔ̀'ɔ̀sə àlènsə̀ ma yâ. Kə̀ m̀bə a bə mə Nwì à lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ gho aa, kaa bɨ wa'à gho ŋètə̀, ò tsee kɨ lɔ̀ɔ̀ mə bɨ̀ ŋetə ghô. 19Ǹloŋ mə, kə̀ bɨ ŋêtə̀ ŋû, kə̀ bɨ wa'à yi ŋetə̀, bəə boŋ ma ya à nɨ tsi'ì ànnǔ dàŋə̀ dàŋə̀. Ànnù yìi mə a tswe ghu a nɨ̂ ŋ̀ka yu'unə ndɨ'ɨ Nwî. 20Tâ ŋù ǹtsɨ̀m à tswe tsi'ǐ ajàŋ yìi mə à lɛ mbə a noò yìi mə Nwì à lɛ ntwoŋ yi aà. 21Nwì à lɛ sɨ twoŋə nɨ̂ gho ò bə aa àbù'ù aa ɛ? Tsèè gho kɨ kwɛ'ɛ. Lâ m̀bə ò zi àjàŋ yìi mə mbə ò fɛ'ɛ̀ wa ndâbù'ù, ò fɛ'ɛ̀. 22Ǹloŋ mə àbù'ù yìi mə Mmà'àmbi à twòŋ mə̂ yi aa, à bə aa ŋù yìi mə kaa à sɨ̀ a ndâbù'ù tswê a mbo M̀mà'àmbî. A ŋgɨ̌ŋgɨ̀ŋ, ŋù yìi mə kaa à sɨ̌ abù'ù bə, Mmà'àmbi a twoŋə̀ yi aa, à bə aa àbù'ù Kristo. 23Wa Nwì à lɛɛ̀ m̀baa yuu ghuu nɨ̂ àtɨ̀ndùù. Maa ajàŋ tâ nɨ̀ tsuu abù'ù ŋû mɨ̀sɔ̀ŋ bǔ bə. 24Bɔɔ bɨ maà, tâ ŋù ǹtsɨ̀m à tswe bo Nwì a nɨ̂ àdɨgə yìi mə à lɛ ntswe ghu a noò yìi mə à lɛ ntwoŋə yi ghu aà. 25Tsɨ̂tsɔ̀ŋ, a ŋghɛ̀ɛ a nɨ annù bə̂ bìi mə bɨ sɨ̀ yɔ'ɔ aa, kaa mə̀ sɨ̀ nɨ̂ ǹdɨ̀'ɨ yìi mə ɨ̀ lo a mbo Mmà'àmbi aa tswê a mfa a mbo bo, lâ mə fa amɔ̀ɔ̀ntə̂ ya a mbo bo, tsi'ì tsǒ ŋù yìi mə, a njɨ̌m ŋko mɨ̀lə̀ŋnə Nwì, bɨ tse bii annù yìi mə a swoŋ aà. 26Ǹloŋ ŋgɨ'ɨ yìi mə ɨ̀ tswe tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, mə̀ mɔ̀ɔ̀ntə mə a bɔŋ aa mə tâ ŋù à tswe tɨ yɔ'ɔ̀. 27Ò tswe nɨ̀ màŋgyɛ̀ aa ɛ? Tsee kɨ lɔ̀ɔ mə o tuu yi. Ò sɨ̀ nɨ mâŋgyɛ̀ aa ɛ? Ò tsee kɨ lɔ̀ɔ̀ mâŋgyɛ̀ a nyɔ'ɔ̀. 28Lâ m̀bə ò yɔ'ɔ boŋ kaa ò sɨ aa annù yî bɨ ghɨ̀rə̀. Kə̀ m̀bə̂ mumàŋgyɛ̀ a kɨ nyɔ'ɔ boŋ kaa à sɨ aa annù yî bɨ ghɨ̀rə̀. Lâ bə̀ bìi mə bɨ yɔ'ɔ a bɨ tswe nɨ̀ ŋ̀gɨ'ɨ̀ ǹloŋ ɨ̀nnǔ mbi jù. Mə̀ lɔɔ̀ nɨ mə tâ nɨ̀ tsuunɨ mayaà ŋ̀gɨ'ɨ kuu. 29Bɔɔ bɨ maà, ànnù yìi mə swoŋ aa a bə aa mə, nòò wa à ghù'ùtə̀ mə̂ ǹtɨgə tsi'ǎ abô. A ku'ùnə̀ mə, nlɔgɨnə tsɨ̂tsɔ̀ŋ, tâ bə̀ bìi mə bɨ yɔ'ɔ aa, tâ bɨ̀ tɨgə ntswe tsi'ì tsǒ kaa bo sɨ̀ nɨ bàŋgyɛ̀ tswə̂, 30Tâ bə̀ bìi mə bo yə̀'ə̀ aa, tâ bo tswe tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə kaa bo sɨ̀ yə̀'ə̀ aà. Tâ bə̀ bìi mə bɨ dorətə aa, tâ bo tswe tsi'ì tsǒ bə̀ bìi ka bo sɨ dorətə. Tâ bə̀ bìi mə bɨ yuu njoo aa, tâ bo tswe tsi'ì