1 BaKorinto 8

1Tɨ̂tsɔ̀ŋ, ŋ̀ghɛɛ nɨ mɨ̀jɨ mìi mə bɨ mà'à bɨ̂nwì ghu aa, bì'inə̀ zi tsi'ì sɨgɨ̀nə̀ mə, “Bì'ìnə̀ bɨtsɨ̀m zî ɨnnù,” tsi'ǎ a ajàŋ mə nɨ̀ swòŋə aà, “Ǹzî ànnù a ghɨ̀rə̀ ŋù a ŋeè nɨ̀ nû,” lâ a bâŋnə̀ m̀bə akɔ̀ŋnə̀ mə a ghɨ̀rə̀ a kwî. 2M̀bə ŋù tsù a mɔɔntə mə yu zi ànnù tsu, boŋ kaa à burətə̀ zi ŋkù'ùnə̀ a ajàŋ yìi mə boŋ à zi aà. 3Lâ m̀bə ŋù a kɔŋə Nwî, boŋ Nwì à zi ŋû ma wâ. 4Ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ ànnnǔ njɨ mɨ̀jɨ mìi mə bɨ ma'a bɨ̀nwì ghu aa, “bì'inə̀ zi mə bɨnwì ma bû laa mbə mɨ̂kobə kaa wa'à nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ tswê,” ŋ̀kɨ nzi mə, “Nwìŋgɔ̀ŋ à bə aa tsi'ì yu yɨgə̀.” 5Ǹjoo ji mɔ'ɔ ɨ tswe ghu bɨ twoŋə̀ nɨ bɨ̀nwì a aburə kə̀ a nsyɛ, “bɨ̀nwì” ma bû bo bɨ̀ “bɨ̀mmà'àmbi” bɨ tswe ghu a nɔ̀ɔ nɔ̀ɔ̀ aa, 6lâ a mbo bì'inə̀, bì'inə̀ zi mə Nwìŋgɔ̀ŋ à tswe ghu aa tsi'ì yî m̀fùùrə̀, m̀bə Taà yì'inə̀, yìi mə à nàŋsə njoò tsɨ̀m, ŋ̀kɨ mbə yu yìi mə bì'inə̌ tswe ntswêntɨ̀ɨ̂ yì'inə̀ ǹloŋ ŋgaà yì aà. M̀mà'àmbi â kɨ̂ŋ m̀bə aa yì m̀fùùrə̀, m̀bə Yesu Kristo, yìi mə Nwì à lɛ nnaŋsə njoò tsɨ̀m ǹtsya ghu nu, bì'inə̀ kɨɨ̀ ǹtswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀î yì'inə̀ ǹtsya aa ghu nû aà. 7Lâ kaa sɨ̀ bə̂ bɨtsɨ̀m bə̂ mə bɨ zi ma yaà ànnu. Bə̀ bî mɔ'ɔ bɨ tswe ghu bìi mə bɨ mɨ̀rə̀nə̀ mə̂ nɨ bɨ̀nwìŋgɔ̀ŋ bɨ dàŋə̀ dàŋə̀, ǹjɨ nɨ mɨ̀jɨ mà mû tsi'ì tsò mìi mə bɨ naŋsə mà'à aa bɨ̂nwìŋgɔ̀ŋ bɨ dàŋə̀ dàŋə̀ mabû ghu. Àjàŋ mə bo mɔ̀ɔ̀ntə mə bɨ ghɨ̀rə̀ aa annù yìi mə kaa a sɨ̀ ku'unə̀, njɨ aa, mɨ̀ntɨɨ̀ myaa mìi mɨ bɔrə aa, mɨ tɨgə̀ ǹsa'a nɨ̂ waa. 8Kaa mɨ̀jɨ sɨ ghɨrə mə tâ Nwì à beentə yi'inə̀. M̀bə bì'inə̀ tsuu jɨ, kaa bì'inə̀ wa'ǎ ayoò tsu bwɛ̂. Bɛɛ bì'inə̀ jɨ jɨ, kaa a wa'ǎ yi'inə̀ nɨ̂ ànnǔ tsu kwɛtə̀. 9Mândoò ànnù yìi mə à tswe ghu aa, à bàŋnə mbə aa mə tâ àjàŋ yìi mə ò zi mə kə̀ ò jɨ kə̀ ò tswe tɨ̀ jɨ kaa à sɨ annû tsu kwɛtə aa, tâ à tsuu ŋgɔ̀'ɔ̀ ǹtumə̂ àkòrə̀ a mbo bɨ̀lə̂m bo bìi mə mɨ̀ntɨɨ̀ myaa bɔrə aa bə. 10Ǹloŋ mə mbə ŋù à yə̂ gho, wò yìi mə ò zi annù aa, ò jɨ̂ nɨ a adɨgə yii mə bɨ mà'à bɨ̂nwì ghu aa, boŋ à ka wa'à mɔ̀ɔ̀ntə̀ mə o ghɨ̀rə aa annù yî sɨgɨ̀nə̀, ŋ̀kɨ ntɨgə njɨ nɨ̂ yìi ŋgaa yumbɔŋ, mə mbə àbìintɨɨ̀ yi a bɔrə aa ɛ? 11Ǹyoŋə nɨ̂ ànnù yìi mə ò zi, ŋghɨ̀rə̀, mumaà ghò yìi mə àbìintɨɨ̀ yi a bɔrə a yə, mfɨ̀gɨ̀nə̀ aa, yu wa yìi mə Kristo à lɛ ŋkwo nloŋ ŋkwitû yi aa, ò bàŋnə nzwitə yi aa bə̂ zwìtə̀. 12Ma la a bə mə, mbə ò ghɨrə ǹdɨm ghò a wô, ò zwitə̀ ǹtɨɨ̀ yi, nloŋ mə à bɔ̀rə aa, boŋ ò fànsə annù aa a mbo Kristo. 13Ma mùu ajàŋ, m̀bə annù mɨ̀jɨ a bə ayoo yìi mə mumaà à ka tsyà ghu wǒ, boŋ kaa mə̀ ka yǐ wa'ǎ mbà bû ŋ̀kurə, mbɨ̀'ɨ̀ mə̀ ghɨrə̀ mumaà ghà a wô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\