tsǒ bə̀ bìi mə kaa bo sɨ nɨ̂ ǹjoo tswê. 31Tâ bə̀ bìi mə bɨ tswe nɨ̂ ǹjoo mbi jù m̀fa'a nɨ ju aa tâ bo tɨgə ŋghɨrə tsi'ì tsǒ ka bo sɨ̀ nɨ̂ ànnù ghu tswê. Ǹloŋ mə mbi yù, a ajàŋ yìi mə ɨ tswe tsɨ̂tsɔ̀ŋ aa, ɨ tsyà nii aà tsyà. 32Mə lɔ̀ɔ mə tâ nɨ̀ tsee ɨnnǔ kɨ wa'a. Ŋù yìi mə à sɨ̀ yɔ'ɔ aa, tâ à ka wa'atə bə̂ àjàŋ mə mbə yu ka m̀fa'a afà'a Mmà'àmbi ŋka nlɔɔ nɨ mânjì yìi mə yu ka ghɨ̀rə M̀mà'àmbi à ka kɨ dorətə ghu aà. 33Ŋù yìi mə à yɔ̀'ɔ̀ aa, a wa'a aà ɨ̀nnù jî fàa mbî. Ǹloŋ mə a lɔ̀ɔ̀ aà ŋ̀ka ŋ̀ghɨ̀rə ɨnnù jìi mə ɨ ka ghɨ̀rə tâ ŋ̀gwɛ̂ yì dorətə aà. 34Maa ajàŋ, a tɨgə̀ ǹtəə a tɨ̂tɨ̀ɨ̀. Màŋgyɛ̀ yìi mə à sɨ̀ yɔ'ɔ aa, kə̀ mûŋgɔ̀ɔ̀ màŋgyɛ̀, a wa'atə bə ajàŋ yìi mbə yu ghɨ̀rə ɨnnu Mmà'àmbî, ǹlɔɔ nɨ̂ àjàŋ yìi mə mbə yu ləə̀ ɨ̀bɨɨ nû yi bo bɨ̀ àzwî yi a laà. Lâ màŋgyɛ̀ yìi à yɔ̀'ɔ̀ aa, a wa'atə bə̂ ɨ̀nnù jî faa mbî, ǹlɔɔ nɨ̂ àjàŋ yìi mə mbə yu ghɨrə̀ ǹdoò yì a ka ǹdorətə aà. 35Ma swoŋ ɨnnù ju tsɨ̀m aa a ŋkwɛtə bù ghu. Kaa mə̀ sɨ lɔ̀ɔ̀ aa nji'i ŋkya nnɨŋə ghuu ghu. Mə lɔ̀ɔ̀ bə mə tâ nɨ̀ ka ŋghɨrə annù yìi mə a ku'unə aa ta tɨgə zi a ajàŋə m̀bə nɨ̀ fa mɨ̀bɨ̀ɨ̀ mɨ nù mùu mɨtsɨ̀m a mfà'à ɨ̀fà'a Nwì nɨ̂ mɨ̀ntɨ̀ɨ̀ muu mɨtsɨ̀mə̀. 36Ŋ̀ghɛɛ nɨ ŋù yìi mə à kòsə̀ mə ŋgwɛ̂ yì aa, mbə a yə mə kaa yu sɨ annù yìi mə a ku'unə a mbo mumàŋgyɛ̀ wa bù ŋ̀ghɨrə, kə̀ nyə mə yu lòò si'i, a bɔ̂ŋ mə tâ bo yɔ'ɔ tsǒ mə à lɛ ntɛ'ɛ wa'atə aà. À bə ghɨ̀rə̀ ma mùu ajàŋ boŋ kaa à sɨ̀ aa annù yi bɨ ghɨ̀rə̀. 37Lâ mbə ŋù a ka'a mə kaa yu ka wa'à yɔ'ɔ̀, tɨ ghə̌ mə bɨ gaansə yi aa gàànsə̀. Lɛ̂ à kɨ̀ mə̂ ŋ̀ka'a mə yu ka kɨ tswa ɨbɨɨ nû yi, a ghɛɛ̀ nɨ̀ m̀bìì tsee mûmàŋgyɛ mɔ̀ɔ̀ntə̀, ǹzi mə yu ghɨrə aa annù yî sɨgɨ̀nə̀. 38Maa ajàŋ, ŋù yìi mə à yɔ̀'ɔ̀ aa, à ghɨ̀rə̂ ànnù yî sɨgɨ̀nə̀, lâ ŋù yìi kaa à sɨ̀ yɔ'ɔ a ghɨrə̀ aa ànnù yìi mə a bɔŋ ntsyàtə̀ aà. 39Màŋgyɛ nɨ̀yɔ'ɔ à lwì'i tsǒ màŋgyɛ nɨ̀yɔ'ɔ a nɨ nòò tsɨ̀m yìi mə ǹdoò yì à tswe ntɨ̀ɨ̀ aà. Lâ m̀bə ǹdoò yì wa a kwo, boŋ mbə a yɔ'ɔ̀ ŋû yì dàŋ yìi mə à kɔ̀ŋə aa, mə mbə a bə mu-Kristo. 40Lâ a nɨ̂ à yaà àmɔ̀ɔ̀ntə̀, à bə tsuu bǔ yɔ'ɔ boŋ à ka kɨ doretə tsyàtə̀. Mə̀ kɨ̂ mbii mə Àzwi Nwì a tswe a mûm ǹtɨɨ mə̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\